เอยูโพล: ความกังวลต่อปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Tuesday February 25, 2020 16:17 —เอแบคโพลล์

เอยูโพล: ความกังวลต่อปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องความเครียด/กังวลต่อปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19 : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,004 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 58.68 เป็นหญิง และร้อยละ 41.32 เป็นชาย เมื่อจำแนกออกเป็นช่วงอายุ พบว่า ร้อยละ 7.04 มีอายุ 15-18 ปี ร้อยละ 13.07 มีอายุ 19-24 ปี ร้อยละ 22.15 มีอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 32.04 มีอายุ 36-50 ปี และร้อยละ 25.70 มีอายุ 51-69 ปี ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 45.71 สมรสแล้ว ร้อยละ 44.71 เป็นโสด ในขณะที่ร้อยละ 7.98 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุ ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 43.66 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 47.06 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 9.28 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 21.26 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 36.33 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 24.70 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และ ร้อยละ 17.71 มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท สำหรับอาชีพ พบว่า ร้อยละ 28.69 อาชีพพนักงาน/บริษัทเอกชน ร้อยละ 23.85 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.42 เป็นนักเรียน-นักศึกษา ร้อยละ 15.86 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพค้าขาย ร้อยละ 6.79 อาชีพรับจ้างทั่วไป และร้อยละ 10.39 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษตรกร เกษียณอายุ ว่างงาน เป็นต้น

คนไทย 95 % รู้สึกเครียด/กังวลต่อปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19 ...

ผลสำรวจต่อสถานการณ์เรื่องปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน พบว่า คนไทยเครียด/กังวลต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มากกว่าปัญหาฝุ่นละออง เล็กน้อย (ร้อยละ 95.01 เครียด/กังวลต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในขณะที่ร้อยละ 94.76 เครียด/กังวลต่อปัญหาฝุ่นละออง) ทั้งนี้คนกรุงฯ เครียด/กังวล ต่อปัญหา ฝุ่นละออง และไวรัสโควิด-19 มากกว่าคนต่างจังหวัด

ปัญหาฝุ่นละอองคนกรุงฯ เครียด/กังวล ร้อยละ 98.98 ในขณะที่คนต่างจังหวัดเครียด/กังวล ร้อยละ 89.90

ไวรัสโควิด-19 คนกรุงฯ เครียด/กังวล ร้อยละ 98.79 ในขณะที่คนต่างจังหวัดเครียด/กังวล ร้อยละ 90.66

เครียด/กังวลต่อไวรัสโควิด-19 มากกว่าปัญหาฝุ่นละออง ...

เมื่อสอบถามถึงความเครียด/กังวลที่มีต่อไวรัสโควิด-19 และปัญหาฝุ่นละลองในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เครียด/กังวลต่อปัญหาดังกล่าวพอๆ กัน (ร้อยละ 50.00) ทั้งนี้คนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัดมีความเครียด/กังวลเรื่องไวรัสโควิด-19 มากกว่าปัญหาฝุ่นละอองสูงเกือบ 3 เท่า

กว่า 95 % ฝุ่นละอองกระทบต่อสุขภาพ ...

ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก (ร้อยละ 95.26 ส่งผลต่อสุขภาพ) โดยส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพในระดับมาก-มากที่สุด (ร้อยละ 35.53) ส่งผลระดับปานกลาง (ร้อยละ 36.43) และส่งผลในระดับน้อย-น้อยที่สุด (ร้อยละ 23.30) ทั้งนี้ปัญหาฝุ่นละอองมีผล กระทบต่อสุขภาพของคนกรุงเทพฯ มากกว่าคนต่างจังหวัดอย่างเห็นได้ชัด

ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ เป็นทางออกที่ทำได้ในขณะนี้ ...

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่ประชาชนทำได้คือการดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงไวรัสโควิด-19 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งที่ประชาชนทำคือการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและ ไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ตลอดจนการหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละระดับความเครียด/กังวลต่อปัญหาฝุ่นละอองในปัจจุบัน
ลำดับที่  ระดับความเครียด/กังวล          กรุงเทพฯ     ต่างจังหวัด     ภาพรวม
 1   เครียด/กังวล               98.98       89.90      94.76
 2   ไม่เครียด/ไม่กังวล              1.02       10.10      5.24
    รวมทั้งสิ้น                100.00      100.00     100.00

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละระดับความเครียด/กังวลต่อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน
ลำดับที่  ระดับความเครียด/กังวล          กรุงเทพฯ     ต่างจังหวัด     ภาพรวม
 1   เครียด/กังวล               98.79       90.66      95.01
 2   ไม่เครียด/ไม่กังวล              1.21       9.34      4.99
    รวมทั้งสิ้น                100.00      100.00     100.00

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละความกังวลต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และปัญหาฝุ่นละอองในปัจจุบัน
ลำดับที่  ความเครียด/กังวล            กรุงเทพฯ     ต่างจังหวัด     ภาพรวม
 1   เครียด/กังวลเรื่องฝุ่นละอองมากกว่า       14.17       13.00      13.62
 2   เครียด/กังวลเรื่องไวรัสโควิด-19 มากกว่า    33.08       40.17      36.38
 3   เครียด/กังวลพอๆ กัน            52.75       46.83      50.00
    รวมทั้งสิ้น                100.00      100.00     100.00

ตารางที่ 4 ค่าร้อยละระดับผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากปัญหาฝุ่นละอองในปัจจุบัน
ลำดับที่  ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ          กรุงเทพฯ     ต่างจังหวัด     ภาพรวม
 1   มากที่สุด                 11.00       5.37      8.38
 2   มาก                   31.03       22.66      27.15
 3   ปานกลาง                 40.17       32.12      36.43
 4   น้อย                   13.42       15.36      14.32
 5   น้อยที่สุด                  3.91       14.82      8.98
 6   ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ              0.47       9.67      4.74
    รวมทั้งสิ้น                100.00      100.00     100.00

ตารางที่ 5 ค่าร้อยละวิธีการดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19
ลำดับที่  วิธีการดูแลตัวเอง             ฝุ่นละออง    ไวรัสโควิด-19
 1   ใส่หน้ากากอนามัย              84.13       84.53
 2   ล้างมือบ่อยๆ                45.41       67.56
 3   ติดตามข้อมูลข่าวสาร             32.14       50.55
 4   หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน         22.90       52.15
 5   ไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น          25.80       32.29
 6   หาความรู้เพิ่มเติม              15.87       26.35
 7   อื่นๆ เช่น ใช้เครื่องฟอกอากาศ ย้ายที่อยู่อาศัย    1.25       1.05

เอยูโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทร. 0-2723-2163-8

ที่มา: เอยูโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ