กรุงเทพโพลล์: ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

ข่าวผลสำรวจ Monday September 26, 2022 08:37 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 มีปัญหาน้ำท่วมที่อยู่อาศัย

ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดคือ การจราจรติดขัด ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมของ กทม.

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.3 อยากให้เตรียมความพร้อมในการรับมือ มีแผนป้องกันน้ำท่วม

ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่าปีหน้าจะรับมือกับปัญหาน้ำท่วม กทม. ได้

ผลสำรวจเรื่อง ?ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,203 คน พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 มีปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดน้ำท่วม โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 48.5 เกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก ส่วนร้อยละ 4.3 เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัยมา ขณะที่ร้อยละ 47.2 ไม่เกิดน้ำท่วม

ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดคือ การจราจรติดขัด ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ เกิดขยะ น้ำเน่าเหม็นคิดเป็นร้อยละ 36.8 เกิดผลกระทบต่ออาชีพ การงาน การเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.4เกดโรคที่มาจากน้ำ เช่น น้ำกัดเท้า เชื้อรา คิดเป็นร้อยละ 15.0 และรถเสีย รถพัง คิดเป็นร้อยละ 11.3

ด้านความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 41.5 พึงพอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ทั้งนี้เมื่อถามว่าอยากให้ กทม. พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงในเรื่องใด กับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.3 อยากให้เตรียมความพร้อมในการรับมือ มีการวางแผนป้องกันน้ำท่วม เช่น ขุดลอกคูคลอง กำจัดขยะ รองลงมาคือ อยากให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างทันท่วงที คิดเป็นร้อยละ 48.0 และอยากให้มีความฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วม คิดเป็นร้อยละ 46.8

สุดท้ายเมื่อถามว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่าปีหน้า กทม. จะสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 34.2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?ปัจจุบันที่อยู่อาศัยของท่านเกิดปัญหาน้ำท่วมหรือไม่อย่างไร?

เกิดน้ำท่วม     ร้อยละ     52.8
  โดย      เกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก          ร้อยละ 48.5
     เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัยมา     ร้อยละ 4.3
ไม่เกิดน้ำท่วม     ร้อยละ     47.2

2. ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การจราจรติดขัด ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้          ร้อยละ     47.5
เกิดขยะ น้ำเน่าเหม็น          ร้อยละ     36.8
เกิดผลกระทบต่ออาชีพ การงาน การเรียน     ร้อยละ     24.4
เกิดโรคที่มาจากน้ำ เช่น น้ำกัดเท้า เชื้อรา     ร้อยละ     15.0
รถเสีย รถพัง          ร้อยละ     11.3
ข้าวของที่บ้านเสียหาย          ร้อยละ     10.1
อื่นๆ อาทิเช่น ไม่ได้รับผลกระทบ มีสัตว์มีพิษ ยุงลาย ห้องน้ำใช้ไม่ได้     ร้อยละ     31.3
3. ความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม.

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     58.5
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 50.5 และมากที่สุด ร้อยละ 8.0)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     41.5
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 37.8 และน้อยที่สุด ร้อยละ 3.7)


?
4. ข้อคำถาม ?อยากให้ กทม. พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงในเรื่องใด กับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม.?
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อยากให้เตรียมความพร้อมในการรับมือ มีการวางแผนป้องกันน้ำท่วม เช่น ขุดลอกคูคลอง กำจัดขยะ      ร้อยละ     80.3
อยากให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างทันท่วงที     ร้อยละ     48.0
อยากให้มีความฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วม          ร้อยละ     46.8
อยากให้มีการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ     ร้อยละ     37.7
อยากให้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ กทม. ที่รวดเร็ว ชัดเจน     ร้อยละ     35.7
อยากให้การเจรจาทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม     ร้อยละ     21.2
อื่นๆ อาทิเช่น อยากให้ปรับปรุงถนนไม่ให้เป็นหลุมบ่อ ปรับปรุงฝาท่อที่ชำรุด รณรงค์ให้คัดแยกขยะ     ร้อยละ     2.3

5. ข้อคำถาม ?เชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่าปีหน้า กทม. จะสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้?

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     65.8
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 53.9 และมากที่สุด ร้อยละ 11.9)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     34.2
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 29.8 และน้อยที่สุด ร้อยละ 4.4)


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วม
2)     เพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม.
3)     เพื่อสะท้อนความเห็นต่อสิ่งที่อยากให้ กทม. พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงใน หากเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม.
4)     เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นว่าปีหน้า กทม. จะสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้

ประชากรที่สนใจศึกษา
 การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 20 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง    ดินแดง ทวีวัฒนา บางเขน บางแค บางกอกน้อย บางกะปิ บางซื่อ บางนา บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ภาษีเจริญ  มีนบุรี ราชเทวี สาทรและสายไหม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,203 คน

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 16 - 19 กันยายน 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 24 กันยายน 2565ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     595     49.5
      หญิง     608     50.5
รวม     1,203     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     299     24.9
      31 ? 40 ปี     242     20.1
      41 ? 50 ปี     249     20.7
      51 ? 60 ปี     223     18.5
      61 ปีขึ้นไป      190     15.8
รวม     1,203     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     876     72.8
      ปริญญาตรี     301     25.0
      สูงกว่าปริญญาตรี     26     2.2
รวม     1,203     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     76     6.3
     ลูกจ้างเอกชน     290     24.1
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     545     45.3
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     27     2.2
     ทำงานให้ครอบครัว     8     0.7
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     127     10.6
     นักเรียน/นักศึกษา     112     9.3
     ว่างงาน      18     1.5
รวม     1,203     100.0ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ