เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 1/2562

ข่าวผลสำรวจ Wednesday May 29, 2019 11:50 —เอแบคโพลล์

กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 1/2562 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,019 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 3–24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 54.5 เป็นหญิง และร้อยละ 45.5 เป็นชาย เมื่อจำแนกออกเป็นเจเนอเรชั่น พบว่า ร้อยละ 6.93 เป็นเจเนอเรชั่นZ (ตัวอย่างที่มีอายุ 15-18 ปี) ร้อยละ 11.69 เป็นเจเนอเรชั่นM (ตัวอย่างที่มีอายุ 19-24 ปี) ร้อยละ 20.90 เป็นเจเนอเรชั่นY (ตัวอย่างที่มีอายุ 25-35 ปี) ร้อยละ 30.96 เป็นเจเนอเรชั่นX (ตัวอย่างที่มีอายุ 36-50 ปี) และร้อยละ 29.52 เป็นเจเนอเรชั่นB (ตัวอย่างที่มีอายุ 51-69 ปี) ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 54.33สมรสแล้ว ร้อยละ 35.22 เป็นโสด ในขณะที่ร้อยละ 8.82เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.63 ไม่ระบุ ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมา ชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 55.37 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 39.67 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.66 ระดับสูงกว่าปริญญาตรีและ ร้อยละ 0.30 ไม่ระบุ ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 23.53 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 40.17 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ในขณะที่ร้อยละ 21.10 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 14.71 มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทและร้อยละ 0.50 ไม่ระบุรายได้ สำหรับอาชีพ พบว่า ร้อยละ 19.66 อาชีพพนักงาน/บริษัทเอกชน ร้อยละ 17.73 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.65 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 13.08 เป็นนักเรียน-นักศึกษา ร้อยละ 10.65 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 8.32ประกอบธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 14.91 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น พ่อบ้านแม่บ้าน เกษตรกร เกษียณอายุ ว่างงาน พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น

คนไทยเครียดน้อยลง ... แต่ปัญหาปากท้อง การเมือง และสิ่งแวดล้อม ยังทำให้เครียดเหมือนเดิม ...

ผลสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ ในภาพรวมพบว่า คนไทยมีความเครียดคล้ายคลึงกับการสำรวจในครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยคนไทยส่วนใหญ่มีความเครียดในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงินมากกว่าเรื่องอื่นๆ (ร้อยละ 69.39) รองลงมา คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 46.85) และเรื่อง การงาน (ร้อยละ 46.19) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ระดับความเครียดของคนไทยในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน สิ่งแวดล้อม และการเมืองลดลงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งความเครียดในด้านต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อคนไทยในด้านสุขภาพจิต โดยส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความสุข (ร้อยละ 60.88) และเบื่อหน่าย (ร้อยละ 64.85) เป็นต้น

เมื่อพิจารณาความเครียดของคนในแต่ละวัยก็พบว่า คนไทยในช่วงวัยทำงานจนถึงวัยชรา (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ต่างก็มีความเครียดในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน มาเป็นอันดับ 1 เหมือนๆ กัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ทำให้คนไทยเกิดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาสินค้าและบริการที่แพงขึ้น (ร้อยละ 55.58) ภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน (ร้อยละ 50.83) ปัญหาหนี้สินและรายรับไม่พอกับรายจ่าย (ร้อยละ 44.28) ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกเครียดในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังเครียดเรื่องการเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมือง (ร้อยละ 64.01) และการแบ่งพรรค แบ่งพวก (ร้อยละ 54.89) รวมทั้งปัญหาการจราจร (ร้อยละ 58.85) อีกด้วย

ส่วนที่เห็นว่า ความเครียดในไตรมาสนี้ลดลงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา เป็นไปได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่เริ่มที่จะปรับตัวและสามารถรับมือกับความเครียดใน เรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้น รวมทั้งคาดหวังว่า รัฐบาลใหม่ที่ได้มาจากการเลือกตั้งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้

ประหยัดและพอเพียง เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ...

จากผลการสำรวจพบว่า แนวทางแก้ปัญหาเพื่อลดความเครียดในเรื่องสภาพเศรษฐกิจ/การเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะพึ่งตนเอง โดยใช้จ่ายอย่างประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 56.44) ปล่อยวางยอมรับความจริงและมีสติ (ร้อยละ 10.49) และหาอาชีพเสริมและทำงานมากขึ้น (ร้อยละ 14.46) เป็นต้น

นอกจากนี้ จากผลการสำรวจจะเห็นว่า ปัญหาหลักๆ ที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เกิดความเครียด คือ ปัญหาสินค้าราคาแพง ปัญหาหนี้สิน/รายรับไม่พอกับรายจ่าย ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมืองและการแบ่งพรรคแบ่งพวก และปัญหาการจราจร เป็นต้น ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการที่พรรคการเมืองต่างๆ เริ่มที่จะฟอร์มทีม เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ รวมทั้งกำหนดนโยบายที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไปในอนาคต หากรัฐบาลใหม่สร้างความมั่นใจแก่คนไทยและแสดงความตั้งใจใน การแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจริงจัง ก็จะสามารถช่วยให้คนไทยมีความเครียดต่อปัญหาต่างๆ เหล่านี้น้อยลง และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลใหม่มากยิ่งขึ้น ?

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเครียดในแต่ละด้าน จำแนกตาม Generation
ลำดับที่  ความเครียด                      Generation                  ภาพรวม
                Gen Z     Gen M     Gen Y     Gen X     Gen B
 1   เศรษฐกิจ/การเงิน     44.29     64.83     73.70     75.68     67.45     69.39
 2   ครอบครัว         51.43     48.31     44.08     46.24     35.40     43.19
 3   เพื่อน          38.57     32.20     19.67     15.52      8.89     17.98
 4   ความรัก (แฟน/คนรัก)    32.14     38.98     30.81     27.20      9.73     24.52
 5   การงาน           -     40.25     57.35     55.04     31.38     46.19
 6   สุขภาพ          17.86     23.73     27.49     41.12     60.74     40.42
 7   การเรียน         77.86     42.37      3.32       -       -     27.94
 8   การเมือง         18.57     30.08     34.60     32.48     29.70     30.86
 9   สิ่งแวดล้อม        37.14     44.92     51.90     52.64     40.27     46.85
 10   ตัวเอง          27.14     26.69     18.96     20.00     11.58     18.57

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   ราคาสินค้าแพง                       55.58
 2   สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน                   50.83
 3   ปัญหาหนี้สิน/รายรับไม่พอกับรายจ่าย                44.28
 4   ค่าครองชีพสูง                        41.40
 5   การบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล               1.15

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
 1   ประหยัด/พอเพียงใช้จ่ายอย่างประหยัด/ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง     56.44
 2   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ             10.49
 3   ทำอาชีพเสริมทำงานให้มากขึ้น                  9.25
 4   วางแผนการใช้เงินใช้จ่ายอย่างมีวินัย                9.18
 5   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข              4.09
 6   มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก                    2.16
 7   อื่นๆ เช่น ออกกำลังกายเล่นกีฬา ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทำบุญไหว้พระ   8.39
ปฏิบัติธรรม พูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น ตั้งใจทำงาน
ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด กู้ยืมผู้อื่นหรือธนาคารเพื่อนำมาใช้จ่าย
ใช้เวลากับครอบครัว เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                         100.00

ตารางที่ 4 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   ความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว              36.79
 2   ความคาดหวังของคนในครอบครัว                 33.56
 3   ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว                 30.10
 4   ไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัว                  28.95
 5   ความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัว               17.42
 6   การทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัว              17.30
 7   การไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว             9.46
 8   การใช้ความรุนแรงในครอบครัว                  8.42
 9   อื่น ๆ เช่น การศึกษาของลูกหลาน หนี้สินของครอบครัว         0.58
ความสูญเสียของคนในครอบครัว แยกทางกับสามี ลูกหลาน
เสียคน สุขภาพของคนในครอบครัว เป็นต้น
?
ตารางที่ 5 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องครอบครัว
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
 1   พูดคุย/ปรับความเข้าใจกันลดทิฐิลดความรุนแรงในครอบครัว       29.13
 2   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข             11.22
 3   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ             11.1
 4   ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นสร้างความอบอุ่นในครอบครัว        10.21
 5   ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด/พิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวเห็น          8.32
 6   ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากขึ้น                 7.19
 7   มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก                    4.04
 8   พูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น              3.40
 9   ทำอาชีพเสริมทำงานให้มากขึ้น                  2.14
 10   ทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม                    2.02
 11   อื่นๆ เช่น เที่ยว อยู่คนเดียว นอน ออกกำลังกายเล่นกีฬา        11.23
อดทนอดกลั้น อยู่ห่างกันสักพัก ช่วยกันแบ่งเบาภาระคนใน
ครอบครัว ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น ไม่คาดหวังกับ
คนในครอบครัวมากเกินไป เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                         100.0

ตารางที่ 6 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องเพื่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   ความไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อน                 44.86
 2   การไม่มีเวลาให้กัน                      38.57
 3   ทะเลาะกับเพื่อน                       25.43
4   อื่น ๆ เช่น เพื่อนยืมเงิน ไม่มีเพื่อนมีเพื่อนน้อย เพื่อนมีการแบ่งกลุ่ม เป็นต้น  6.29
?
ตารางที่ 7 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องเพื่อน
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
 1   พูดคุย/ปรับความเข้าใจกันลดทิฐิฟังเหตุผลของกันและกันมากขึ้น      50.17
 2   ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนมากขึ้น                  9.15
 3   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข              9.15
 4   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ             6.78
 5   ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น                   6.10
 6   ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเพื่อน                   3.05
 7   มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก                    2.71
 8   ออกกำลังกายเล่นกีฬา                     2.03
 9   อื่นๆ เช่น เลิกคบ ออกห่างจากเพื่อน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด     10.86
หาเพื่อนใหม่ พูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น ทำบุญไหว้พระ
ปฏิบัติธรรม เที่ยว ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                         100.00

ตารางที่ 8 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องความรัก (แฟน/คนรัก) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   การไม่มีเวลาให้กัน                      38.62
 2   ความไม่เข้าใจกันระหว่างแฟน/คนรัก               34.76
 3   ทะเลาะกับแฟน/คนรัก                     27.85
 4   ไม่มีแฟน/คนรัก                       18.50
 5   ผิดหวังในเรื่องความรัก                    16.46
 6   แฟน/คนรักนอกใจ                       9.35
7   อื่นๆ ได้แก่การสูญเสียแฟน ความไม่เชื่อใจกัน ความไม่รับผิดชอบ เลิกรากัน  1.63

ตารางที่ 9 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องความรัก (แฟน/คนรัก)
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
 1   พูดคุย/ปรับความเข้าใจกันลดทิฐิฟังเหตุผลของกันและกันมากขึ้น      35.13
 2   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข             18.74
 3   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ             11.48
 4   ให้เวลากับแฟน/คนรักมากขึ้น                   5.85
 5   ทำกิจกรรมร่วมกับแฟน/คนรักมากขึ้น                5.62
 6   เลิกคบแฟน/คนรัก                       2.81
 7   กิน                            2.34
 8   ดูแลตัวเองให้มากขึ้นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด            2.11
9   อื่นๆ เช่น พูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการทะเลาะ 15.92
ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น เที่ยว ทำบุญไหว้พระ ปฏิบัติธรรม หาคนรักใหม่
ไม่ต้องมีคนรัก ใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุข มองโลกในแง่ดี ไม่คิดมาก เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                         100.00

ตารางที่ 10 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องการงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   ปริมาณงานที่ทำ/ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ            38.62
 2   สวัสดิการและค่าตอบแทน                    30.69
 3   ความก้าวหน้าในอาชีพ                     30.34
 4   ความมั่นคงในงานที่ทำ                     28.59
 5   ไม่ถนัดในงานที่ทำ/งานยาก                   18.55
 6   ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน                  14.35
 7   ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน                    6.42
 8   อื่น ๆ เช่น มีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น ตกงาน หางานยาก ทำงานจน    10.27
ไม่มีเวลาพักผ่อน เพื่อนร่วมงานไม่ดี เจ้านายไม่มียุติธรรม เป็นต้น
?
ตารางที่ 11 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องการงาน
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
 1   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ อดทน          19.90
 2   หาอาชีพเสริม/ทำธุรกิจส่วนตัว/หางานพิเศษทำ            12.79
 3   ตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด/รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด    12.53
 4   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข             12.40
 5   ลาออก/หางานใหม่/หางานอื่นทำ/หางานทำที่เหมาะกับตัวเอง      11.24
6   ปรึกษาหรือปรับความเข้าใจกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัว 5.68
 7   หาความรู้เพิ่มเติมและฝึกฝนในการทำงานให้มากขึ้น           4.26
 8   วางแผนการทำงานให้เหมาะสม                  3.62
 9   กิน                            3.36
 10   พัฒนาและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ                 3.23
 11   นอนพักผ่อน                         2.84
 12   มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก                    2.71
 13   อื่นๆ เช่น ไม่ไปวุ่นวายกับผู้อื่น ใช้เวลาอยู่คนเดียว ทำบุญไหว้พระ     5.44
ปฏิบัติธรรม ประหยัดพอเพียง ลดความคาดหวังที่มีต่องานลง ใช้เวลา
อยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                         100.00

ตารางที่ 12 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   ร่างกายไม่แข็งแรง                      48.00
 2   มีโรคประจำตัว                       45.13
 3   เจ็บป่วย/ไม่สบายบ่อย                     26.13
 4   ค่าใช้จ่ายในการรักษา                     8.00
 5   เจ็บป่วย/ไม่สบาย โดยไม่รู้สาเหตุ                 7.63
 6   อื่นๆ เช่น ไมเกรน เป็นโรคประสาท ปวดเมื่อยตามร่างกาย       2.88
เป็นภูมิแพ้ อ้วน เป็นต้น
?
ตารางที่ 13 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องสุขภาพ
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
 1   ออกกำลังกายเล่นกีฬา                     29.17
 2   ไปหาหมอ/ปรึกษาแพทย์/รับประทานยา               27.22
 3   รับประทานอาหารที่มีประโยชน์                  13.06
 4   รักษาสุขภาพให้แข็งแรง/ดูแลสุขภาพ                8.61
 5   นอนพักผ่อนให้เพียงพอ                     5.28
 6   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ             5.00
 7   มองโลกในแง่ดีไม่คิดมาก ไม่เครียด                3.33
 8   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข              2.5
 9   ทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม                    2.08
 10   อื่นๆ ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ ไม่ทำงานหนักเกินไป      3.75
ควบคุมอาหาร ทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ พูดคุยปรึกษาครอบครัว
ลดอาหารและเครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพ รับประทานอาหารเสริม/
วิตามินเสริม เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                         100.00

ตารางที่ 14 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   ผลการเรียน                        47.30
 2   การศึกษาต่อ                        44.59
 3   อาชีพในอนาคต/อนาคตในการทำงาน               34.68
 4   เนื้อหาการเรียน                       34.68
 5   ชั่วโมงเรียนมากเกินไป                    15.77
 6   ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน                  5.86
?
ตารางที่ 15 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องการเรียน
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
 1   ตั้งใจเรียน/ขยันมากขึ้น                     34.8
 2   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข             22.55
 3   วางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ                 6.86
 4   ปรึกษาครูอาจารย์                       6.86
 5   เรียนพิเศษเพิ่มเติม                      6.37
 6   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ             5.39
 7   ศึกษาข้อมูลการเรียนเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการศึกษาหรือทำงานในอนาคต   4.42
 8   ปรึกษาเพื่อน                         3.44
 9   นอน                            2.45
 10   อื่นๆ ได้แก่ ไม่เครียดไม่คิดมาก มองโลกในแง่ดี ปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง   6.86
เที่ยว ใช้จ่ายเรื่องการเรียนเท่าที่จำเป็น ออกกำลังกายเล่นกีฬา เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                        100.000

ตารางที่ 16 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องการเมือง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมือง               64.01
 2   การแบ่งพรรคแบ่งพวก                     54.89
 3   นักการเมืองทะเลาะกัน                    33.22
 4   อยากให้เร่งจัดตั้งรัฐบาล                    7.65
?
ตารางที่ 17 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องการเมือง
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
 1   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ             30.02
 2   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข             28.83
 3   ติดตามข่าวสารการเมืองให้น้อยลง                24.05
 4   ทำตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง              3.18
 5   ติดตามข่าวสารการเมือง                    2.98
 6   ทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม                    2.18
7   อื่นๆ เช่น ไม่เครียด ไม่คิดมาก มองโลกในแง่ดี มองการเมืองเป็นเรื่องปกติ 8.76
ออกกำลังกาย ไม่สนับสนุนนักการเมืองที่ทุจริต สนับสนุนคนดี ใช้วิจารณญาณใน
การรับฟังข่าวสารด้านการเมือง เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                         100.00

ตารางที่ 18 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ การจราจร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   ปัญหาการจราจร/รถติด                    58.85
 2   ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                29.37
 3   ปัญหายาเสพติด                       23.54
 4   สภาพแวดล้อม เช่น บ้าน ขยะ เสียงดัง น้ำเสีย ฯลฯ         21.85
 5   ภัยแล้ง                          16.86
 6   น้ำท่วม                           2.55
 7   อื่นๆ ได้แก่ ปัญหาสิ่งปลูกสร้าง มลพิษ ฝุ่นละลอง อากาศร้อน       17.07

ตารางที่ 19 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ การจราจร
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
 1   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ             16.00
 2   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข             12.28
 3   วางแผนการเดินทาง                     11.41
 4   ใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดต่อต่างๆ              10.42
 5   ไม่ประมาท/ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น             8.93
 6   ช่วยกันลดโลกร้อน/รักษาสิ่งแวดล้อม/ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม  7.44
 7   ไม่ออกนอกบ้าน                        5.96
 8   ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้รถสาธารณะแทน/มอเตอร์ไซด์/ใช้จักรยาน    4.71
 9   รักษาความสะอาดของร่างกาย                  4.09
 10   หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติด/ใช้เส้นทางอื่น               3.60
 11   ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งตัวเองและครอบครัว            3.10
 12   รักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ              2.61
 13   ไม่เครียด/ไม่คิดมาก/มองโลกในแง่ดี                2.12
 14   แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบสิ่งต่างๆ       2.12
 15   อื่นๆ เช่น คุยปรึกษาปัญหากับคนอื่นๆ ออกกำลังกาย เที่ยว ย้ายที่อยู่อาศัย   5.21
ปฏิบัติตามกฎจราจร นอน เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                         100.00

ตารางที่ 20 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดเรื่องตัวเอง เช่น ความคาดหวัง รูปร่างหน้าตา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียด                    ร้อยละ
 1   ไม่สามารถทำอย่างที่ตัวเองคาดหวัง                54.62
 2   รูปร่างหน้าตา/บุคลิกภาพของตัวเอง                32.88
 3   รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า                    27.72
 4   การปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก                17.66
 5   อยากมีข้าวของเครื่องใช้เหมือนคนอื่น               16.03
 6   อื่นๆ ได้แก่ อ้วน ผมร่วง เป็นคนคิดมาก               2.45

ตารางที่ 21 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุวิธีแก้ไขความเครียดเรื่องตัวเอง เช่น ความคาดหวัง รูปร่างหน้าตา
ลำดับที่  วิธีแก้ไขความเครียด                     ร้อยละ
1   ปล่อยวางทำใจยอมรับความเป็นจริงและมีสติ/ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ  24.50
 2   รู้จักคุณค่าของตน/มองโลกในแง่ดี/ไม่คิดมาก/ไม่เครียด         16.56
 3   พัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของตนอยู่เสมอ/มั่นใจในตนเอง        9.60
 4   ดูแลตัวเองให้มากขึ้น/รักษาความสะอาดของร่างกายเสมอ        7.95
 5   หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำแล้วมีความสุข              7.28
 6   ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด/ทำสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่            6.95
 7   ออกกำลังกายเล่นกีฬา                     5.96
 8   ทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม                    3.64
 9   พูดคุยปรึกษาผู้อื่น/ปรึกษาครอบครัว/ปรึกษาเพื่อน/ปรึกษาแพทย์       3.32
 10   ลดความอยากได้ของตนลง                    2.98
 11   วางแผนในการใช้ชีวิตใหม่                    2.33
 12   นอน                            2.33
 13   อื่นๆ เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์/หลีกเลี่ยงอาหารหรือ      6.60
เครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พยายามหารายได้มากขึ้น
รู้จักควบคุมอาหาร ซื้อของที่อยากได้ ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้น เป็นต้น
    รวมทั้งสิ้น                         100.00

ตารางที่ 22 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุระดับความรู้สึกต่างๆ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ลำดับที่  ความรู้สึก                 ระดับความรู้สึก         รวมทั้งสิ้น
                บ่อยๆ   เป็นครั้งคราว     ไม่รู้สึกเลย
 1   ไม่มีความสุขเลย     14.23     46.65       39.12     100.00
 2   รู้สึกเบื่อหน่าย      21.82     43.03       35.15     100.00
 3   ไม่อยากพบปะผู้คน     4.76     29.25       65.99     100.00
 4   รู้สึกหมดกำลังใจ      7.68     33.32       59.00     100.00
 5   รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า    4.22     19.78       76.00     100.00

เอยูโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทร. 0-2723-2163-8

--เอยูโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ