กรุงเทพโพลล์: ความคิดถึง วันวาน สงกรานต์ คนไทย

ข่าวผลสำรวจ Tuesday April 12, 2022 08:28 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ความคิดถึง วันวาน สงกรานต์ คนไทย

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3 รู้สึกคิดถึงบรรยากาศการเล่นน้ำเทศกาลวันสงกรานต์ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

โดยสถานที่ที่นึกถึงมากที่สุด คือ คูเมือง จ.เชียงใหม่ รองลงมาคือ ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร

ส่วนเรื่องที่อยากสาดไปพร้อมน้ำพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 อยากสาดโรคโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

รองลงมาร้อยละ 58.7 อยากสาดข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง

ดารา นักร้อง ฝ่ายชาย ที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ

ดารา นักร้อง ฝ่ายหญิง ที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดคือ อั้ม พัชราภา

ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ว่าหลังเทศกาลสงกรานต์แล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสูงขึ้น มีคนติดเชื้อมากขึ้น

ผลสำรวจเรื่อง ?ความคิดถึง วันวาน สงกรานต์ คนไทย?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?ความคิดถึง วันวาน สงกรานต์ คนไทย? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,158 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3 รู้สึกคิดถึงบรรยากาศการเล่นน้ำเทศกาลวันสงกรานต์ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด หลังสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 43.7 รู้สึกคิดถึงค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สำหรับสถานที่ที่นึกถึงมากที่สุด หากคิดถึงบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์คือ คูเมือง จ.เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 22.5 พัทยา / บางแสน จ. ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 16.2 ถนนข้าวเหนียว จ. ขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 13.6 และถนนสีลม กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 8.8

ส่วนเรื่องที่อยากสาดไปพร้อมน้ำพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 อยากสาดโรคโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ รองลงมาคือ คิดเป็นร้อยละ 58.7 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 56.8 น้ำมันราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 54.6 และความยากจนของคนไทย คิดเป็นร้อยละ 43.6

ดารา นักร้อง ฝ่ายชาย ที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ คิดเป็นร้อยละ 9.0 รองลงมาคือ เวียร์ ศุกลวัฒน์ คิดเป็นร้อยละ 7.5 หมาก ปริญ คิดเป็นร้อยละ 3.5 โป๊บ ธนวรรธน์ คิดเป็นร้อยละ 3.3 และหม่ำ จ๊กมก คิดเป็นร้อยละ 1.8

ส่วนดารา นักร้อง ฝ่ายหญิง ที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดคือ อั้ม พัชราภา คิดเป็นร้อยละ 21.3 รองลงมาคือ เบลล่า ราณี คิดเป็นร้อยละ 10.6 ญาญ่า อุรัสยา คิดเป็นร้อยละ 10.1 ลิซ่า ลาลิษา (BLACKPINK) คิดเป็นร้อยละ 5.1 และใบเฟิร์น พิมพ์ชนก คิดเป็นร้อยละ 4.5

สุดท้ายเมื่อถามว่ากังวลมากน้อยเพียงใด ว่าหลังเทศกาลสงกรานต์แล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสูงขึ้น มีคนติดเชื้อมากขึ้นพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 22.5 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?รู้สึกคิดถึงบรรยากาศการเล่นน้ำเทศกาลวันสงกรานต์มากน้อยเพียงใด หลังสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา?

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     56.3
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 38.5 และมากที่สุด ร้อยละ 17.8)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     43.7
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 30.9 และน้อยที่สุด ร้อยละ 12.8)

2. สถานที่ที่นึกถึงมากที่สุด หากคิดถึงบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ (5 อันดับแรก)
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

คูเมือง จ.เชียงใหม่     ร้อยละ     28.3
ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร     ร้อยละ     22.5
พัทยา / บางแสน จ. ชลบุรี     ร้อยละ     16.2
ถนนข้าวเหนียว จ. ขอนแก่น     ร้อยละ     13.6
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร     ร้อยละ     8.8


?
3. เรื่องที่ท่านอยากสาดไปพร้อมน้ำ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

โรคโควิด-19 ทุกสายพันธุ์     ร้อยละ     66.5
ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง     ร้อยละ     58.7
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ     ร้อยละ     56.8
น้ำมันราคาแพง     ร้อยละ     54.6
ความยากจนของคนไทย          ร้อยละ     43.6
ความแตกแยกในสังคม     ร้อยละ     41.5
ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย     ร้อยละ     40.7
สงคราม ความขัดแย้ง     ร้อยละ     39.9
อื่นๆ อาทิเช่น โรคภัยไข้เจ็บ การทุจริต     ร้อยละ     3.34. ดารา นักร้อง ที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วย (5 อันดับแรก)
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

ฝ่ายชาย     ฝ่ายหญิง
ณเดชน์ คูกิมิยะ     ร้อยละ     9.0     อั้ม พัชราภา     ร้อยละ     21.3
เวียร์ ศุกลวัฒน์     ร้อยละ     7.5     เบลล่า ราณี     ร้อยละ     10.6
หมาก ปริญ     ร้อยละ     3.5     ญาญ่า อุรัสยา     ร้อยละ     10.1
โป๊บ ธนวรรธน์     ร้อยละ     3.3     ลิซ่า ลาลิษา (BLACKPINK)     ร้อยละ     5.1
หม่ำ จ๊กมก     ร้อยละ     1.8     ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก     ร้อยละ     4.5

5. ความกังวลว่าหลังเทศกาลสงกรานต์แล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสูงขึ้น มีคนติดเชื้อมากขึ้น

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     77.5
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 45.1 และมากที่สุด ร้อยละ 32.4)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     22.5
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 17.4 และน้อยที่สุด ร้อยละ 5.1)

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกคิดถึงบรรยากาศการเล่นน้ำเทศกาลวันสงกรานต์ และสถานที่ที่นึกถึงบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์
2)     เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่อยากสาดไปพร้อมน้ำ
3)     เพื่อสะท้อนความกังวลว่าหลังเทศกาลสงกรานต์แล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสูงขึ้น  มีคนติดเชื้อมากขึ้น

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 28 - 30 มีนาคม 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 12 เมษายน 2565

กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll


ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     587     50.7
      หญิง     571     49.3
รวม     1,158     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     72     6.2
      31 ? 40 ปี     189     16.3
      41 ? 50 ปี     294     25.4
      51 ? 60 ปี     326     28.2
      61 ปีขึ้นไป      277     23.9
รวม     1,158     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     678     58.6
      ปริญญาตรี     359     31.0
      สูงกว่าปริญญาตรี     121     10.4
รวม     1,158     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     153     13.2
     ลูกจ้างเอกชน     224     19.3
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     469     40.6
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     55     4.7
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     225     19.4
     นักเรียน/นักศึกษา     17     1.5
     ว่างงาน      15     1.3
รวม     1,158     100.0ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ