ข่าวอินโฟเควสท์
18:36 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 100 จุดจากแรงขายทำกำไร   ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวันนี้จากแรงขายทำกำไร หลังจากดัชนีดีดตั…
18:29 แบงก์ชาติสวิตเซอร์แลนด์ประกาศคงดอกเบี้ยติดลบวันนี้ หวังสกัดการแข็งค่าของฟรังก์สวิส   ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศคงนโยบายการเงินที่ผ่อ…
18:21 ธปท.ปรับเกณฑ์ยกระดับธรรมาภิบาลสถาบันการเงินเตรียมความพร้อมรับการประเมิน FSAP ใน Q4/61   นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเ…
18:20 *(เพิ่มเติม)แบงก์ชาติอังกฤษคงดอกเบี้ยตามคาดในการประชุมวันนี้ แต่ 3 เสียงหนุนขึ้นดบ.   ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดั…

เอแบคโพลล์: จัดอันดับความนิยมในวงการบันเทิงไทย ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา”

ข่าวผลสำรวจ เอแบคโพลล์ -- พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 13:30:22 น.
ที่มาของโครงการ
วงการบันเทิงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเสมอมา บุคคลในวงการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง นักร้อง พิธีกร ถือว่าเป็น

บุคคลสาธารณะที่อยู่ในสายตาประชาชน มักถูกติดตามทั้งผลงาน รวมไปถึงเรื่องส่วนตัว  เมื่อมีผลงานดีหรือประพฤติตัวดีก็จะเป็นที่ชื่นชม ในทางตรงข้าม

หากผลงานไม่ดีหรือประพฤติไม่ดีก็จะถูกตำหนิติติงจากประชาชนได้เช่นกัน   เรื่องราวในวงการบันเทิงแม้เป็นเรื่องราวเบาๆ แต่ก็นำความสุข ความ

เพลิดเพลินมาสู่ผู้ชม  การนำเสนออันดับความนิยมในวงการบันเทิงก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเพิ่มสีสันให้กับการติดตามรับชม
สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงทำการสำรวจภาคสนามหาข้อมูลเชิงสถิติศาสตร์  จากประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหา

นคร ด้วยการจัดส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ตัวอย่างที่ถูกสุ่มได้ตามหลักวิชาการด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ นำ

มาประมวลผลและเรียบเรียงเพื่อจัดอันดับความนิยมในวงการบันเทิง ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา นำเสนอเป็นรายงานฉบับนี้
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสำรวจความนิยมของประชาชนที่มีต่อบุคคลในวงการบันเทิง
2.  เพื่อสำรวจความนิยมของประชาชนที่มีต่อผลงานด้านบันเทิง
ระเบียบวิธีการทำโพลล์

โครงการสำรวจภาคสนามของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง “จัดอันดับความนิยมในวงการบันเทิงไทย ในรอบ 1

เดือนที่ผ่านมา”  ดำเนินโครงการสำรวจระหว่างวันที่ 8 — 10 กุมภาพันธ์ 2549
ประเภทของการสำรวจวิจัยครั้งนี้คือ  การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป อายุ 12-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบเชิงชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi Stage Sampling) ของประชากรแต่ละ
ช่วงอายุจำแนกตามเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ทางสถิติ ในการคัดเลือกตัวอย่างจะมีการกำหนดคุณลักษณะของตัวอย่างให้สอด
คล้องคุณลักษณะทางประชากร
ขนาดตัวอย่างที่ทำการสำรวจ  จำนวน 1,291 ตัวอย่าง
ช่วงความเชื่อมั่นอยู่ในระดับร้อยละ 95 ขณะที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างอยู่ที่ +/- ไม่เกินร้อยละ 2.5
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบสอบถาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  การสัมภาษณ์
หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดก่อนนำเข้าวิเคราะห์ข้อมูล และงบประมาณเป็น
ของมหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง
จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า
ตัวอย่าง    ร้อยละ 61.3 เป็นหญิง
ร้อยละ 38.7 เป็นชาย
ตัวอย่าง    ร้อยละ 45.5 เป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุ 12 — 24 ปี
และร้อยละ 54.5 เป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 26 ขึ้นไป
เมื่อพิจารณาด้านการศึกษา พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 48.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า
ร้อยละ 26.0 สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. / มัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 18.0 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 6.1 สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. / ปวท. / อนุปริญญา
และร้อยละ 1.6 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
นอกจากนี้   ร้อยละ 28.8 ประกอบอาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 25.7 เป็นนักเรียน / นักศึกษา
ร้อยละ 17.0 อาชีพรับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 14.5 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 6.7  อาชีพแม่บ้าน  พ่อบ้าน  ผู้เกษียณอายุ
ร้อยละ 4.4 อาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และร้อยละ 2.9 อาชีพอื่นๆ อาทิ เกษตรกร ประมง รวมถึงผู้ว่างงาน
โปรดพิจารณาประเด็นสำคัญที่ค้นพบ
บทสรุปผลสำรวจ
สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “จัดอันดับความนิยมในวงการบันเทิงไทย ในรอบ 1 เดือนที่ผ่าน

มา” ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,291 ตัวอย่าง ซึ่งได้ดำเนินโครงการสำรวจระหว่างวันที่ 8 — 10 กุมภาพันธ์ 2549 ประเด็นสำคัญที่ค้นพบจากการ

สำรวจดังนี้
จากการสำรวจความนิยมต่อนักแสดงนำชาย พบว่า อันดับหนึ่งได้แก่ วี-วีรภาพ  สุภาพไพบูลย์ (ร้อยละ18.0) รองลงมาได้แก่ นก-ฉัตร

ชัย เปล่งพาณิช (ร้อยละ 12.8)  และชาคริต  แย้มนาม (ร้อยละ 12.1)  ตามลำดับ สำหรับนักแสดงนำหญิง อันดับหนึ่งได้แก่ อั้ม-พัชราภา  ไชย

เชื้อ (ร้อยละ 36.5) รองลงมาได้แก่ จอย- ศิริลักษณ์  ผ่องโชค (ร้อยละ 13.6)  และอ้อม-พิยดา อัครเศรณี (ร้อยละ 11.6) ตามลำดับ

ทางด้านนักร้อง ผลสำรวจพบว่านักร้องชายไทย อันดับหนึ่งยังคงเป็นเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ (ร้อยละ 23.4) รองลงมาได้แก่ มอส-

ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ (ร้อยละ 11.6)  และฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ร้อยละ 10.1)  ตามลำดับ นักร้องหญิงไทย อันดับหนึ่งได้แก่ ปาน-ธนพร แวก

ประยูร (ร้อยละ 13.9) รองลงมาได้แก่ ต่าย อรทัย (ร้อยละ 11.2)  และ ช่า-มาช่า วัฒนพานิช (ร้อยละ 10.1)  ตามลำดับ  สำหรับนักร้อง

กลุ่ม / วงดนตรี อันดับหนึ่งได้แก่ วงโปเตโต้  (ร้อยละ 21.8) รองลงมาได้แก่ วงบอดี้แสลม (ร้อยละ 16.2) และวงแคลช (ร้อยละ 12.3)

ตามลำดับ สำหรับเพลงยอดนิยม อันดับหนึ่งได้แก่ น้ำเต็มแก้ว ของเอ็นโดฟิน (ร้อยละ 14.6) รองลงมาได้แก่ รักแท้ดูแลไม่ได้ ของโปเตโต้ (ร้อย
ละ 8.8)  และคนเลวที่รักเธอ ของปนัดดา เรืองวุฒิ (ร้อยละ 5.7)  ตามลำดับ

พิธีกร อันดับหนึ่งได้แก่ ปัญญา นิรันดร์กุล (ร้อยละ 22.3) รองลงมาได้แก่ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ (ร้อยละ 16.9)  และสัญญา คุณากร

(ร้อยละ 11.9) ตามลำดับ      ทางด้านนักข่าว / ผู้ประกาศข่าว อันดับหนึ่งได้แก่  สรยุทธ สุทัศนะจินดา  (ร้อยละ 35.8) รองลงมาได้แก่ กา

ละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ (ร้อยละ 25.6)  และ     อรปรียา หุ่นศาสตร์ (ร้อยละ 5.4)  ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาทางด้านผลงาน  พบว่าละครที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ ละครเรื่องสองเสน่หา ทางช่อง
7 (ร้อยละ 26.4) รองลงมาได้แก่ ละครเรื่องนางบาป ทางช่อง 3 (ร้อยละ 24.2)  และละครเรื่องสะใภ้พาร์ทไทม์ ทางช่อง 3 (ร้อยละ

10.8)  ตามลำดับ  ส่วนรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม อันดับหนึ่งได้แก่ รายการชิงร้อยชิงล้าน ทางช่อง 7 (ร้อยละ 21.6) รองลงมาได้แก่

รายการตีสิบ ทางช่อง 3 (ร้อยละ 6.1)  และรายการแฟนพันธุ์แท้ ทางช่อง 5 (ร้อยละ 5.0)  ตามลำดับ
ประเด็นสุดท้ายที่ทำการสำรวจครั้งนี้ พบว่า ข่าวซุบซิบของคนในวงการที่มีผู้ให้ความสนใจมากเป็นอันดับหนึ่งได้แก่เต๋า-นัทเลิกกัน (ร้อย
ละ 31.9) รองลงมาได้แก่ ข่าวแหม่ม คัทลียา (ร้อยละ 23.2)  และคลิปวีดีโอสาวหน้าคล้ายแอนนา (ร้อยละ 15.5)  ตามลำดับ
โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1  นักแสดงนำชายไทยยอดนิยม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          นักแสดงนำชายไทยยอดนิยม                              ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          วี-วีรภาพ  สุภาพไพบูลย์                                        18.0

2          นก-ฉัตรชัย เปล่งพาณิช                                         12.8

3          ชาคริต  แย้มนาม                                             12.1

4          เคน-ธีรเดช  วงศ์พัวพัน                                        10.8

5          ซี-ศิวัฒน์  โชคชัยชรินทร์                                         9.0

6          ปิ๊บ-รวิชญ์  เทิดวงศ์                                            7.6

7          แดน-วรเวช ดานุวงศ์                                           6.2

8          เต๋า-สมชาย เข็มกลัด                                           4.1

9          อั้ม-อธิชาติ  ชุมนานนท์                                          3.4

10          บีม-กวี ตันจรารักษ์                                            3.1

11          อื่นๆ อาทิ ตั๊ว-ศรัณญู วงศ์กระจ่าง / กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ /

น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์ / วุธ-อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร                12.9

รวมทั้งสิ้น                                                             100.0

ตารางที่ 2  นักแสดงนำหญิงไทยยอดนิยม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          นักแสดงนำหญิงไทยยอดนิยม                                 ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          อั้ม-พัชราภา  ไชยเชื้อ                                                  36.5

2          จอย-ศิริลักษณ์  ผ่องโชค                                                 13.6

3          อ้อม-พิยดา  อัครเศรณี                                                  11.6

4          เบ็นซ์-พรชิตา ณ สงขลา                                                  6.2

5          พิ้งค์กี้-สาวิกา  ไชยเดช                                                  5.5

6          เอมี่ กลิ่นประทุม                                                        3.7

7          นัท มีเรีย                                                             2.8

8          นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา                                                    2.3

9          จุ้ย-วรัทยา นิลคูหา                                                      2.6

10          หยาด-หยาดทิพย์  ราชปาล                                               1.7

11          อื่นๆ อาทิ วิกกี้-สุนิสา เจทท์  / เข็ม-รุจิรา ช่วยเกื้อ /พลอย- ไลลา บุญยศักดิ์  /

บี-น้ำทิพย์  จงรัชตะวิบูลย์                                               13.5

รวมทั้งสิ้น                                                                      100.0

ตารางที่ 3  นักร้องชายไทยยอดนิยม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          นักร้องชายไทยยอดนิยม                                        ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์                                                  23.4

2          มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์                                                    11.6

3          ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์                                                    10.1

4          ก็อต-จักรพรรณ อาบครบุรี                                                   9.6

5          ไมค์ ภิรมย์พร                                                            8.5

6          เสก-เสกสรร สุขพิมาย (เสก โลโซ)                                          7.8

7          พลพล พลกองเส็ง                                                         6.8

8          เจมส์-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์                                                  6.6

9          ดัง-พันกร บุณยะจินดา                                                      4.1

10          เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร                                                   1.4

11          อื่นๆ อาทิ นภ พรชำนิ / หวิว-ณัฐพงศ์ วงศ์สนิท / โดม- ปกรณ์ลัม  / ปู-พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์  10.1

รวมทั้งสิ้น                                                                        100.0

ตารางที่ 4  นักร้องหญิงไทยยอดนิยม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          นักร้องหญิงไทยยอดนิยม                                                ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          ปาน-ธนพร แวกประยูร                                                            13.9

2          ต่าย อรทัย                                                                     11.2

3          ช่า-มาช่า วัฒนพานิช                                                              10.1

4          แคท-แคทลียา อิงลิช                                                               9.3

5          นัท มีเรีย                                                                       5.7

6          พันช์-วรกาญจน์ โรจนวัชร                                                           5.6

7          ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา                                                         4.5

8          ปนัดดา เรืองวุฒิ                                                                  3.9

9          ทาทา-อมิตา ยัง                                                                  3.9

10          แอม-เสาวลักษณ์ ลีละบุตร                                                          3.9

11          อื่นๆ อาทิ จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค  / ฝน ธนสุนทร / ศิริพร อำไพพงษ์  / จิน-จินตหรา พูนลาภ    28.0

รวมทั้งสิ้น                                                                                100.0

ตารางที่ 5  กลุ่มนักร้อง / วงดนตรีของไทยยอดนิยม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          กลุ่มนักร้อง / วงดนตรีของไทยยอดนิยม       ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          โปเตโต้                                        21.8

2          บอดี้แสลม                                       16.2

3          แคลช                                          12.3

4          ไอน้ำ                                           9.6

5          เอ็นโดฟิน                                        9.6

6          คาราบาว                                        9.1

7          โลโซ                                           2.4

8          พีชเมกเกอร์                                      1.9

9          กะลา                                           1.8

10          เกียร์ไน                                        1.7

11          อื่นๆ อาทิ ลาบานูน / พิ้งค์ / ซีล / แบล็กเฮด          13.6

รวมทั้งสิ้น                                                 100.0

ตารางที่ 6  เพลงไทยยอดนิยม (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          เพลงไทยยอดนิยม                              ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          น้ำเต็มแก้ว (เอ็นโดฟิน)                                      14.6

2          รักแท้ดูแลไม่ได้ (โปเตโต้)                                     8.8

3          คนเลวที่รักเธอ (ปนัดดา เรืองวุธ)                               5.7

4          ตกลงเราเป็นอะไรกัน (เกียร์ไน)                                5.0

5          หนุ่มบาวสาวปาน (คาราบาว และปาน-ธนพร แวกประยูร)              4.2

6          ปากดี (โปเตโต้)                                            3.0

7          ภาษากาย (โปเตโต้)                                         2.9

8          โอ้ละหนอ...มายเลิฟ (ธงไชย แมคอินไตย์)                        2.9

9          ซบที่อกฉัน (แคลช)                                           2.8

10          เล่นของสูง (บิ๊กแอส)                                        2.5

11          อื่นๆ อาทิ เมื่อเขามาฉันจะไป (เอ็นโดฟิน) / ตบหน้า (เกียร์ไน) /

รักไม่ช่วยอะไร (นัท มีเรีย) / ละครรักแท้ (แคลช)                 47.6

รวมทั้งสิ้น                                                            100.0

ตารางที่ 7  พิธีกรยอดนิยม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          พิธีกรยอดนิยม                                                   ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          ปัญญา นิรันดร์กุล                                                             22.3

2          ไตรภพ ลิมปพัทธ์                                                             16.9

3          สัญญา คุณากร                                                               11.9

4          สรยุทธ สุทัศนะจินดา                                                           9.8

5          กาละแมร์-พัชรศรี  เบญจมาศ                                                    6.8

6          หม่ำ-เพ็ชรทาย วงศ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กม๊ก)                                          2.7

7          มยุรา เศวตศิลา                                                              2.6

8          วิทวัส สุนทรวิเนตร                                                            2.3

9          แหม่ม-สุริวิภา กุลตังวัฒนา                                                       2.1

10          อ้อม-พิยดา อัครเศรณี                                                         1.9

11          อื่นๆ อาทิ กิ๊ก-เกียรติ กิจเจริญ (ซูโม่กิ๊ก) / น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา /

ไก่-สมพล ปิยะพงศ์สิริ /นาเดีย นิมิตรวานิช                                        20.7

รวมทั้งสิ้น                                                                            100.0

ตารางที่ 8  นักข่าว / ผู้ประกาศข่าวยอดนิยม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          นักข่าว / ผู้ประกาศข่าวยอดนิยม                           ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          สรยุทธ สุทัศนะจินดา                                                 35.8

2          กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ                                           25.6

3          อรปรียา หุ่นศาสตร์                                                   5.4

4          กนก รัตน์วงศ์สกุล                                                    4.7

5          พิษณุ นิลกลัด                                                        3.7

6          บิ๊กจ๊ะ-สาธิต กรีกุล                                                   3.6

7          มีสุข แจ้งมีสุข                                                       3.4

8          กิตติ สิงหาปัด                                                       2.7

9          สายสวรรค์ ขยันยิ่ง                                                   2.5

10          ศศินา วิมุตตานนท์                                                   1.5

11          อื่นๆ อาทิ เอกราช เก่งทุกทาง / ศุภรัตน์ นาคบุญนำ / พิมลวรรณ ศุภยางค์ /

พิสิษฐ์ กีรติการกุล                                                  11.1

รวมทั้งสิ้น                                                                   100.0

ตารางที่ 9  ละครไทยยอดนิยม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          ละครไทยยอดนิยม                               ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          สองเสน่หา (ช่อง 7)                                       26.4

2          นางบาป (ช่อง 3)                                         24.2

3          สะใภ้พาร์ทไทม์ (ช่อง 3)                                    10.8

4          รักติดลบ (ช่อง 7)                                          6.3

5          บางรักซอย 9 (ช่อง 9)                                      5.1

6          คดีเด็ด....เหตุแห่งรัก (ช่อง 7)                               4.7

7          มนต์รักลอตเตอรี่ (ช่อง 3)                                    3.8

8          เป็นต่อ (ช่อง 3)                                           3.0

9          ลอดลายมังกร (ช่อง 5)                                      3.0

10          ดอกเบี้ยเคลียร์รัก (ช่อง7)                                   2.0

11          อื่นๆ อาทิ สายสืบสายสะดือ (ช่อง 3) / แผ่นดินหัวใจ (ช่อง 3) /

คุณนายสายลับ (ช่อง 5) / รักแปดพันเก้า (ช่อง 9)               10.7

รวมทั้งสิ้น                                                          100.0

ตารางที่ 10  รายการโทรทัศน์ยอดนิยม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          รายการโทรทัศน์ยอดนิยม                  ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          ชิงร้อยชิงล้าน (ช่อง 7)                             21.6

2          ตีสิบ (ช่อง 3)                                     6.1

3          แฟนพันธุ์แท้ (ช่อง 5)                                5.0

4          เกมเศรษฐี (ITV)                                  4.1

5          กล่องดำ (ช่อง 3)                                  3.6

6          ผู้หญิงถึงผู้หญิง (ช่อง 3)                              3.2

7          คนค้นฅน (ช่อง 9)                                  3.1

8          เกมทศกัณฑ์ (ช่อง 9)                                3.0

9          คุยคุ้ยข่าว (ช่อง 9)                                 2.8

10          เรื่องจริงผ่านจอ (ช่อง 7)                           2.7

11          อื่นๆ อาทิ สาระแนโชว์ (ITV) / 07 โชว์ (ช่อง 7) /

คดีเด็ด (ช่อง 7) / ถึงลูกถึงคน (ช่อง 9)              44.8

รวมทั้งสิ้น                                                  100.0

ตารางที่ 11  ข่าวซุบซิบของคนในวงการบันเทิงที่ได้รับความสนใจ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่          ข่าวซุบซิบของคนในวงการบันเทิงที่ได้รับความสนใจ  ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1          เต๋า-นัทเลิกกัน                                        31.9

2          ข่าวแหม่ม คัทลียา                                      23.2

3          คลิปวีดีโอสาวหน้าคล้ายแอนนา                             15.5

4          นุ่น-เขตต์เลิกกัน                                       11.5

5          กิ๊กใหม่ของอั้ม                                          3.1

6          ความรักของมาช่า-กฤษณ์                                  2.2

7          วิลลี่-เยลหลีแต่งงาน                                     1.6

8          จอย ศิริลักษณ์ถูกทำร้าย                                   1.3

9          ความรักของซี-เอมี่                                      1.3

10          หนุ่ม ศรราม-นุ้ย สุจิรา เลิกกัน                            1.0

11          อื่นๆ อาทิ เจมส์-เอ๊ะเลิกกัน / ความรักของพลอย-โดม /
หน่อย-เคนกำลังจะแต่งงาน / เขตต์กับดาราหน้าใหม่             7.4

รวมทั้งสิ้น                                                      100.0

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   โทร.0-2719-1549-50
www.abacpoll.au.edu หรือ www.abacpoll.com
--เอแบคโพลล์--
-พห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง