กรุงเทพโพลล์: ผลสำรวจเรื่อง “ถอดบทเรียนวิกฤตน้ำท่วม 62”

ข่าวผลสำรวจ Monday September 30, 2019 08:34 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ผลสำรวจเรื่อง “ถอดบทเรียนวิกฤตน้ำท่วม 62”

ประชาชน 80.7% เห็นปรากฏการณ์ความสามัคคี การช่วยเหลือกัน การบริจาคของคนในสังคม และ 63.7% เห็น วีรบุรุษ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

ส่วนใหญ่ 69.8% กังวลปัญหาการทำกิน รายได้ของชาวบ้านหลังน้ำลด และ 52.6% กังวลงบเยียวยาไม่เพียงพอ ต้อง กู้ยืม68.7% อยากให้ภาครัฐเตรียมมาตรการเข้าถึงประชาชนและความรวดเร็วด้านความช่วยเหลือให้ดีกว่านี้หากเกิดเหตุในอนาคต ประชาชนให้คะแนนการทำหน้าที่ของภาครัฐในการบริหารจัดการวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้น 5.61 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน

โดยให้คะแนนการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประสบภัยมากที่สุด 5.81 คะแนน ขณะที่ให้คะแนนการจัดสรรงบ เพื่อช่วย เหลือผู้ประสบภัยน้อยที่สุด 5.45 คะแนน

กรุงเทพโพลล์: ผลสำรวจเรื่อง “ถอดบทเรียนวิกฤตน้ำท่วม 62”

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ถอดบทเรียนวิกฤต น้ำท่วม 62” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,189 คน พบว่า ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนการบริ หารจัดการของภาครัฐต่อวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 5.61 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน โดยให้คะแนนการสื่อสารทำความเข้าใจกับ ผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือน้ำท่วมมากที่สุด 5.81 คะแนน ขณะที่การจัดสรรงบ การใช้เงินบริจาคที่ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ ท่วมได้คะแนนน้อยที่สุด 5.45 คะแนน

เมื่อถามว่าเห็นปรากฏการณ์อะไรจากวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ประสบภัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.7 เห็นว่าสถานการณ์ สร้างความสามัคคี การช่วยเหลือกัน การบริจาคของคนในสังคม รองลงมาร้อยละ 63.7 เห็นว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และร้อยละ 20.0 เห็นว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์ คอร์รัปชั่น จากเหตุการณ์น้ำท่วม

สำหรับปัญหาที่จะเกิด หลังจากน้ำลดในพื้นที่น้ำท่วมพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.8 เห็นว่าจะเกิดปัญหาการทำกิน รายได้ของ ชาวบ้าน รองลงมาร้อยละ 52.6 เห็นว่า งบประมาณในการเยียวยา ฟื้นฟู ไม่เพียงพอ ผู้ประสบภัยต้องกู้เงินเพิ่ม และร้อยละ 50.6 เห็นว่า สินค้าแพงขึ้น มีการโก่งราคาพวกวัสดุก่อสร้าง

สุดท้ายเมื่อถามว่าภาครัฐควรหามาตรการความพร้อมอย่างไร เพื่อป้องกันน้ำท่วมในปีต่อไป จากบทเรียนน้ำท่วมในปีนี้ ส่วน ใหญ่ร้อยละ 68.7 เห็นว่าเป็นเรื่องการเข้าถึงประชาชนและความรวดเร็วด้านความช่วยเหลือ รองลงมาคือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เตรียมการระบายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 64.8 และการยกระดับการแจ้งเตือนภัย การรับรู้ให้แก่ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 55.7

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. ความเห็นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐต่อวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็น                             คะแนนเฉลี่ยเต็ม 10
การสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือน้ำท่วม            5.81
ความเอาใจใส่ในการลงพื้นที่ของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย          5.76
การมีแผนงานและการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เห็นเป็นรูปธรรม        5.58
ความชัดเจนของมาตรการเยียวยาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม          5.46
การจัดสรรงบ การใช้เงินบริจาคที่ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม         5.45
เฉลี่ยรวม                               5.61

2. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตน้ำท่วม ในพื้นที่ประสบภัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

สถานการณ์สร้างความสามัคคี การช่วยเหลือกัน การบริจาคของคนในสังคม    ร้อยละ 80.7
สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์                ร้อยละ 63.7
การแสวงหาผลประโยชน์ คอร์รัปชั่น จากเหตุการณ์น้ำท่วม          ร้อยละ 20.0
การสร้างความนิยม เพื่อหวังผลทางการเมือง               ร้อยละ 18.9
อื่นๆ อาทิเช่น นักการเมืองแตกความสามัคคี ความล่าช้าในการช่วยเหลือของภาครัฐ ร้อยละ  0.7

3. ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิด หลังจากน้ำลดในพื้นที่น้ำท่วม(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ปัญหาการทำกิน รายได้ของชาวบ้าน                  ร้อยละ 69.8
งบประมาณในการเยียวยา ฟื้นฟู ไม่เพียงพอ ผู้ประสบภัยต้องกู้เงินเพิ่ม      ร้อยละ 52.6
สินค้าแพงขึ้น มีการโก่งราคาพวกวัสดุก่อสร้าง               ร้อยละ 50.6
เศรษฐกิจตกต่ำ                          ร้อยละ 46.4
พื้นที่ท่องเที่ยวเสียหาย ส่งผลต่อการท่องเที่ยว               ร้อยละ 36.5
อื่นๆ อาทิเช่น ปัญหาโรคต่างๆหลังน้ำท่วม                ร้อยละ  1.8

4. ภาครัฐควรหามาตรการความพร้อมอย่างไร เพื่อป้องกันน้ำท่วมในอนาคต จากบทเรียนน้ำท่วมในปีนี้
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การเข้าถึงประชาชนและความรวดเร็วด้านความช่วยเหลือ           ร้อยละ 68.7
การบริหารจัดการน้ำ เตรียมการระบายน้ำ                ร้อยละ 64.8
การยกระดับการแจ้งเตือนภัย การรับรู้ให้แก่ประชาชน            ร้อยละ 55.7
การเตรียมรับมือ อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ให้ทันท่วงที           ร้อยละ 50.8
การเตรียมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย                  ร้อยละ 42.1

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ