เอแบคโพลล์: พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเมือง กรณีศึกษาประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 25-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ข่าวผลสำรวจ Wednesday September 25, 2013 11:05 —เอแบคโพลล์

นางสาว ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเมือง: กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 25-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 1,205 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา พบว่า

ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.5 ระบุจัดสรรรายรับ รายจ่ายในแต่ละเดือนไปกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 29.9 ใช้ชำระหนี้สิน / ผ่อนชำระ และร้อยละ 17.6 เป็นเงินเก็บออม อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงการใช้บัตรเครดิต พบว่า มีตัวอย่างประมาณ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 23.3 ใช้บัตรเครดิต

โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีบัตรเครดิตร้อยละ 69.4 มีการถือบัตรเครดิต 2 ใบขึ้นไป และตัวอย่างร้อยละ 88.2 มักใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-33 ปี หรือ Generation Y เป็นกลุ่มที่มีการใช้บัตรเครดิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.7 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40 — 60 ปี หรือ Generation B เป็นกลุ่มที่มีการใช้บัตรเครดิตควบคู่กับสินเชื่อเงินสดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 52.9

ในการชำระบัตรเครดิต พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 98.5 ชำระตามกำหนดทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ มีผู้ที่ถือบัตรครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.4 เลือกชำระยอดบัตรเครดิตในอัตราขั้นต่ำเท่านั้น

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสดผ่อนชำระสินค้า พบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยมเลือกผ่อนชำระมากที่สุดคือ เครื่องใช้ไฟฟ้า รองลงมาคือ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา สร้อยคอ ตามลำดับ

ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า ในปัจจุบันคนเมืองมีความนิยมในการใช้บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Generation Y โดยมักจะใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด ในขณะที่ตัวอย่างกลุ่มนี้มีเงินออมไม่ถึง 1 ใน 5 ซึ่งหากพิจารณากลไกทางการตลาด พบว่า ในปัจจุบัน ธนาคาร/สถาบันการเงิน มักร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ในการจัดส่งเสริมการขาย (Promotion) ขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต มากกว่าการใช้เงินสด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาระหนี้สินได้

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่างที่ใช้บัตรเครดิต พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 45.8 เป็นชาย ร้อยละ 54.2 เป็นหญิง และเมื่อจำแนกตามช่วงอายุของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 39.6 อายุระหว่าง 25-33 ปี ร้อยละ 24.2 อายุระหว่าง 34-39 ปี และร้อยละ 36.2 อายุระหว่าง 40-60 ปี ส่วนสถานภาพสมรสนั้น พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 31.8 ระบุโสด ในขณะที่ ร้อยละ 68.2 ระบุสมรสแล้ว เมื่อพิจารณาถึงอาชีพประจำที่ทำเป็นหลัก พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 43.9 เป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 35.9 ระบุค้าขายอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 11.1 เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ร้อยละ 9.1 ระบุอาชีพอื่นๆ อาทิ รับจ้างทั่วไป แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ และเกษตรกร สำหรับรายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 7.5 ระบุรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 52.4 ระบุ รายได้ 10,001 -20,000 บาท ร้อยละ 26.2 ระบุรายได้ 20,001-30,000 บาท และร้อยละ 13.9 ระบุรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป (โปรดพิจารณารายละเอียดจากตารางต่อไปนี้)

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสัดส่วนในการจัดสรรรายรับ รายจ่ายในแต่ละเดือน
ลำดับที่   รายรับ รายจ่าย ในแต่ละเดือน               ค่าร้อยละ
 1    เงินออม                        17.6
 2    ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน/ครัวเรือน              52.5
 3    ชำระหนี้สิน / ผ่อนชำระ                  29.9
     รวมทั้งสิ้น                       100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ใช้บัตรเครดิต
ลำดับที่   การใช้บัตรเครดิต                    ค่าร้อยละ
 1    ใช้บัตรเครดิต                      23.3
 2    ไม่ใช้บัตรเครดิต                     67.7
     รวมทั้งสิ้น                       100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุจำนวนบัตรเครดิตที่ถืออยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บัตรดิต)
ลำดับที่   จำนวนบัตรเครดิต     กลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต     กลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต
     ที่ถืออยู่ในปัจจุบัน                  ควบคู่กับสินเชื่อเงินสด
 1    1 ใบ            30.6           11.8
 2    2 ใบขึ้นไป          69.4           88.2
     รวมทั้งสิ้น          100.0          100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุเจนเนอเรชั่นของกลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อเงินสด (เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บัตรดิต)
ลำดับที่   เจนเนอเรชั่น       กลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต     กลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต

ควบคู่กับสินเชื่อเงินสด

 1    อายุ 25-33 ปี (Gen Y)    46.7           32.4
 2    อายุ 34-39 ปี (Gen X)    23.3           14.7
 3    อายุ 40-60 ปี (Gen B)    30.0           52.9
     รวมทั้งสิ้น          100.0           100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการชำระบัตรเครดิต หรือสินเชื่อเงินสด (เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บัตรดิต)
ลำดับที่   ลักษณะการชำระบัตรเครดิต               กลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต     กลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต
     หรือสินเชื่อเงินสด                              ควบคู่กับสินเชื่อเงินสด
 1    ชำระตามกำหนด และเต็มจำนวน               48.1           32.4
 2    ชำระตามกำหนด แต่เป็นบางส่วนตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด      50.4           64.7
 3    ชำระไม่ตามกำหนด                     1.5           2.9
     รวมทั้งสิ้น                       100.0          100.0

ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุประเภทสินค้าที่ใช้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อเงินสด ในการผ่อนชำระสินค้า (เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บัตรเครดิตและตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่   ประเภทสินค้า                    กลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต     กลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต

ควบคู่กับสินเชื่อเงินสด

 1    โทรศัพท์มือถือ                      37.8          62.5
 2    เครื่องใช้ไฟฟ้า                      44.5          71.9
 3    คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต                16.8          37.5
 4    เครื่องประดับ เช่น นาฬิกา สร้อยคอ กระเป๋า          16.8           9.4

--เอแบคโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ