ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กค 1/2556

ข่าวราชการ ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ -- อังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 16:00:00 น.
ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ กค 1/2556
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต
เป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า
(ฉบับที่ 7)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสียใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้าในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2545” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 2/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 4/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 8/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2553เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง)ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต คำขอละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้าได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า 7,500 บาท(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 5 (1) และ (2) จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
(3) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า ฉบับละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)”

ข้อ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2545 ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
บุญทรง เตริยาภิรมย์
(นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง