กรุงเทพโพลล์: “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นที่ใช่/ ที่โดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม.”

ข่าวผลสำรวจ Monday March 9, 2020 08:30 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นที่ใช่/ ที่โดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม.”

ประชาชน 72.9 % ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีผลงานเด่นสุด ก่อนปรับ ครม. อันดับ 2 อนุทิน ชาญวีรกูล และอันดับ 3 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ส่วนใหญ่ 52.2% อยากได้รัฐมนตรีที่มีความรู้เหมาะสมกับกระทรวง หากปรับ ครม. รูปแบบใหม่ 78.4% หวัง ครม. ชุดใหม่ ช่วยแก้ ค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง รองลงมา 50.2% แก้ไวรัสโควิด-19

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นที่ใช่/ ที่โดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,202 คน พบว่า

กรุงเทพโพลล์: “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นที่ใช่/ ที่โดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม.”

รัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม) คิดเป็นร้อยละ 11.4 รองลงมา คือ อนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงสาธารณสุข) คิดเป็นร้อยละ 11.3 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รองนายกรัฐมนตรี) คิดเป็นร้อยละ 2.6 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์) คิดเป็นร้อยละ 2.5 เฉลิมชัย ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) คิดเป็นร้อยละ 1.6 เท่ากัน ขณะที่ร้อยละ 72.9 ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด

เมื่อถามว่าอยากได้รูปแบบ ครม. แปลกใหม่ แบบไหนที่โดนใจหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 อยากให้มีรัฐมนตรีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของกระทรวง รองลงมาร้อยละ 51.5 อยากให้มีรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้ประชาชนอย่างจริงจัง ตรงจุด และร้อยละ 33.2 อยากให้มีรัฐมนตรี ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย / ไม่มีประวัติทุจริต

นอกจากนี้เมื่อถามว่า หากมีการปรับ ครม. แล้ว เรื่องที่อยากเห็นการแก้ปัญหามากที่สุดจาก ครม. ชุดใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.4 อยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง รองลงมาร้อยละ 50.2 อยากให้ควบคุมการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 และร้อยละ 45.9 อยากให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. รัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด (10 อันดับแรก) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม) ร้อยละ 11.4
อนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข)     ร้อยละ 11.3
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รองนายกรัฐมนตรี)                ร้อยละ  2.6
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์)      ร้อยละ  2.5
เฉลิมชัย ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)            ร้อยละ  1.6
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)       ร้อยละ  1.6
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รมว. กระทรวงมหาดไทย)           ร้อยละ  1.4
วราวุธ ศิลปอาชา (รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)     ร้อยละ  1.3
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี)             ร้อยละ  1.3
วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)                  ร้อยละ  1.2
ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด                   ร้อยละ 72.9

2. รูปแบบ ครม. แปลกใหม่ แบบไหนที่โดนใจหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีรัฐมนตรีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของกระทรวง     ร้อยละ 52.2
มีรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้ประชาชนอย่างจริงจัง ตรงจุด        ร้อยละ 51.5
มีรัฐมนตรีที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย / ไม่มีประวัติทุจริต            ร้อยละ 33.2
มีการปรับรัฐมนตรีเฉพาะที่ไม่มีผลงาน รัฐมนตรีเดิมที่ทำงานดีอยู่แล้วให้อยู่ต่อ    ร้อยละ 25.2
มี ครม. แบบผสม จากหลายๆพรรค                  ร้อยละ 13.1
ไม่ควรมีการขอโควต้ารัฐมนตรี / ล็อคโควตา จากพรรคร่วม         ร้อยละ 11.6

3. หากมีการปรับ ครม. แล้ว เรื่องที่อยากเห็นการแก้ปัญหามากที่สุดจาก ครม. ชุดใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง               ร้อยละ 78.4
ควบคุมการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19                 ร้อยละ 50.2
ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร               ร้อยละ 45.9
ช่วยเหลือคนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ                 ร้อยละ 39.9
ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น                      ร้อยละ 39.8
แก้ปัญหาภัยแล้ง                          ร้อยละ 35.0
แก้ปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5                     ร้อยละ 29.4
กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ                    ร้อยละ 18.4
มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากการชุมนุม          ร้อยละ 15.9
อื่นๆ อาทิเช่น การจราจร ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยาเสพติด       ร้อยละ  2.9

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนถึงรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด

2) เพื่อสะท้อนรูปแบบ ครม. แปลกใหม่ แบบไหนที่โดนใจหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์

3) เพื่อสะท้อนเรื่องที่อยากเห็นการแก้ปัญหามากที่สุดจาก ครม. ชุดใหม่

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 3-4 มีนาคม 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 7 มีนาคม 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ