กรุงเทพโพลล์: คนไทยกับมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภาครัฐ

ข่าวผลสำรวจ Monday October 26, 2020 08:38 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: คนไทยกับมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภาครัฐ

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 มีแผนไปท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลายปี แต่ยังกังวลนักท่องเที่ยวการ์ดตก ไม่สวมผ้าปิดปาก กลัวติด COVID ? 19 มากที่สุดโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโครงการใดเลย แต่มาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยว และเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ใช้มากที่สุดคือ คนละครึ่งร้อยละ 50.5 พร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้หากต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ร้อยละ 55.0 เห็นว่ามาตรการกระตุ้น ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจะช่วยให้คนออกมาใช้จ่ายค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดถึง

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ?คนไทยกับมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภาครัฐ? โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,226 คน พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 มีแผนไปท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลายปี โดยอยากไป ท่องเที่ยวทำบุญมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ อยากไปดอยภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 21.1 และอยากไปเกาะ ไปทะเลสวยๆ คิดเป็นร้อยละ 17.0 ขณะที่ ร้อยละ 39.1 ไม่มีแผนท่องเที่ยว

เมื่อถามถึงเรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวคือ กลัวนักท่องเที่ยวการ์ดตก ไม่สวมผ้าปิดปาก กลัวติด COVID ? 19 คิดเป็น ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ ความแออัดของคนในสถานที่เที่ยวคิดเป็นร้อยละ 40.9 และอุบัติเหตุ รถชน รถติด บนท้องถนนคิดเป็นร้อยละ 25.6

ส่วนมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐที่คาดว่าจะได้ใช้ในช่วงเที่ยวปลายปีพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม มาตรการใดเลย ส่วนร้อยละ 19.7 ใช้มาตรการคนละครึ่ง รองลงมาร้อยละ 8.1 ใช้มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน และร้อยละ 5.8 ใช้มาตรการช้อปดีมีคืน

เมื่อถามว่า ?มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐบางมาตรการ ต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ท่านพร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้ในการใช้หรือไม่ ? ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.5 พร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้ ขณะที่ร้อยละ 49.5 ไม่พร้อมที่จะปรับตัว โดยในจำนวนนี้ให้เหตุผลว่า ยุ่งยาก สะดวกใช้เงินสดมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาร้อยละ 27.4 ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็น และร้อยละ 15.9 กลัวโดนขโมยข้อมูล เงินในบัญชี

สุดท้ายเมื่อถามความเห็นต่อภาพรวมมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐ จะช่วยทำให้คนออกมาใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.0 คิดว่าจะช่วยทำให้คนออกมาใช้จ่ายได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 45.0 คิดว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?มีแผนไปท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงปลายปี หรือไม่อย่างไร?
มีแผนท่องเที่ยว โดย                          ร้อยละ 60.9
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) อยากไปท่องเที่ยวทำบุญ                ร้อยละ 22.1
          อยากไปดอยภาคเหนือ                ร้อยละ 21.1
          อยากไปเกาะ ไปทะเลสวยๆ              ร้อยละ 17.0
          อยากไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ          ร้อยละ 10.9
          อยากไปภูภาคอีสาน                 ร้อยละ 6.5
          อยากไปท่องเที่ยววิถีชุมชน               ร้อยละ 5.7
          อื่นๆ เช่น อยากไปน้ำตก ล่องแพ เที่ยวบ้านเกิด       ร้อยละ 2.9
ไม่มีแผนท่องเที่ยว                           ร้อยละ 39.1

2. เรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กลัวนักท่องเที่ยวการ์ดตก ไม่สวมผ้าปิดปาก กลัวติด COVID ? 19          ร้อยละ 43.4
ความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว                      ร้อยละ 40.9
อุบัติเหตุ รถชน รถติด บนท้องถนน                     ร้อยละ 25.6
ที่พัก อาหาร ราคาแพง                         ร้อยละ 18.4
อื่นๆ เช่น ไม่มีเรื่องกังวล ไม่มีเงินไปเที่ยว                  ร้อยละ 16.0

3. มาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐที่คาดว่าจะได้ใช้ในช่วงเที่ยวปลายปี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการใดเลย                   ร้อยละ 70.5
คนละครึ่ง                              ร้อยละ 19.7
เราเที่ยวด้วยกัน                            ร้อยละ 8.1
ช้อปดีมีคืน                              ร้อยละ 5.8

4. ข้อคำถาม ?มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐบางมาตรการ ต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ท่านพร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้ในการใช้หรือไม่ ?
พร้อมปรับตัวที่จะเรียนรู้                         ร้อยละ 50.5
ไม่พร้อมที่จะปรับตัว เพราะ                        ร้อยละ 49.5
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ยุ่งยาก สะดวกใช้เงินสดมากกว่า            ร้อยละ 77.9
          ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็น           ร้อยละ 27.4
          กลัวโดนขโมยข้อมูล เงินในบัญชี             ร้อยละ 15.9
          อินเทอร์เน็ตช้า ไม่มีอินเทอร์เน็ต            ร้อยละ 11.5
          อื่นๆ เช่น อายุเยอะแล้ว ไม่สนใจ            ร้อยละ 9.5

5. ความเห็นต่อภาพรวมมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐ จะช่วยทำให้คนออกมาใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด                         ร้อยละ 55.0
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 46.5 และน้อยที่สุดร้อยละ 8.5)
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด                         ร้อยละ 45.0
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 41.8 และมากที่สุดร้อยละ 3.2)

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนถึงแผนไปท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลายปี

2) เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาว

3) เพื่อสะท้อนถึงมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐที่คาดว่าจะได้ใช้ในช่วงเที่ยวปลายปี

4) เพื่อสะท้อนถึงการปรับตัวที่จะเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชัน

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 19-21 ตุลาคม 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 24 ตุลาคม 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ