ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กบ 1/2556

ข่าวกฏหมายและประกาศ Thursday June 13, 2013 15:21 —ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ที่ กบ 1/2556

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุน

ซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ 3)

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล และเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคลในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กบ 1/2553” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กบ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กบ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ การซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กบ 1/2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ให้เลขาธิการพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล และเอกสารและ กน2-49.doc 6/7/2013 หลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำขออนุญาต พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคลจากเลขาธิการแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคลต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุญาต หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว

ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ได้รับอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล ให้ใช้ได้เฉพาะตัว จะโอนกันไม่ได้”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กบ 1/2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต คำขอละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุน ส่วนบุคคล 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 7 (1) และ (2) จนถึงสิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

(3) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล ฉบับละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)”

ข้อ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กบ 1/2553 ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บุญทรง เตริยาภิรมย์

(นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ