ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ข่าวราชการ ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ -- จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 15:44:57 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ สธ 4/2556
เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวัน เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นภาคธุรกิจท่องเที่ยวของรัฐบาลอันจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
(นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง