ข่าวอินโฟเควสท์
14:32 (เพิ่มเติม)กลยุทธ์การลงทุนรอบบ่ายวันที่ 21 สิงหาคม 2561   โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ ASL 1,690/1,685 1,700/1,705 ดัชนีปรับ…
14:27 "ไมโครซอฟท์" เตือนแฮกเกอร์รัสเซียมุ่งเจาะข้อมูลฝ่ายอนุรักษ์นิยมก่อนเลือกตั้งกลางสมัย   บริษัทไมโครซอฟท์ อิงค์ เปิดเผยรายงานวิจัยฉบับใหม่ ซึ่งบ่…
14:23 ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดอ่อนตัวลง นลท.จับตาการเจรจาจีน-สหรัฐ   ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดวันนี้อ่อนตัวลงเล็กน้อย ภายหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานา…

กรุงเทพโพลล์: ประชาชนคิดอย่างไรกับการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5”

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 10:01:20 น.
"ประชาชนส่วนใหญ่ 52.5% เชื่อหากปรับ ครม.จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
57.5% ไม่อยากได้ ครม.ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ รองลงมา 55.1% ไม่อยากได้ ครม. เครือญาติ เพื่อนพ้องน้องพี่
โดยประชาชนส่วนใหญ่ 61.6% มีความหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
51.4% เชื่อมั่นว่าปรับ ครม.แล้วจะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามโร้ดแมป"

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการปรับ ครม.ประยุทธ์ 5”

โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,166  คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5

จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รองลงมาร้อยละ 37.2 เห็นว่าจะทำให้ได้คนมีความรู้ความสามารถมา

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และร้อยละ 31.1 จะทำให้การเลือกตั้งจะล่าช้าออกไป
เมื่อถามว่าหากมีการปรับ ครม. ตามกระแสข่าว อยากให้ปรับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 อยากให้ปรับด้านเศรษฐกิจ
รองลงมาร้อยละ 46.7 อยากให้ปรับด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และร้อยละ 24.5 อยากให้ปรับด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย
สำหรับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด หากมีการปรับ ครม. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.5 ไม่อยากให้เป็น ครม. ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

รองลงมาร้อยละ 55.1 ไม่อยากให้เป็นครม. พวกพ้อง เครือญาติ เพื่อนพ้องน้องพี่ และร้อยละ 51.3 ไม่อยากให้เป็น ครม. ที่เอาคนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้อง

กับเจ้ากระทรวงมาดำรงตำแหน่ง

เมื่อถามถึงสิ่งที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หากมีการปรับ ครม. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6 คาดหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น

รองลงมาร้อยละ 48.6 คาดหวังว่าจะมีหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และร้อยละ 47.9 คาดหวังว่าทุกภาคส่วนทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ส่วนความเชื่อมั่นว่าการปรับ ครม. แล้วจะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามโร้ดแมปพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 47.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 1.0 ไม่แน่ใจ
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
1. ข้อคำถาม “คิดเห็นอย่างไร หากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5”
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปรับแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  ร้อยละ 52.5

ได้คนมีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี                        ร้อยละ 37.2

ทำให้การเลือกตั้งจะล่าช้าออกไป                                      ร้อยละ 31.1

ทำให้ประเทศขาดเสถียรภาพทางการเมือง                               ร้อยละ 11.4

ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารประเทศ                             ร้อยละ 11.3

2. ข้อคำถาม “หากมีการปรับ ครม. ตามกระแสข่าว อยากให้ปรับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านใด”
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ด้านเศรษฐกิจ                                                    ร้อยละ 76.9

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต                                            ร้อยละ 46.7

ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย                            ร้อยละ 24.5

ด้านความมั่นคงของประเทศ                                          ร้อยละ 18.3

ด้านการต่างประเทศ                                               ร้อยละ  9.6

3. สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด หากมีการปรับ ครม.
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เป็น ครม. ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้                                   ร้อยละ 57.5

เป็น ครม. พวกพ้อง เครือญาติ เพื่อนพ้องน้องพี่                           ร้อยละ 55.1

เป็น ครม. ที่เอาคนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเจ้ากระทรวง มาดำรงตำแหน่ง      ร้อยละ 51.3

เป็น ครม. สายทหารแบบเดิม                                        ร้อยละ 34.5

4. สิ่งที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หากมีการปรับ ครม.
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น                              ร้อยละ 61.6

มีหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน                                           ร้อยละ 48.6

ทุกภาคส่วนทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้                             ร้อยละ 47.9

มีโร้ดแมป การเลือกตั้งที่ชัดเจน                                       ร้อยละ 40.1

สามารถปฏิรูปประเทศได้สำเร็จตามที่พูดไว้                               ร้อยละ 33.6

5. ความเชื่อมั่นว่าการปรับ ครม. แล้วจะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามโร้ดแมป

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด                                             ร้อยละ 51.4

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 42.1 และมากที่สุดร้อยละ 9.3)

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด                                             ร้อยละ 47.6

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 31.6 และน้อยที่สุดร้อยละ 16.0)

ไม่แน่ใจ                                                        ร้อยละ  1.0

--ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง