ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กค 2/2556

ข่าวราชการ ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ -- อังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 16:13:17 น.
ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ กค 2/2556
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า
เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า
(ฉบับที่ 4)

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อ ขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้าในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2551”หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 2/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า ให้เลขาธิการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าหรือตลาด เช่น ประเภทหรือชนิดของสินค้าเกษตรในตลาด หรือสภาวะการซื้อขายล่วงหน้าในตลาด หรือผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำขออนุญาต พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องและครบถ้วน

เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้าจากเลขาธิการแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้าต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุญาต หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้าให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว

ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้าเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัด จากวันที่ผู้ได้รับอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า ให้มีอายุหกปีตามปีปฏิทินนับตั้ง แต่วันถัดจากวันที่เลขาธิการออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เฉพาะตัว จะโอนกันไม่ได้”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต คำขอละ 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า 3,750 บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 (1) และ (2) จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

(3) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้าเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า ฉบับละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)”

ข้อ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 1/2551 ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
บุญทรง เตริยาภิรมย์
(นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง