กรุงเทพโพลล์: ผู้ปกครองคิดอย่างไร กับเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของCOVID-19

ข่าวผลสำรวจ Monday June 14, 2021 08:28 —กรุงเทพโพลล์

ผู้ปกครองร้อยละ 71.1 ระบุเปิดเทอมใหม่นี้ไม่อยากให้บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทั้งนี้ร้อยละ 88.6 ระบุว่าหากต้องไปเรียนที่โรงเรียนในช่วงนี้กังวลว่าเด็กคนอื่นๆ ติดเชื้อจากคนในครอบครัวแล้วมาแพร่ในโรงเรียน ส่วนร้อยละ 81.2 ระบุว่าหากต้องเรียนออนไลน์ กังวลว่าคุณภาพการเรียนไม่ดี ได้ความรู้ไม่เต็มที่เท่าที่โรงเรียน

โดยร้อยละ 39.0 เสนอว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการเลื่อนเปิดเทอมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?ผู้ปกครองคิดอย่างไร กับเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของCOVID-19? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษา จำนวน 1,043 คน พบว่า

รูปแบบการเรียนการสอนของบุตร-หลาน ในเทอมใหม่นี้นั้น ผู้ปกครองร้อยละ 26.0 ระบุว่า เรียนออนไลน์ที่บ้าน 100% รองลงมาร้อยละ 18.4 ระบุว่าไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติ และร้อยละ 11.3 ระบุว่าเรียนออนไลน์ ผสมผสานกับใบงาน โดยร้อยละ 30.1 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ เพราะโรงเรียนยังไม่ได้แจ้ง

เมื่อถามว่า ?อยากให้บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไม่? พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 71.1 ระบุว่าไม่อยากให้ไป ขณะที่ร้อยละ 28.9 ระบุว่าอยากให้ไป

ทั้งนี้เรื่องที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลกับการที่บุตรหลานต้องไปเรียนที่โรงเรียนในช่วงนี้คือ กลัวเด็กคนอื่นๆ ติดเชื้อจากคนในครอบครัวแล้วมาแพร่ในโรงเรียน ร้อยละ 88.6 รองลงมาคือ บุตรหลานยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต ร้อยละ 49.1 และครู อาจารย์ ยังฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ 45.4

ส่วนเรื่องที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลกับการที่บุตรหลานต้องเรียนออนไลน์/เรียนตามใบงานที่บ้านในช่วงนี้คือ คุณภาพการเรียนไม่ดี ได้ความรู้ไม่เต็มที่เท่าที่โรงเรียน ร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะชั้น อนุบาล-ประถม ร้อยละ 66.4 และไม่มีเวลาดู บุตร-หลาน ช่วงเรียนออนไลน์/เรียนที่บ้าน ร้อยละ 36.2

สำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานในสถานการณ์เช่นนี้ คือ เลื่อนการเปิดเทอมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ ให้ผู้ปกครองเลือกได้ว่าจะเรียนออนไลน์หรือให้ไปโรงเรียน ร้อยละ 26.3 และถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์ให้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนที่ไปโรงเรียน ร้อยละ 17.9

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รูปแบบการเรียนการสอนของบุตร-หลาน ในเทอมใหม่นี้เป็นอย่างไร

เรียนออนไลน์ที่บ้าน 100%     ร้อยละ     26.0
ไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติ     ร้อยละ     18.4
เรียนออนไลน์ ผสมผสานกับใบงาน     ร้อยละ     11.3
ไปเรียนที่โรงเรียน สลับกับเรียนออนไลน์ที่บ้าน     ร้อยละ     8.0
ครูเอาใบงานมาให้ที่บ้าน/ผู้ปกครองมารับใบงานที่โรงเรียน     ร้อยละ     6.2
ไม่แน่ใจ เพราะโรงเรียนยังไม่ได้แจ้ง     ร้อยละ     30.1

2. อยากให้บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไม่

ไม่อยากให้ไปโรงเรียน     ร้อยละ     71.1
อยากให้ไปโรงเรียน     ร้อยละ     28.9

3. กังวลเรื่องใดบ้างที่บุตรหลานต้องไปเรียนที่โรงเรียนในช่วงนี้คือ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

กลัวเด็กคนอื่นๆ ติดเชื้อจากคนในครอบครัวแล้วมาแพร่ในโรงเรียน     ร้อยละ     88.6
บุตรยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต     ร้อยละ     49.1
ครู อาจารย์ ยังฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่     ร้อยละ     45.4
ไม่มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาที่บุตรหลานเรียนอยู่      ร้อยละ     41.0
อยู่ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง          ร้อยละ     32.5
การใช้บริการรถสาธารณะ รถโรงเรียน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ     ร้อยละ     27.2

4. กังวลเรื่องใดบ้างที่บุตรหลานต้องเรียนออนไลน์/เรียนตามใบงานที่บ้านในช่วงนี้ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
คุณภาพการเรียนไม่ดี ได้ความรู้ไม่เต็มที่เท่าที่โรงเรียน     ร้อยละ     81.2
เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะชั้น อนุบาล-ประถม     ร้อยละ     66.4
ไม่มีเวลาดู บุตร-หลาน ช่วงเรียนออนไลน์/เรียนที่บ้าน     ร้อยละ     36.2
อุปกรณ์ไม่เอื้อ/ไม่เพียงพอเช่น อินเทอร์เน็ต โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต     ร้อยละ     30.6
เด็กเกิดความเครียดเพราะต้องจ้องจอคอมฯเป็นเวลานานหลายวิชา     ร้อยละ     24.6
วุ่นวายมีบุตรหลายคนและเวลาเรียนออนไลน์ตรงกัน       ร้อยละ     16.5


5. ทางเลือกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานในสถานการณ์เช่นนี้คือ
เลื่อนการเปิดเทอมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น     ร้อยละ     39.0
ให้ผู้ปกครองเลือกได้ว่าจะเรียนออนไลน์หรือให้ไปโรงเรียน     ร้อยละ     26.3
ถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์ให้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนที่ไปโรงเรียน     ร้อยละ     17.9
สนับสนุนให้มีหลักสูตรการเรียน แบบ homeschool มากขึ้น     ร้อยละ     9.5
พื้นที่ไหนไม่เสี่ยงควรเปิดเรียนตามปกติ     ร้อยละ     4.6
อื่นๆ อาทิ ผลัดกันไปเรียนที่ละครึ่งห้อง ควรจัดระบบการเรียนให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ฯลฯ     ร้อยละ     2.7

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตร - หลาน เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา เกี่ยวกับความเห็นในเรื่องการเปิดเทอมใหม่ในช่วงสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในด้านความกังวลต่อการให้บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียน และความกังวลต่อการเรียนออนไลน์ ตลอดจนทางเลือกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเรียนในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีบุตร - หลาน เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 7-9 มิถุนายน 2564

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 12 มิถุนายน 2564

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     469     45.0
      หญิง     574     55.0
รวม     1,043     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     57     5.4
      31 ? 40 ปี     174     16.7
      41 ? 50 ปี     361     34.6
      51 ? 60 ปี     251     24.1
      61 ปีขึ้นไป      200     19.2
รวม     1,043     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     649     62.2
      ปริญญาตรี     298     28.6
      สูงกว่าปริญญาตรี     96     9.2
รวม     1,043     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     132     12.7
     ลูกจ้างเอกชน     208     19.9
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     423     40.5
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     51     4.9
     ทำงานให้ครอบครัว     4     0.4
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     195     18.7
     ว่างงาน      30     2.9
รวม     1,043     100.0


ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ