ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 2/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า

ข่าวราชการ ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ -- อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 16:32:26 น.

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อให้มีความสะดวกในการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ายิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซือ้ ขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ 21 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กจ 2/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคล ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สน 7/2549 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549

การยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

ข้อ 2 ให้นายหน้าซือ้ ขายล่วงหน้าและผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า ตามแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าที่แนบท้ายประกาศนี้ (แบบ สธ 2/2556) ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เริ่มหรือหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556
วันชัย ผโลทัยถเกิง
(นายวันชัย ผโลทัยถเกิง)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง