กรุงเทพโพลล์: “ประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.”

ข่าวผลสำรวจ Tuesday January 26, 2016 10:12 —กรุงเทพโพลล์

คนกรุงเทพฯ พึงพอใจผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ลดลง โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส 49.6% ชี้กรุงเทพฯ ไม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น มีเพียง 27.2% ที่ยังสนับสนุนให้เป็นผู้ว่าฯ ซึ่งลดลง 15.8% จากการสำรวจครั้งก่อน

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็น คนกรุงเทพฯ เรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 1,185 คน เมื่อวันที่ 22 - 25 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่า

ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 5.87 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.35 คะแนน โดยได้คะแนนความพึงพอใจในด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบายมากที่สุด 6.15 คะแนน ขณะที่ได้คะแนนความพึงพอใจด้านมหานครแห่งประชาธิปไตยน้อยที่สุด 5.10 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า คะแนนความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อผลงานของ กทม. ลดลงในทุกด้าน

ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พบว่า ในภาพรวมได้ 5.30 คะแนน ซึ่งลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน 0.78 คะแนน โดยได้คะแนนความพึงพอใจในด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด 5.62 คะแนน ขณะที่ได้คะแนนความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด 5.06 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า ด้านที่คะแนนลดลงมากที่สุดคือ ด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส (ลดลง 1.04 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ (ลดลง 0.77 คะแนน) ด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาและด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่มีคะแนนลดลงเท่ากัน (ลดลง 0.73 คะแนน)

ด้านความเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดในช่วง 2 ปี 9 เดือน ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.3 เห็นว่ามีผลงานบ้าง ขณะที่ร้อยละ 25.4 เห็นว่าไม่ค่อยมีผลงาน และมีเพียงร้อยละ 9.5 ที่เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัด ที่เหลือร้อยละ 6.8 เห็นว่าไม่มีผลงานเลย

เมื่อถามความเห็นในภาพรวมที่ผ่านมา 2 ปี 9 เดือน กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ร้อยละ 49.6 เห็นว่าเหมือนเดิม ส่วนร้อยละ 35.2 เห็นว่าดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่าแย่ลง

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร หรือไม่” ร้อยละ 30.3 ระบุว่าจะ “ไม่สนับสนุน” (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 15.1) ขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุว่าจะ “สนับสนุน” (ลดลงร้อยละ 15.8) ส่วนร้อยละ 42.5 ไม่แน่ใจ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7)

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานในแต่ละด้านของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อทำงานครบ 2 ปี 9 เดือน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ด้าน                         ครบ 2 ปี      ครบ 2 ปี 9 เดือน     เพิ่มขึ้น / ลดลง
                          สำรวจ มี.ค. 58    สำรวจ ม.ค. 59
                           (คะแนน)        (คะแนน)        (คะแนน)
มหานครสีเขียว สะดวกสบาย                 6.41         6.15         -0.26
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้              6.66         6.14         -0.52
มหานครกะทัดรัด                      6.17         6.13         -0.04
มหานครสำหรับทุกคน                    6.51         6.10         -0.41
มหานครแห่งความปลอดภัย                  6.09         5.63         -0.46
มหานครแห่งประชาธิปไตย                  5.50         5.10         -0.40
เฉลี่ยรวม                        6.22         5.87         -0.35

2. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อทำงานครบ 2 ปี 9 เดือน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ด้าน                         ครบ 2 ปี      ครบ 2 ปี 9 เดือน     เพิ่มขึ้น / ลดลง
                          สำรวจ มี.ค. 58    สำรวจ ม.ค. 59
                           (คะแนน)        (คะแนน)        (คะแนน)
ความขยันทุ่มเทในการทำงาน                 6.33          5.62         -0.71
การทำงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม             6.01          5.31         -0.70
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่               6.03          5.30         -0.73
ความซื่อสัตย์โปร่งใส                    6.32          5.28         -1.04
การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้               6.02          5.25         -0.77
ความฉับไวในการแก้ปัญหา                  5.79          5.06         -0.73
เฉลี่ยรวม                        6.08          5.30         -0.78

3. ความเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัด ในช่วง 2 ปี 9 เดือน ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
เห็นว่ามีผลงานเด่นชัด            ร้อยละ     9.5
เห็นว่ามีผลงานบ้าง             ร้อยละ     58.3
เห็นว่าไม่ค่อยมีผลงาน            ร้อยละ     25.4
เห็นว่าไม่มีผลงานเลย            ร้อยละ     6.8

4. ความเห็นในภาพรวมที่ผ่านมา 2 ปี 9 เดือน กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้
เห็นว่าดีขึ้น                ร้อยละ     35.2
เห็นว่าเหมือนเดิม              ร้อยละ     49.6
เห็นว่าแย่ลง                ร้อยละ     15.2

5. ข้อคำถาม “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร หรือไม่”

                           ครบ 2 ปี      ครบ 2 ปี 9 เดือน     เพิ่มขึ้น / ลดลง
                          สำรวจ มี.ค. 58    สำรวจ ม.ค. 59
                           (คะแนน)        (คะแนน)        (คะแนน)
สนับสนุน                        43.0          27.2         -15.8
ไม่สนับสนุน                       15.2          30.3         +15.1
ไม่แน่ใจ                        41.8          42.5          +0.7

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร

ระเบียบวิธีการสำรวจ

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านและอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 25 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทรและห้วยขวาง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,185 คน เป็นชายร้อยละ 50.3 และหญิงร้อยละ 49.7

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

     ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล      : 22 - 25 มกราคม 2559

     วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ        : 26 มกราคม 2559

ข้อมูลประชากรศาสตร์

จำนวน ร้อยละ เพศ

     ชาย                596   50.3
     หญิง                589   49.7
     รวม               1,185    100
อายุ
     18 ปี - 30 ปี            278   23.4
     31 ปี – 40 ปี            271   22.9
     41 ปี – 50 ปี            244   20.6
     51 ปี - 60 ปี            216   18.2
     61 ปี ขึ้นไป             176   14.9
     รวม               1,185    100
การศึกษา
     ต่ำกว่าปริญญาตรี           870   73.4
     ปริญญาตรี              289   24.4
     สูงกว่าปริญญาตรี            26    2.2
     รวม               1,185    100
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล             91    7.7
     ลูกจ้างเอกชน            302   25.5
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร    415    35
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง        46    3.9
     ทำงานให้ครอบครัว           16    1.4
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ      209   17.6
     นักเรียน/ นักศึกษา           82    6.9
     ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม      24     2
     รวม               1,185    100

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ