กรุงเทพโพลล์: คนไทยว่าไง..กับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน

ข่าวผลสำรวจ Monday June 28, 2021 08:34 —กรุงเทพโพลล์

คนไทยร้อยละ 60.0 เห็นด้วยกับ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โมเดล โดยให้เหตุผลว่า จะทำให้จังหวัดอื่นประเมินความพร้อมตัวเองว่าพร้อมเหมือนภูเก็ตหรือไม่ โดย ร้อยละ 61.7 เห็นว่า การเปิดประเทศใน 120 วันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน

ทั้งนี้ร้อยละ 59.9 ยังกังวลหากสายพันธุ์ใหม่เข้ามากับนักท่องเที่ยว ขณะที่ร้อยละ 40.1 ระบุว่าไม่กังวล โดยร้อยละ 42.0 เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการความเหมาะสมในการเปิดประเทศมากที่สุดคือ สัดส่วนคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ต่อประชากรทั้งหมด

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?คนไทยว่าไง..กับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ ที่ จำนวน 1,202 คน ได้ผลสำรวจดังนี้

ความเห็นต่อภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบโมเดลนำร่อง พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 เห็นด้วย (เพราะจังหวัดอื่นๆ จะประเมินได้ว่าพร้อมเปิดเหมือนภูเก็ตไหม และนักท่องเที่ยวที่มาจะอยู่เฉพาะพื้นที่ จ.ภูเก็ต) ขณะที่ร้อยละ 40.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย (เพราะกลัวถึงวันจริงนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่มี และคนภูเก็ตยังฉีดวัคซีนกันไม่ครบ)

สำหรับการที่ไทยมีเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ และ ฉีดวัคซีนครบแล้ว คนไทยร้อยละ 61.7 เห็นว่าจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รองลงมาร้อยละ 23.5 เห็นว่าเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย และร้อยละ 14.8 เห็นว่าจะนำไปสู่การปรับมาตรการการท่องเที่ยวไทยที่เหมาะสมในระยะถัดไป

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเหมาะสมในการเปิดประเทศมากที่สุด นั้น คนไทยร้อยละ 42.0 ระบุว่า สัดส่วนคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ต่อประชากรทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 23.8 ระบุว่า จำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของไทย และร้อยละ 19.1 ระบุว่ามาตรการป้องกัน COVID-19 ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

สุดท้ายเมื่อถามว่า ท่านมีความกังวลหรือไม่อย่างไรกับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.9 ระบุว่ากังวล (โดยระบุว่า หากมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากับนักท่องเที่ยวจะคุมไม่อยู่ และไม่แน่ใจว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไหมจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ไหม) ขณะที่ร้อยละ 40.1 ระบุว่าไม่กังวล (โดยระบุว่า เป็นการเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำและได้รับวัคซีนครบ และ ถึงวันนั้นคนไทยน่าจะได้รับวัคซีนกันครอบคลุมแล้ว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้)

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คิดอย่างไร กับ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบโมเดล นำร่อง

เห็นด้วย     ร้อยละ 60.0
โดยให้เหตุผลว่า
- จังหวัดอื่นๆ จะประเมินได้ว่าพร้อมเปิดเหมือนภูเก็ตไหม     ร้อยละ     48.8
- นักท่องเที่ยวที่มาจะอยู่เฉพาะพื้นที่ จ.ภูเก็ต     ร้อยละ     36.4
- เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดี     ร้อยละ     14.8

ไม่เห็นด้วย     ร้อยละ 40.0
โดยให้เหตุผลว่า
- กลัวถึงวันจริงนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่มี     ร้อยละ     66.0
- คนภูเก็ตยังฉีดวัคซีนกันไม่ครบ       ร้อยละ     29.8
- อื่นๆ อาทิ ภาคใต้ยังมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น ถึงจะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ยังติดเชื้อได้ ฯลฯ     ร้อยละ     4.2


2. คิดอย่างไรกับการที่ไทยมีเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ และ ฉีดวัคซีนครบแล้ว

ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน     ร้อยละ     61.7
เป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย     ร้อยละ     23.5
นำไปสู่การปรับมาตรการการท่องเที่ยวไทยที่เหมาะสมในระยะถัดไป     ร้อยละ     14.8


3. ปัจจัยใดที่มีผลต่อความเหมาะสมในการเปิดประเทศมากที่สุด

สัดส่วนคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ต่อประชากรทั้งหมด     ร้อยละ     42.0
จำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของไทย     ร้อยละ     23.8
มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ     ร้อยละ     19.1
ความพร้อมของจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว     ร้อยละ     15.1


4. ท่านมีความกังวลหรือไม่อย่างไรกับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน

มีความกังวล     ร้อยละ 59.9
โดยระบุว่า
- หากมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากับนักท่องเที่ยวจะคุมไม่อยู่     ร้อยละ     45.7
- ไม่แน่ใจว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไหมจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ไหม     ร้อยละ     21.7
- วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ หากติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย     ร้อยละ     19.8
- แต่ละจังหวัดมีศักยภาพด้านการจัดการดูแลไม่เหมือนกัน อาจเกิดปัญหาขึ้นได้     ร้อยละ     12.8


ไม่กังวล     ร้อยละ 40.1
โดยระบุว่า
- เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำและได้รับวัคซีนครบ     ร้อยละ     39.3
- ถึงวันนั้นคนไทยน่าจะได้รับวัคซีนกันครอบคลุมแล้ว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้     ร้อยละ     21.0
- การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ สร้างรายได้ให้กับประชาชน     ร้อยละ     20.6
- มั่นใจในมาตรการป้องกันและความร่วมมือกันทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย     ร้อยละ     19.1รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความเห็นต่อเป้าหมายการเปิดประเทศ ใน 120 วัน ตามที่นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์เมื่อวัน ที่16 มิถุนายน 2564 ในประเด็นต่างๆ ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเปิดประเทศ ตลอดจนความเห็นต่อภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบโมเดลนำร่อง ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 22-24 มิถุนายน 2564

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 26 มิถุนายน 2564

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     595     49.5
      หญิง     607     50.5
รวม      1,202      100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     95     7.9
      31 ? 40 ปี     185     15.4
      41 ? 50 ปี     322     26.8
      51 ? 60 ปี     308     25.6
      61 ปีขึ้นไป      292     24.3
รวม      1,202      100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     703     58.5
      ปริญญาตรี     367     30.5
      สูงกว่าปริญญาตรี     132     11.0
รวม      1,202      100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     155     12.9
     ลูกจ้างเอกชน     259     21.5
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     424     35.3
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     68     5.7
     ทำงานให้ครอบครัว     3     0.2
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     235     19.6
      นักเรียน/นักศึกษา     22     1.8
ว่างงาน     36     3.0
รวม      1,202      100.0


ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll


ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ