เอแบคโพลล์: ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น

ข่าวผลสำรวจ Wednesday October 15, 2008 15:31 —เอแบคโพลล์

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อ รัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 18 จังหวัดของประเทศ จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 3,880 ตัวอย่าง มีระยะเวลาการ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2551

เป็นข้อมูลวิจัยที่น่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทยในเวลานี้ เพราะผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.2 คิดว่ารัฐบาลทุก รัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ยอมรับได้ ในขณะที่ร้อยละ 36.8 ไม่ยอมรับ แนวคิดเช่นนี้

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อจำแนกแนวคิดทางการเมืองของประชาชนออกเป็นกลุ่มที่ชอบนโยบายประชานิยม และกลุ่มที่ไม่ชอบนโยบายประชานิยม พบว่า กลุ่มที่ชอบนโยบายประชานิยมส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.0 คิดว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำให้ประเทศ ชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ยอมรับได้ ในขณะที่ร้อยละ 27.0 ไม่คิดเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม แม้ในกลุ่มคนที่ไม่ชอบนโยบายประชานิยมก็มีเกินครึ่ง หรือร้อยละ 52.6 ที่มีแนวคิดว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ ยอมรับได้ แต่คนที่ไม่ชอบนโยบายประชานิยมเกือบครึ่งหรือร้อยละ 47.4 ไม่ยอมรับแนวคิดดังกล่าว

ที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นไปอีกเมื่อจำแนกประชาชนออกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และรายได้ ต่างก็มีแนวคิดทัศนคติในเชิงยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น ถ้าทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี โดยผลสำรวจพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่เป็นชายร้อยละ 64.0 หญิงร้อยละ 62.6 ยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น และเมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบว่า ร้อยละ 54.5 ของตัวอย่างที่ อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 59.6 ของคนที่อายุระหว่าง 20 — 29 ปี ร้อยละ 65.2 ของคนอายุ 30 — 39 ปี ร้อยละ 67.7 ของคนอายุ 40 — 49 ปี และร้อยละ 64.2 ของคนอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีทัศนคติยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า คนมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่นน้อยกว่ากลุ่มคนที่มีการศึกษาต่ำ กว่าปริญญาตรี แต่ก็ยังเกินครึ่งคือร้อยละ 52.2 ของคนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 60.1 ของคนที่มีการศึกษาปริญญาตรี และร้อยละ 64.3 ของคนที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ตามลำดับ

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า เมื่อจำแนกตามอาชีพแล้ว พบความหวังอยู่บ้างแต่ดูจะเลือนลาง เพราะผลสำรวจพบว่า คนไทยทุกสาขาอาชีพส่วน ใหญ่เกินกว่าร้อยละ 60 ที่มีทัศนคติยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น ยกเว้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มีอยู่ร้อยละ 53.3 ที่ยอมรับรัฐบาล ทุจริตคอรัปชั่น แต่ร้อยละ 46.7 ไม่ยอมรับ และเมื่อจำแนกตามระดับรายได้ พบว่าประชาชนทุกชั้นของรายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 มีทัศนคติยอม รับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น

ผอ. เอแบคโพลล์ กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “จำเป็นต้อง” เร่งชะล้างปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ทำความสะอาดบ้านของสังคมไทยใน ช่วงเวลานี้ ก่อนที่บ้านเมืองในอนาคตอันใกล้จะแตกสลาย ยากที่จะเยียวยา เพราะประชาชนส่วนใหญ่กำลังยึดมั่นและมุ่งกอบโกยผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องของตนเป็นสำคัญมากกว่าจะมีจิตสำนึกคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นทัศนคติที่อันตรายต่อการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดงานวิจัย

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย

1. เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป

ระเบียบวิธีการทำโพลล์

โครงการสำรวจภาคสนามของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในครั้งนี้เรื่อง ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาลที่ทุจริต คอรัปชั่น กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 18 จังหวัดของประเทศ จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 3,880 ตัวอย่าง มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2551 ประเภทของการสำรวจวิจัยครั้งนี้คือ การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 18 จังหวัดของประเทศประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ระยอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สกลนคร เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น และกำหนดลักษณะของตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรเป้าหมายจากการทำสำมะโน ขนาดตัวอย่างที่ทำการสำรวจ คือ 3,880 ตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่นอยู่ในระดับร้อยละ 95 ขณะที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาด ตัวอย่างอยู่ที่ +/- ร้อยละ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสัมภาษณ์ หลังจากนั้นคณะผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดก่อนนำเข้าวิเคราะห์ข้อมูลและงบประมาณเป็นของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้วิจัย จำนวนทั้ง สิ้น 109 คน

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 55.9 เป็นหญิง

ร้อยละ 44.1 เป็นชาย

ตัวอย่าง ร้อยละ 9.1 อายุต่ำกว่า 20 ปี

ร้อยละ 25.2 อายุระหว่าง 20 — 29 ปี

ร้อยละ 29.3 อายุระหว่าง 30 — 39 ปี

ร้อยละ 19.3 อายุระหว่าง 40 — 49 ปี และ

ร้อยละ 17.1 อายุ 50 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 77.3 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี

รองลงมาคือร้อยละ 20.9 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

และร้อยละ 1.8 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

ตัวอย่าง ร้อยละ 44.2 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

ร้อยละ 21.0 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป

ร้อยละ 11.6 ระบุอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน

ร้อยละ 5.1 ระบุข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 6.5 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ

ร้อยละ 7.5 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ในขณะที่ร้อยละ 4.1 ระบุว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ

โปรดพิจารณาประเด็นสำคัญที่ค้นพบในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ แนวคิดที่ว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริต
คอรัปชั่นแล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นเรื่องยอมรับได้
ลำดับที่     แนวคิดของประชาชน                     ค่าร้อยละ
1     คิดว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำให้-
      ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ยอมรับได้             63.2
2     ไม่คิดเช่นนั้น                           36.8
     รวมทั้งสิ้น                            100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ แนวคิดที่ว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้ว

ทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นเรื่องยอมรับได้ จำแนกตาม กลุ่มที่ ชอบนโยบายประชานิยม และไม่ชอบ

นโยบายประชานิยม

ลำดับที่     แนวคิดของประชาชน                  ชอบนโยบายประชานิยม  ไม่ชอบนโยบายประชานิยม
1     คิดว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่น-
      แล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ยอมรับได้         73.0        52.6
2     ไม่คิดเช่นนั้น                           27.0        47.4
     รวมทั้งสิ้น                            100.0        100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ แนวคิดที่ว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้ว

ทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นเรื่องยอมรับได้ จำแนกตามเพศ

ลำดับที่     แนวคิดของประชาชน                      ชาย      หญิง
1     คิดว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้ว
      ทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ยอมรับได้          64.0      62.6
2     ไม่คิดเช่นนั้น                           36.0      37.4
     รวมทั้งสิ้น                            100.0     100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ แนวคิดที่ว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำ
ให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นเรื่องยอมรับได้ จำแนกตามช่วงอายุ
     แนวคิดของประชาชน       ต่ำกว่า 20 ปี   20 — 29 ปี  30 — 39 ปี   40 — 49 ปี  50 ปีขึ้นไป
1. คิดว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกัน
ทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำให้ประเทศชาติ
  รุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ยอมรับได้     54.5     59.6     65.2     67.7     64.2
2. ไม่คิดเช่นนั้น               45.5     40.4     34.8     32.3     35.8
 รวมทั้งสิ้น                100.0     100.0     100.0     100.0     100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ แนวคิดที่ว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำ
ให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นเรื่องยอมรับได้ จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับที่     แนวคิดของประชาชน                  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
1     คิดว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้ว
      ทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ยอมรับได้         64.3     60.1     52.2
2     ไม่คิดเช่นนั้น                         35.7     39.9     47.8
     รวมทั้งสิ้น                          100.0     100.0     100.0

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ แนวคิดที่ว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำให้
ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นเรื่องยอมรับได้ จำแนกตามอาชีพ
 ลำดับที่    แนวคิดของประชาชน              ข้าราชการ พนักงาน ค้าขาย นักเรียน แม่บ้าน  เกษตรกร ว่างงาน

รัฐวิสาหกิจ เอกชน ส่วนตัว นักศึกษา เกษียณอายุ รับจ้าง ไม่มีอาชีพ 1 คิดว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่น

    แล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ยอมรับได้    60.8  64.2  64.5  53.3  62.2   63.2  67.1
 2  ไม่คิดเช่นนั้น                      39.2  35.8  35.5  46.7  37.8   36.8  32.9
   รวมทั้งสิ้น                        100   100   100  100   100   100  100

ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ แนวคิดที่ว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำให้
ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นเรื่องยอมรับได้ จำแนกตามระดับรายได้
 ลำดับที่    แนวคิดของประชาชน                  ไม่เกิน   5,001— 10,001— 15,001—  มากกว่า

5,000บาท 10,000 15,000 20,000 20,000ขึ้นไป 1 คิดว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้ว

   ทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็ยอมรับได้        63.5   63.8   65.2   62    59.6
 2  ไม่คิดเช่นนั้น                        36.5   36.2   34.8   38    40.4
   รวมทั้งสิ้น                          100    100   100   100     100

--เอแบคโพลล์--

-พห-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ