เอแบคโพลล์: สงกรานต์ 2557 กับความสุขของคนไทยในวันนี้: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่

ข่าวผลสำรวจ Tuesday April 8, 2014 10:34 —เอแบคโพลล์

ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สงกรานต์ 2557 กับความสุขของคนไทยในวันนี้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 2,242 ตัวอย่าง โดยดำเนินการสำรวจในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม–7 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกเขต/อำเภอ ตำบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามระดับครัวเรือน โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7 พบว่า เมื่อสอบถามความคิดของตัวอย่างถึงการให้ความสำคัญกับวันสงกรานต์หรือเทศกาลสงกรานต์นั้น พบว่า ร้อยละ 59.9 ระบุให้ความสำคัญมาก-มากที่สุด ร้อยละ 24.7 ระบุให้ความสำคัญค่อนข้างมาก ในขณะที่ร้อยละ 11.0 ระบุค่อนข้างน้อย และร้อยละ 4.4 ระบุน้อย/ไม่ให้ความสำคัญเลย

ทั้งนี้เมื่อสอบถามต่อไปถึง สิ่งที่นึกถึงในวันสงกรานต์นั้นพบว่า ร้อยละ 64.8 ระบุการเล่นสาดน้ำ รองลงมาคือ ร้อยละ 58.8 ระบุนึกถึงวันขึ้นปีใหม่ไทย ร้อยละ 49.8 ระบุการสรงน้ำพระ ร้อยละ 49.7 ระบุการทำบุญตักบาตร ร้อยละ 46.4 ระบุวันครอบครัว ตามลำดับ นอกจากนี้ ตัวอย่างยังนึกถึง วันหยุดพักผ่อน (ร้อยละ 44.9) การรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ (ร้อยละ 42.1) นึกถึงวันผู้สูงอายุ (ร้อยละ 30.8) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในวันสงกรานต์นั้นพบว่า ร้อยละ 58.8 ระบุการทำบุญตักบาตร รองลงมาคือร้อยละ 57.4 ระบุการรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ ร้อยละ 49.9 ระบุการสรงน้ำพระ ร้อยละ 48.3 ระบุการเล่นสาดน้ำ ร้อยละ 35.5 ตั้งใจจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม นอกจากนี้ ร้อยละ 28.9 ระบุจะไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ร้อยละ 23.3 ระบุพบปะสังสรรค์กับคนรู้จัก ร้อยละ 23.0 ระบุทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ร้อยละ 21.4 ระบุเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามลำดับ

และเมื่อสอบถามต่อไปถึงพรที่อยากได้รับมากที่สุดในวันสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้นั้น พบว่า ร้อยละ 31.6 ระบุขอให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ร้อยละ 28.9 ระบุขอให้ร่ำรวยมีเงินทอง/มีโชคลาภ ร้อยละ 10.7 ระบุของให้คนที่รักมีความสุข ร้อยละ 9.6 ระบุขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ร้อยละ 8.8 ระบุขอให้มีชีวิตคู่และครอบครัวที่อบอุ่น ในขณะที่ร้อยละ 6.4 ระบุขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และร้อยละ 4.1 ระบุขอให้มีคนเคารพรัก มีคนนับหน้าถือตา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงปัญหาที่รู้สึกวิตกกังวลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 81.6 ระบุกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ต้องมีคนบาดเจ็บ/เสียชีวิต รองลงมาคือร้อยละ 50.7 ระบุกังวลเรื่องการทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกายกัน ร้อยละ 43.7 ระบุมีคนเมาก่อความรำคาญ ร้อยละ 39.7 ระบุปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าว ร้อยละ 36.7 ระบุกังวลเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศ การกระทำอนาจารต่างๆ นอกจากนี้ ตัวอย่างยังรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคภัยที่มาจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการเล่นสงกรานต์ (ร้อยละ 29.1) การใช้ก้อนน้ำแข็งสาดปนกับน้ำ (ร้อยละ 26.5) การใช้อุปกรณ์การฉีดน้ำที่แรงเกินไป (ร้อยละ 21.5) การลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว (ร้อยละ 19.3) และการใช้สารเคมีหรือแป้งที่เป็นอันตราย (ร้อยละ 18.2) เป็นต้น

ประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งก็คือ เมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามถึงความสุขกับสิ่งต่างๆ ในวันนี้ นั้นพบว่า คะแนนความสุขต่อตนเองอยู่ที่ 7.90 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 ความสุขต่อครอบครอบครัว อยู่ที่ 7.94 คะแนน ความสุขต่อชุมชนที่พักอาศัยอยู่ที่ 6.95 คะแนน ในขณะที่ความสุขต่อประเทศชาติโดยภาพรวม อยู่ที่ 4.95 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ประเด็นสำคัญสุดท้าย สิ่งที่อยากให้คนไทยบอกต่อกันในโอกาสวันสงกรานต์ คือ ตัวอย่างร้อยละ 32.5 ระบุอยากให้คนไทยรักสามัคคีกันเหมือนเดิม/อย่าทะเลาะกัน รองลงมาคือร้อยละ 19.2 ระบุอยากให้คนไทยมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ร้อยละ 14.0 ระบุขอให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ/ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ร้อยละ 10.0 ระบุขอให้เล่นน้ำด้วยความสนุกสนาน และร้อยละ 6.9 ระบุขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง/มีครอบครัวอบอุ่น นอกจากนี้ตัวอย่างร้อยละ 5.8 ระบุอยากให้คนไทยช่วยกันรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ร้อยละ 5.3 ขอให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา และ ร้อยละ 6.3 ระบุอื่นๆ อาทิ ขอให้คิดดีทำดี เป็นคนดีใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท มีสติในการแก้ไขปัญหา และหมั่นทำบุญ เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 46.6 เป็นชาย ร้อยละ 53.4 เป็นหญิง ตัวอย่างร้อยละ 8.8 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 18.8 อายุระหว่าง 20–29 ปี ร้อยละ 20.3 อายุระหว่าง 30–39 ปี ร้อยละ 20.0 อายุระหว่าง 40–49 ปี และร้อยละ 32.1 อายุ 50 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 75.4 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 21.9 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 2.7 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตัวอย่างร้อยละ 6.9 ระบุอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.5 ระบุเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 23.5 ระบุอาชีพค้าขายอิสระ/ส่วนตัว/ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 16.0 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 23.1 ระบุเป็นผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป/ลูกจ้างโรงงาน/สถานประกอบการ ร้อยละ 9.6 ระบุแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 5.4 ระบุว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 30.4 ระบุรายได้ ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 9.2 ระบุ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 9.1 ระบุ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 13.0 ระบุ 15,001-20,000 บาท และร้อยละ 38.3 ระบุมากกว่า 20,000 บาท ตามลำดับ

โปรดพิจารณารายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการให้ความสำคัญกับวันสงกรานต์”
ลำดับที่  การให้ความสำคัญกับวันสงกรานต์                           ค่าร้อยละ
 1   ให้ความสำคัญมาก-มากที่สุด                             59.9
 2   ค่อนข้างมาก                                   24.7
 3   ค่อนข้างน้อย                                    11
 4   น้อย-ไม่ให้ความสำคัญเลย                              4.4
    รวมทั้งสิ้น                                    100

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสิ่งที่นึกถึงในวันสงกรานต์” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  สิ่งที่นึกถึงในวันสงกรานต์”                             ค่าร้อยละ
 1   การเล่นสาดน้ำ                                  64.8
 2   วันขึ้นปีใหม่ไทย                                  58.8
 3   การสรงน้ำพระ                                  49.8
 4   ทำบุญตักบาตร                                  49.7
 5   วันครอบครัว                                   46.4
 6   วันหยุดพักผ่อน                                  44.9
 7   การรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่                               42.1
 8   วันผู้สูงอายุ                                   30.8
 9   การท่องเที่ยว                                  28.5
 10   อุบัติเหตุ                                    25.4
 11   การเลี้ยงฉลอง/พบปะสังสรรค์                            18.6
 12   การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ                          13.3
 13   อื่นๆ อาทิ การทะเลาะวิวาท/การลวนลามทางเพศ                     22.1

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในวันสงกรานต์” ปี 2557 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  กิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในวันสงกรานต์”                         ค่าร้อยละ
 1   ทำบุญตักบาตร                                  58.8
 2   รดน้ำอวยพรผู้ใหญ่                                 57.4
 3   สรงน้ำพระ                                   49.9
 4   เล่นสาดน้ำ                                   48.3
 5   กลับภูมิลำเนาเดิม                                 35.5
 6   เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง                                28.9
 7   พบปะสังสรรค์กับคนรู้จัก                               23.3
 8   ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว                             23.0
 9   เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว                               21.4
 10   อื่นๆ อาทิ ไหว้พระ 9 วัด /เที่ยวสถานบันเทิง/อยู่บ้านเฉยๆ/ไม่ทำอะไร             28.1

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุพรที่อยากได้รับมากที่สุดในวันสงกรานต์”
ลำดับที่  พรที่อยากได้รับมากที่สุดในวันสงกรานต์                         ค่าร้อยละ
 1   มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง                              31.6
 2   ร่ำรวยมีเงินทอง/มีโชคลาภ                             28.9
 3   ให้คนที่เรารักมีความสุข                               10.7
 4   มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน                          9.6
 5   มีชีวิตคู่/มีครอบครัวที่อบอุ่น                              8.8
 6   ประสบความสำเร็จในการศึกษา                            6.4
 7   อื่นๆ อาทิ มีคนเคารพรัก/มีคนนับหน้าถือตา                        4.0
    รวมทั้งสิ้น                                   100.00

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัญหาที่รู้สึกวิตกกังวลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัญหาที่รู้สึกวิตกกังวลในช่วงเทศกาลสงกรานต์                      ค่าร้อยละ
 1   อุบัติเหตุถึงขั้นมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต                         81.6
 2   การทะเลาะวิวาท/ทำร้ายร่างกาย                           50.7
 3   คนเมาก่อความรำคาญ                               43.7
 4   ปัญหาการจราจรติดขัด                               39.7
 5   มีการลวนลามทางเพศ/กระทำอนาจาร                         36.7
 6   โรคภัยที่มาจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาดเล่นสงกรานต์                     29.1
 7   มีการใช้ก้อนน้ำแข็งสาดปนกับน้ำ                            26.5
 8   มีการใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำที่แรงเกินไป                           21.5
 9   การลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว                              19.3
 10   มีการใช้สารเคมีหรือแป้งที่เป็นอันตราย                         18.2
 11   มีการเล่นสาดน้ำบนท้องถนนอย่างเสี่ยงอันตราย                      17.4
 12   ถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน                              13.6
 13   อื่นๆ อาทิ มีคนใช้บริการปั๊มน้ำมันมากเกินไป/อัคคีภัย/ไฟไหม้/ลักพาตัวเด็ก/ปัญหาการก่อการร้าย    30.9

ตารางที่ 6 แสดงคะแนนความสุขโดยเฉลี่ยของคนไทยในวันนี้ (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ลำดับที่  ความสุขของคนไทยในวันนี้                     คะแนนความสุขโดยเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม10 คะแนน
 1   ความสุขต่อตนเอง                                7.90
 2   ความสุขต่อครอบครัว                               7.94
 3   ความสุขต่อชุมชนที่พักอาศัย                             6.95
 4   ความสุขต่อประเทศชาติโดยรวม                           4.95

ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสิ่งที่อยากให้คนไทยบอกต่อกันในโอกาสวันสงกรานต์
ลำดับที่  สิ่งที่อยากให้คนไทยบอกต่อกันในโอกาสวันสงกรานต์                    ค่าร้อยละ
 1   ขอให้คนไทยรักสามัคคีกันเหมือนเดิม/อย่าทะเลาะกัน                    32.5
 2   ขอให้คนไทยมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง/สุขสันต์วันปีใหม่ไทย                19.2
 3   ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ/ขับขี่ด้วยความระวัง/เดือนทางโดยสวัสดิภาพ              14.0
 4   ขอให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานและระมัดระวัง                    10.0
 5   ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง/มีครอบครัวอบอุ่น                      6.9
 6   อยากให้คนไทยช่วยกันรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป             5.8
 7   ขอให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา                           5.3
 8   อื่นๆ อาทิ ขอให้คิดดีทำดี เป็นคนดีใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท มีสติในการแก้ไขปัญหา /หมั่นทำบุญ     6.3
    รวมทั้งสิ้น                                   100.0

--เอแบคโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ