กรุงเทพโพลล์: พรปีใหม่ 2564 ที่คนไทยอยากขอ

ข่าวผลสำรวจ Monday January 4, 2021 08:07 —กรุงเทพโพลล์

พร 1 ข้อที่คนไทยอยากขอเพื่อตนเองคือ ขอให้สุขภาพแข็งแรง พร 1 ข้อที่คนไทยอยากขอเพื่อประเทศไทยคือ ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและ สามัคคีกัน ของขวัญ 1 ชิ้น ที่อยากจะทำเพื่อเป็นของขวัญให้ประเทศชาติ คือ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ?พรปีใหม่ 2564 ที่คนไทยอยากขอ? โดยเก็บข้อมูล กับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,184 คน พบว่า

เมื่อถามว่า ?หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไร ให้กับตนเอง? ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.0 ขอให้สุขภาพแข็งแรง รองลงมา ร้อยละ 13.0 ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง ร้อยละ 8.4 ขอให้มีความรัก/ได้คู่/ ชีวิตครอบครัวที่ดี ร้อยละ 5.9 ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน/การงาน/ ตำแหน่งหน้าที่ และร้อยละ 4.2 ขอให้ธุรกิจเปรี้ยงปร้าง

เมื่อถามว่า ?หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไร ให้กับประเทศไทย? ประชาชนร้อยละ 43.5 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน รองลงมาร้อยละ 21.3 ขอให้ไวรัส COVID-19 หายไป มีวัคซีนรักษาโดยเร็ว และร้อยละ19.7 ขอให้เศรษฐกิจดี ข้าวของไม่แพง

เมื่อถามว่า ?หากจะให้ของขวัญ 1 ชิ้น เพื่อเป็นของขวัญให้ประเทศชาติ ท่านอยากจะทำอะไร? ประชาชนร้อยละ 35.7 จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ รองลงมาร้อยละ 17.2 จะปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม และร้อยละ 15.1 จะใช้ชีวิตพอเพียง พออยู่ พอกิน ในช่วงยุค COVID-19

รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไร ให้กับตนเอง?
ขอให้สุขภาพแข็งแรง                      ร้อยละ 67.0
ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง                   ร้อยละ 13.0
ขอให้มีความรัก/ได้คู่/ ชีวิตครอบครัวที่ดี               ร้อยละ  8.4
ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน/การงาน/ตำแหน่งหน้าที่      ร้อยละ  5.9
ขอให้ธุรกิจเปรี้ยงปร้าง                     ร้อยละ  4.2
ขอให้โด่งดัง มีชื่อเสียง                     ร้อยละ  0.2
อื่นๆ อาทิเช่น อยากใช้ชีวิตได้แบบปกติ ไม่มีอะไรอยากขอ        ร้อยละ  1.3

2. ข้อคำถาม ?หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไร ให้กับประเทศไทย?
ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน            ร้อยละ 43.5
ขอให้ไวรัส COVID-19 หายไป มีวัคซีนรักษาโดยเร็ว          ร้อยละ 21.3
ขอให้เศรษฐกิจดี ข้าวของไม่แพง                 ร้อยละ 19.7
ขอให้ไม่มีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นมาอีก                ร้อยละ  6.3
ขอให้รัฐมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องออกไปอีก         ร้อยละ  3.6
ขอให้การท่องเที่ยวในประเทศคึกคักอีกครั้ง แบบไม่มีกักตัว        ร้อยละ  3.0
ขอให้ไม่มีภัยธรรมชาติ ฝุ่น PM2.5 ภัยแล้ง น้ำท่วม           ร้อยละ  1.3
อื่นๆ อาทิเช่น อยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย ไม่มีการทุจริต      ร้อยละ  1.3

3. ข้อคำถาม ?หากจะให้ของขวัญ 1 ชิ้น เพื่อเป็นของขวัญให้ประเทศชาติ ท่านอยากจะทำอะไร?
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ   ร้อยละ  35.7
ปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม           ร้อยละ  17.2
ใช้ชีวิตพอเพียง พออยู่ พอกิน ในช่วงยุค COVID-19          ร้อยละ  15.1
ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย                   ร้อยละ  9.0
ปฏิบัติตามกฎ มาตรการของรัฐในการป้องกัน COVID-19        ร้อยละ  7.4
รับผิดชอบตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระบาด COVID-19       ร้อยละ  6.1
ปฏิบัติตนแบบ New Normal ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ         ร้อยละ  6.0
ช่วยเหลือ บริจาคให้คน/ สัตว์ที่เดือดร้อน เช่น ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง  ร้อยละ  2.9
อื่นๆ อาทิเช่น ปลูกป่า                     ร้อยละ  0.6

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนถึงพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ที่อยากจะขอให้กับตนเอง

2) เพื่อสะท้อนถึงพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ที่อยากจะขอให้กับประเทศไทย

3) เพื่อสะท้อนถึงของขวัญที่อยากทำให้ประเทศชาติ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 14 - 16 ธันวาคม 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 1 มกราคม 2564

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ