ข่าวอินโฟเควสท์
01:52 สหรัฐออกแถลงการณ์เรียกร้องอิหร่านปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันที่ยึดไว้   สหรัฐออกแถลงการณ์เรียกร้องให้อิหร่านทำการปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันที่ยึดไว้ในทันท…
01:23 นักวิเคราะห์ฟันธงเฟดหั่นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนนี้   นางทิฟฟานี วิลดิง ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ PIMCO บริษัทซื้อขายพันธบัตรยักษ์ใหญ่ของส…
00:47 นักวิเคราะห์คาด ECB คงดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า แต่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย,ทำ QE   นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยในการ…
00:22 สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวร่างกฎหมายเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำสู่ระดับ 15 ดอลลาร์/ชั่วโมง   สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้การอนุมัติร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางในการเพ…
23:18 บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัว นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจ,เจรจาการค้าสหรัฐ-จีน   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับต…

เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 1/2562

ข่าวผลสำรวจ เอแบคโพลล์ -- พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 11:50:05 น.
กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 1/2562

กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,019 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่

3–24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า
ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 54.5 เป็นหญิง และร้อยละ 45.5 เป็นชาย เมื่อจำแนกออกเป็นเจเนอเรชั่น พบว่า ร้อยละ 6.93 เป็นเจเนอเรชั่นZ

(ตัวอย่างที่มีอายุ 15-18 ปี) ร้อยละ 11.69 เป็นเจเนอเรชั่นM (ตัวอย่างที่มีอายุ 19-24 ปี) ร้อยละ 20.90 เป็นเจเนอเรชั่นY (ตัวอย่างที่มีอายุ 25-35 ปี)

ร้อยละ 30.96 เป็นเจเนอเรชั่นX (ตัวอย่างที่มีอายุ 36-50 ปี) และร้อยละ 29.52 เป็นเจเนอเรชั่นB (ตัวอย่างที่มีอายุ 51-69 ปี) ด้านสถานภาพสมรส พบว่า

ตัวอย่างร้อยละ 54.33สมรสแล้ว ร้อยละ 35.22 เป็นโสด ในขณะที่ร้อยละ 8.82เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.63 ไม่ระบุ ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมา

ชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 55.37 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 39.67 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.66 ระดับสูงกว่าปริญญาตรีและ

ร้อยละ 0.30 ไม่ระบุ ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 23.53 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 40.17 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท

ในขณะที่ร้อยละ 21.10 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 14.71 มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทและร้อยละ 0.50 ไม่ระบุรายได้ สำหรับอาชีพ พบว่า

ร้อยละ 19.66 อาชีพพนักงาน/บริษัทเอกชน ร้อยละ 17.73 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.65 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 13.08 เป็นนักเรียน-นักศึกษา

ร้อยละ 10.65 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 8.32ประกอบธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 14.91 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น พ่อบ้านแม่บ้าน เกษตรกร เกษียณอายุ ว่างงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น
คนไทยเครียดน้อยลง ... แต่ปัญหาปากท้อง การเมือง และสิ่งแวดล้อม ยังทำให้เครียดเหมือนเดิม ...

ผลสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ ในภาพรวมพบว่า คนไทยมีความเครียดคล้ายคลึงกับการสำรวจในครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

โดยคนไทยส่วนใหญ่มีความเครียดในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงินมากกว่าเรื่องอื่นๆ (ร้อยละ 69.39) รองลงมา คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 46.85) และเรื่อง

การงาน (ร้อยละ 46.19) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ระดับความเครียดของคนไทยในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน สิ่งแวดล้อม และการเมืองลดลงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา

ซึ่งความเครียดในด้านต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อคนไทยในด้านสุขภาพจิต โดยส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความสุข (ร้อยละ 60.88) และเบื่อหน่าย (ร้อยละ 64.85) เป็นต้น

เมื่อพิจารณาความเครียดของคนในแต่ละวัยก็พบว่า คนไทยในช่วงวัยทำงานจนถึงวัยชรา (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ต่างก็มีความเครียดในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน

มาเป็นอันดับ 1 เหมือนๆ กัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ทำให้คนไทยเกิดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาสินค้าและบริการที่แพงขึ้น (ร้อยละ 55.58) ภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน (ร้อยละ 50.83) ปัญหาหนี้สินและรายรับไม่พอกับรายจ่าย (ร้อยละ 44.28) ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกเครียดในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังเครียดเรื่องการเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมือง (ร้อยละ 64.01) และการแบ่งพรรค

แบ่งพวก (ร้อยละ 54.89) รวมทั้งปัญหาการจราจร (ร้อยละ 58.85) อีกด้วย
ส่วนที่เห็นว่า ความเครียดในไตรมาสนี้ลดลงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา เป็นไปได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่เริ่มที่จะปรับตัวและสามารถรับมือกับความเครียดใน
เรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้น รวมทั้งคาดหวังว่า รัฐบาลใหม่ที่ได้มาจากการเลือกตั้งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้
ประหยัดและพอเพียง เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ...
จากผลการสำรวจพบว่า แนวทางแก้ปัญหาเพื่อลดความเครียดในเรื่องสภาพเศรษฐกิจ/การเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะพึ่งตนเอง

โดยใช้จ่ายอย่างประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 56.44) ปล่อยวางยอมรับความจริงและมีสติ (ร้อยละ 10.49) และหาอาชีพเสริมและทำงานมากขึ้น

(ร้อยละ 14.46) เป็นต้น
นอกจากนี้ จากผลการสำรวจจะเห็นว่า ปัญหาหลักๆ ที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เกิดความเครียด คือ ปัญหาสินค้าราคาแพง ปัญหาหนี้สิน/รายรับไม่พอกับรายจ่าย

ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมืองและการแบ่งพรรคแบ่งพวก และปัญหาการจราจร เป็นต้น ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการที่พรรคการเมืองต่างๆ เริ่มที่จะฟอร์มทีม

เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ รวมทั้งกำหนดนโยบายที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไปในอนาคต หากรัฐบาลใหม่สร้างความมั่นใจแก่คนไทยและแสดงความตั้งใจใน

การแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจริงจัง ก็จะสามารถช่วยให้คนไทยมีความเครียดต่อปัญหาต่างๆ เหล่านี้น้อยลง และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลใหม่มากยิ่งขึ้น


โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเครียดในแต่ละด้าน จำแนกตาม Generation

ลำดับที่   ความเครียด                                           Generation                                    ภาพรวม

Gen Z          Gen M          Gen Y          Gen X          Gen B

1      เศรษฐกิจ/การเงิน          44.29          64.83          73.70          75.68          67.45          69.39

2      ครอบครัว                 51.43          48.31          44.08          46.24          35.40          43.19

3      เพื่อน                    38.57          32.20          19.67          15.52           8.89          17.98

4      ความรัก (แฟน/คนรัก)       32.14          38.98          30.81          27.20           9.73          24.52

5      การงาน                      -          40.25          57.35          55.04          31.38          46.19

6      สุขภาพ                   17.86          23.73          27.49          41.12          60.74          40.42

7      การเรียน                 77.86          42.37           3.32              -              -          27.94

8      การเมือง                 18.57          30.08          34.60          32.48          29.70          30.86

9      สิ่งแวดล้อม                37.14          44.92          51.90          52.64          40.27          46.85

10     ตัวเอง                   27.14          26.69          18.96          20.00          11.58          18.57

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      ราคาสินค้าแพง                                              55.58

2      สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน                                      50.83

3      ปัญหาหนี้สิน/รายรับไม่พอกับรายจ่าย                               44.28

4      ค่าครองชีพสูง                                               41.40

5      การบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล                             1.15

ตารางที่ 3  ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      ประหยัด/พอเพียงใช้จ่ายอย่างประหยัด/ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง          56.44

2      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ                         10.49

3      ทำอาชีพเสริมทำงานให้มากขึ้น                                    9.25

4      วางแผนการใช้เงินใช้จ่ายอย่างมีวินัย                               9.18

5      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                           4.09

6      มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก                                        2.16

7      อื่นๆ เช่น ออกกำลังกายเล่นกีฬา ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทำบุญไหว้พระ      8.39

ปฏิบัติธรรม พูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น ตั้งใจทำงาน
ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด กู้ยืมผู้อื่นหรือธนาคารเพื่อนำมาใช้จ่าย
ใช้เวลากับครอบครัว เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                 100.00

ตารางที่ 4 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      ความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว                           36.79

2      ความคาดหวังของคนในครอบครัว                                 33.56

3      ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว                                 30.10

4      ไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัว                                   28.95

5      ความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัว                             17.42

6      การทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัว                            17.30

7      การไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว                          9.46

8      การใช้ความรุนแรงในครอบครัว                                   8.42

9      อื่น ๆ เช่น การศึกษาของลูกหลาน หนี้สินของครอบครัว                  0.58

ความสูญเสียของคนในครอบครัว แยกทางกับสามี ลูกหลาน
เสียคน สุขภาพของคนในครอบครัว เป็นต้น

ตารางที่ 5 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องครอบครัว

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      พูดคุย/ปรับความเข้าใจกันลดทิฐิลดความรุนแรงในครอบครัว              29.13

2      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                          11.22

3      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ                          11.1

4      ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นสร้างความอบอุ่นในครอบครัว                10.21

5      ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด/พิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวเห็น                   8.32

6      ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากขึ้น                                 7.19

7      มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก                                        4.04

8      พูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น                           3.40

9      ทำอาชีพเสริมทำงานให้มากขึ้น                                    2.14

10     ทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม                                        2.02

11     อื่นๆ เช่น เที่ยว อยู่คนเดียว นอน ออกกำลังกายเล่นกีฬา               11.23

อดทนอดกลั้น อยู่ห่างกันสักพัก ช่วยกันแบ่งเบาภาระคนใน
ครอบครัว ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น ไม่คาดหวังกับ
คนในครอบครัวมากเกินไป เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                  100.0

ตารางที่ 6  ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องเพื่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      ความไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อน                                  44.86

2      การไม่มีเวลาให้กัน                                           38.57

3      ทะเลาะกับเพื่อน                                             25.43

4      อื่น ๆ เช่น เพื่อนยืมเงิน ไม่มีเพื่อนมีเพื่อนน้อย เพื่อนมีการแบ่งกลุ่ม เป็นต้น   6.29

ตารางที่ 7 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องเพื่อน

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      พูดคุย/ปรับความเข้าใจกันลดทิฐิฟังเหตุผลของกันและกันมากขึ้น            50.17

2      ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนมากขึ้น                                    9.15

3      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                           9.15

4      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ                          6.78

5      ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น                                     6.10

6      ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเพื่อน                                      3.05

7      มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก                                        2.71

8      ออกกำลังกายเล่นกีฬา                                          2.03

9      อื่นๆ เช่น เลิกคบ ออกห่างจากเพื่อน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด         10.86

หาเพื่อนใหม่ พูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น ทำบุญไหว้พระ
ปฏิบัติธรรม เที่ยว ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                 100.00

ตารางที่ 8 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องความรัก (แฟน/คนรัก) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      การไม่มีเวลาให้กัน                                           38.62

2      ความไม่เข้าใจกันระหว่างแฟน/คนรัก                              34.76

3      ทะเลาะกับแฟน/คนรัก                                         27.85

4      ไม่มีแฟน/คนรัก                                              18.50

5      ผิดหวังในเรื่องความรัก                                        16.46

6      แฟน/คนรักนอกใจ                                             9.35

7      อื่นๆ ได้แก่การสูญเสียแฟน ความไม่เชื่อใจกัน ความไม่รับผิดชอบ เลิกรากัน   1.63
ตารางที่ 9 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องความรัก (แฟน/คนรัก)

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      พูดคุย/ปรับความเข้าใจกันลดทิฐิฟังเหตุผลของกันและกันมากขึ้น            35.13

2      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                          18.74

3      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ                         11.48

4      ให้เวลากับแฟน/คนรักมากขึ้น                                     5.85

5      ทำกิจกรรมร่วมกับแฟน/คนรักมากขึ้น                                5.62

6      เลิกคบแฟน/คนรัก                                             2.81

7      กิน                                                        2.34

8      ดูแลตัวเองให้มากขึ้นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด                       2.11

9      อื่นๆ เช่น พูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการทะเลาะ 15.92
ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น เที่ยว ทำบุญไหว้พระ ปฏิบัติธรรม หาคนรักใหม่
ไม่ต้องมีคนรัก ใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุข มองโลกในแง่ดี ไม่คิดมาก เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                 100.00

ตารางที่ 10 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องการงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      ปริมาณงานที่ทำ/ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ                        38.62

2      สวัสดิการและค่าตอบแทน                                       30.69

3      ความก้าวหน้าในอาชีพ                                         30.34

4      ความมั่นคงในงานที่ทำ                                         28.59

5      ไม่ถนัดในงานที่ทำ/งานยาก                                     18.55

6      ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน                                    14.35

7      ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน                                       6.42

8      อื่น ๆ เช่น มีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น ตกงาน หางานยาก ทำงานจน       10.27

ไม่มีเวลาพักผ่อน  เพื่อนร่วมงานไม่ดี เจ้านายไม่มียุติธรรม เป็นต้น

ตารางที่ 11 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องการงาน

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ อดทน                    19.90

2      หาอาชีพเสริม/ทำธุรกิจส่วนตัว/หางานพิเศษทำ                       12.79

3      ตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด/รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด        12.53

4      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                          12.40

5      ลาออก/หางานใหม่/หางานอื่นทำ/หางานทำที่เหมาะกับตัวเอง            11.24

6      ปรึกษาหรือปรับความเข้าใจกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัว  5.68

7      หาความรู้เพิ่มเติมและฝึกฝนในการทำงานให้มากขึ้น                     4.26

8      วางแผนการทำงานให้เหมาะสม                                   3.62

9      กิน                                                        3.36

10     พัฒนาและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ                                  3.23

11     นอนพักผ่อน                                                  2.84

12     มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก                                        2.71

13     อื่นๆ เช่น  ไม่ไปวุ่นวายกับผู้อื่น ใช้เวลาอยู่คนเดียว ทำบุญไหว้พระ         5.44

ปฏิบัติธรรม ประหยัดพอเพียง ลดความคาดหวังที่มีต่องานลง ใช้เวลา
อยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                 100.00

ตารางที่ 12 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      ร่างกายไม่แข็งแรง                                           48.00

2      มีโรคประจำตัว                                              45.13

3      เจ็บป่วย/ไม่สบายบ่อย                                         26.13

4      ค่าใช้จ่ายในการรักษา                                          8.00

5      เจ็บป่วย/ไม่สบาย โดยไม่รู้สาเหตุ                                 7.63

6      อื่นๆ เช่น ไมเกรน เป็นโรคประสาท ปวดเมื่อยตามร่างกาย              2.88

เป็นภูมิแพ้ อ้วน เป็นต้น

ตารางที่ 13 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องสุขภาพ

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      ออกกำลังกายเล่นกีฬา                                         29.17

2      ไปหาหมอ/ปรึกษาแพทย์/รับประทานยา                             27.22

3      รับประทานอาหารที่มีประโยชน์                                   13.06

4      รักษาสุขภาพให้แข็งแรง/ดูแลสุขภาพ                                8.61

5      นอนพักผ่อนให้เพียงพอ                                          5.28

6      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ                          5.00

7      มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก ไม่เครียด                                3.33

8      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                            2.5

9      ทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม                                        2.08

10     อื่นๆ ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ ไม่ทำงานหนักเกินไป           3.75

ควบคุมอาหาร ทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ พูดคุยปรึกษาครอบครัว
ลดอาหารและเครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพ รับประทานอาหารเสริม/
วิตามินเสริม เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                 100.00

ตารางที่ 14 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      ผลการเรียน                                                47.30

2      การศึกษาต่อ                                                44.59

3      อาชีพในอนาคต/อนาคตในการทำงาน                              34.68

4      เนื้อหาการเรียน                                             34.68

5      ชั่วโมงเรียนมากเกินไป                                        15.77

6      ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน                                   5.86


ตารางที่ 15 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องการเรียน

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      ตั้งใจเรียน/ขยันมากขึ้น                                         34.8

2      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                          22.55

3      วางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ                                  6.86

4      ปรึกษาครูอาจารย์                                             6.86

5      เรียนพิเศษเพิ่มเติม                                            6.37

6      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ                          5.39

7      ศึกษาข้อมูลการเรียนเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการศึกษาหรือทำงานในอนาคต      4.42

8      ปรึกษาเพื่อน                                                 3.44

9      นอน                                                       2.45

10     อื่นๆ ได้แก่ ไม่เครียดไม่คิดมาก มองโลกในแง่ดี ปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง      6.86
เที่ยว ใช้จ่ายเรื่องการเรียนเท่าที่จำเป็น ออกกำลังกายเล่นกีฬา เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                100.000

ตารางที่ 16 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องการเมือง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมือง                              64.01

2      การแบ่งพรรคแบ่งพวก                                         54.89

3      นักการเมืองทะเลาะกัน                                        33.22

4      อยากให้เร่งจัดตั้งรัฐบาล                                        7.65


ตารางที่ 17 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องการเมือง

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ                         30.02

2      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                          28.83

3      ติดตามข่าวสารการเมืองให้น้อยลง                                24.05

4      ทำตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง                            3.18

5      ติดตามข่าวสารการเมือง                                        2.98

6      ทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม                                        2.18

7      อื่นๆ เช่น ไม่เครียด ไม่คิดมาก มองโลกในแง่ดี มองการเมืองเป็นเรื่องปกติ  8.76
ออกกำลังกาย ไม่สนับสนุนนักการเมืองที่ทุจริต สนับสนุนคนดี ใช้วิจารณญาณใน
การรับฟังข่าวสารด้านการเมือง เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                 100.00

ตารางที่ 18 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ การจราจร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      ปัญหาการจราจร/รถติด                                        58.85

2      ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                               29.37

3      ปัญหายาเสพติด                                              23.54

4      สภาพแวดล้อม เช่น บ้าน ขยะ เสียงดัง น้ำเสีย ฯลฯ                  21.85

5      ภัยแล้ง                                                    16.86

6      น้ำท่วม                                                     2.55

7      อื่นๆ ได้แก่ ปัญหาสิ่งปลูกสร้าง มลพิษ ฝุ่นละลอง อากาศร้อน             17.07

ตารางที่ 19 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ การจราจร

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ                         16.00

2      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                          12.28

3      วางแผนการเดินทาง                                          11.41

4      ใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดต่อต่างๆ                           10.42

5      ไม่ประมาท/ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น                          8.93

6      ช่วยกันลดโลกร้อน/รักษาสิ่งแวดล้อม/ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม    7.44

7      ไม่ออกนอกบ้าน                                               5.96

8      ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้รถสาธารณะแทน/มอเตอร์ไซด์/ใช้จักรยาน       4.71

9      รักษาความสะอาดของร่างกาย                                    4.09

10     หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติด/ใช้เส้นทางอื่น                              3.60

11     ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งตัวเองและครอบครัว                        3.10

12     รักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ                            2.61

13     ไม่เครียด/ไม่คิดมาก/มองโลกในแง่ดี                               2.12

14     แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบสิ่งต่างๆ             2.12

15     อื่นๆ เช่น คุยปรึกษาปัญหากับคนอื่นๆ ออกกำลังกาย เที่ยว ย้ายที่อยู่อาศัย     5.21
ปฏิบัติตามกฎจราจร นอน เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                 100.00

ตารางที่ 20 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องตัวเอง เช่น ความคาดหวัง รูปร่างหน้าตา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                                        ร้อยละ

1      ไม่สามารถทำอย่างที่ตัวเองคาดหวัง                               54.62

2      รูปร่างหน้าตา/บุคลิกภาพของตัวเอง                               32.88

3      รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า                                        27.72

4      การปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก                                17.66

5      อยากมีข้าวของเครื่องใช้เหมือนคนอื่น                              16.03

6      อื่นๆ ได้แก่ อ้วน ผมร่วง เป็นคนคิดมาก                             2.45

ตารางที่ 21 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องตัวเอง เช่น ความคาดหวัง รูปร่างหน้าตา

ลำดับที่   วิธีแก้ไขความเครียด                                          ร้อยละ

1      ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ/ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ   24.50

2      รู้จักคุณค่าของตน/มองโลกในแง่ดี/ไม่คิดมาก/ไม่เครียด                 16.56

3      พัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของตนอยู่เสมอ/มั่นใจในตนเอง               9.60

4      ดูแลตัวเองให้มากขึ้น/รักษาความสะอาดของร่างกายเสมอ                7.95

5      หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข                           7.28

6      ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด/ทำสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่                       6.95

7      ออกกำลังกายเล่นกีฬา                                          5.96

8      ทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม                                        3.64

9      พูดคุยปรึกษาผู้อื่น/ปรึกษาครอบครัว/ปรึกษาเพื่อน/ปรึกษาแพทย์             3.32

10     ลดความอยากได้ของตนลง                                       2.98

11     วางแผนในการใช้ชีวิตใหม่                                       2.33

12     นอน                                                       2.33

13     อื่นๆ เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์/หลีกเลี่ยงอาหารหรือ            6.60

เครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พยายามหารายได้มากขึ้น
รู้จักควบคุมอาหาร ซื้อของที่อยากได้ ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น                                                 100.00

ตารางที่ 22 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุระดับความรู้สึกต่างๆ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ลำดับที่   ความรู้สึก                                  ระดับความรู้สึก                 รวมทั้งสิ้น

บ่อยๆ     เป็นครั้งคราว          ไม่รู้สึกเลย

1      ไม่มีความสุขเลย          14.23          46.65             39.12          100.00

2      รู้สึกเบื่อหน่าย            21.82          43.03             35.15          100.00

3      ไม่อยากพบปะผู้คน          4.76          29.25             65.99          100.00

4      รู้สึกหมดกำลังใจ           7.68          33.32             59.00          100.00

5      รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า        4.22          19.78             76.00          100.00

เอยูโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โทร. 0-2723-2163-8
--เอยูโพล--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง