ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ข่าวกฏหมายและประกาศ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 15:44 น. —ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวัน เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นภาคธุรกิจท่องเที่ยวของรัฐบาลอันจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป --สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
                        ที่ สธ 4/2556
            เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556
                         (ฉบับที่ 2)

                              ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

                                  นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
                                  (นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์)
                                  รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
                            เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ