ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ข่าวกฏหมายและประกาศ Monday November 4, 2013 15:44 —ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ที่ สธ 4/2556

เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวัน เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นภาคธุรกิจท่องเที่ยวของรัฐบาลอันจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์

(นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ