ข่าวอินโฟเควสท์
07:14 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 16 ส.ค. 2561   ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ ประเภท วันที่ วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา ว…
07:14 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561   หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื…
07:14 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 ส.ค. 2561   สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิ…
07:02 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบเยน,ฟรังก์สวิส รับข่าวสหรัฐ-จีนเตรียมเจรจาการค้า   ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนและฟรังก์สวิส ในก…

กรุงเทพโพลล์: “สิ่งที่ตั้งใจทำและของขวัญปีใหม่อยากได้จากนายกฯในปี 2561”

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- พุธที่ 3 มกราคม 2561 08:30:06 น.

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.5 ระบุว่า จะมอบรอยยิ้มและกำลังใจ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แด่ นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ร้อยละ 38.4  อยากให้นายกฯ ช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเช่นกันพร้อมเผยสิ่งที่ตั้งมั่นและตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้ว่า จะดูแลครอบครัวให้ดี จะตั้งใจเรียนเรียนให้จบ และ  จะตั้งใจทำงาน

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“สิ่งที่ตั้งใจทำและของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จากนายกฯ ในปี 2561”โดยเก็บข้อมูลจาก

ประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,154 คน พบว่า

ในปีใหม่ 2561 นี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.5 อยากมอบรอยยิ้มและกำลังใจ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองลงมาร้อยละ

24.8 ระบุว่าจะเป็นคนดีของสังคมและตั้งใจทำงาน และร้อยละ 18.8 ระบุว่า อยากมอบยาบำรุงและเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ

ทั้งนี้ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี นั้น ร้อยละ 38.4 ระบุว่าอยากให้ช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 20.6 ระบุว่า อยากให้จัดการเลือกตั้ง

เร็วๆ และร้อยละ 16.6 ระบุว่า อยากให้พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นและสงบสุข

สำหรับสิ่งที่ประชาชนตั้งมั่นและตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้มากที่สุดร้อยละ 23.5 คือ จะดูแลครอบครัวให้ดี จะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานรองลงมาร้อยละ 20.5 คือจะทำดีเพื่อพ่อหลวง

จะทำดีกว่าเดิมเพื่อสังคม และร้อยละ 11.9 คือ จะทำธุรกิจให้ก้าวหน้าสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ของขวัญปีใหม่ที่อยากมอบให้กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก คือ(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

ให้รอยยิ้มและให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรี                                    ร้อยละ          38.5

จะเป็นคนดีของสังคมและตั้งใจทำงาน                                      ร้อยละ          24.8

อยากให้ยาบำรุงและเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ เช่น ซุปไก่สกัด รังนก ฯลฯ          ร้อยละ          18.8

ให้ดอกไม้ พวงมาลัย                                                  ร้อยละ          10.2

ให้ของต่างๆ เช่น พระเครื่อง การ์ดอวยพร นาฬิกา ปากกา ฯลฯ                 ร้อยละ           4.4

2. ของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จาก นายกรัฐมนตรี มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น                                                   ร้อยละ          38.4

จัดให้มีการเลือกตั้งเร็วๆ                                               ร้อยละ          20.6

พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นและสงบสุข                                          ร้อยละ          16.6

ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น                                              ร้อยละ           7.1

เพิ่มเงินเดือน ขึ้นค่าแรง เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ                                  ร้อยละ           6.6

3. สิ่งที่ตั้งมั่นและตั้งใจจะทำปีใหม่ 2561 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

จะดูแลครอบครัวให้ดี จะตั้งใจเรียนให้จบและตั้งใจทำงาน                       ร้อยละ          23.5

จะทำดีเพื่อพ่อหลวง จะทำดีกว่าเดิมเพื่อสังคม                                ร้อยละ          20.5

จะทำธุรกิจให้ก้าวหน้าสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้                         ร้อยละ          11.9

จะทำบุญ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม                                           ร้อยละ          11.6

จะต้องมีเงินเก็บ มีเงินใช้หนี้ มีเงินผ่อนบ้าน-ผ่อนรถ                           ร้อยละ           9.7

รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับlสิ่งตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้ ของขวัญที่อยากมอบให้นายกรัฐมนตรีและของขวัญที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันปีใหม่

เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ระเบียบวิธีการสำรวจ

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage

Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,154 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.7 และเพศหญิงร้อยละ 50.3

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อน ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ

(Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและ

ประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล   :  9-12 ธันวาคม 2560
วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ    :   1 มกราคม 2561
--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง