กรุงเทพโพลล์: นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นหนาวนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday November 28, 2022 08:08 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นหนาวนี้

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 เห็นว่าการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 เห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เป็นปัจจัยที่ทำให้อยากออกมาเที่ยวหนาวนี้

ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 อยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น

เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้น

นักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาวที่เชียงใหม่มากที่สุด

โดยอยากไปเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดินป่า กางเต็นท์ มากที่สุด

ผลสำรวจเรื่อง ?นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นหนาวนี้?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ?นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นหนาวนี้? โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน 1,203 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 เห็นว่าการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 22.7 เห็นว่าจะคึกคักน้อยถึงน้อยที่สุด

สำหรับปัจจัยที่ทำให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 อยากออกมาเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รองลงมาคือ อยากรับบรรยากาศ อากาศหนาว คิดเป็นร้อยละ 58.1 และมีช่วงวันหยุดยาวหลายวัน คิดเป็นร้อยละ 38.4

ส่วนเรื่องที่อาจทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ทำให้คนออกมาเที่ยวน้อยลงหน้าหนาวนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 เห็นว่าคนไม่มีเงินไปเที่ยว รองลงมาร้อยละ 56.3 เห็นว่าข้าวของ ที่พัก อาหารราคาสูงขึ้น และร้อยละ 39.7 เห็นว่าน้ำมันยังราคาแพง

ทั้งนี้เมื่อถามว่าอยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้นหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 อยากให้มี ขณะที่ร้อยละ 9.3 ไม่อยากให้มี ส่วนร้อยละ 6.2 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่าจังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยว สัมผัสบรรยากาศหนาวมากที่สุดพบว่า นักท่องเที่ยวอยากไปเชียงใหม่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือ เชียงรายคิดเป็นร้อยละ 13.0 เพชรบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 11.4 น่านคิดเป็นร้อยละ 7.1 และเลยคิดเป็นร้อยละ 5.3

สุดท้ายเมื่อถามถึงรูปแบบการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวอยากเที่ยวในหน้าหนาวปีนี้มากที่สุดคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดินป่า กางเต็นท์ คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท คิดเป็นร้อยละ 36.0 และการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ คิดเป็นร้อยละ 32.9

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?จากข่าวอากาศปีนี้จะหนาวกว่าปีที่ผ่านมา จะทำให้การท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้คึกคักมากน้อยเพียงใด?

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     77.3
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 66.6 และมากที่สุด ร้อยละ 10.7)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     22.7
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 21.6 และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.1)

2. ปัจจัยที่ทำให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อยากออกมาเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย     ร้อยละ     62.4
อยากรับบรรยากาศ อากาศหนาว     ร้อยละ     58.1
มีช่วงวันหยุดยาวหลายวัน     ร้อยละ     38.4
มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่น เราเที่ยวด้วยกัน          ร้อยละ     13.7
อื่นๆ อาทิเช่น คลายเครียดจากปัญหาต่างๆ     ร้อยละ     0.3


3. เรื่องที่อาจทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ทำให้คนออกมาเที่ยวน้อยลงหน้าหนาวนี้
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

คนไม่มีเงินไปเที่ยว     ร้อยละ     66.5
ข้าวของ ที่พัก อาหารราคาสูงขึ้น     ร้อยละ     56.3
น้ำมันยังราคาแพง          ร้อยละ     39.7
กลัวติดโรคโควิด -19       ร้อยละ     26.6
การโก่งราคาค่าที่พัก อาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว      ร้อยละ     22.7
แหล่งท่องเที่ยวมีคนเยอะ คนแน่น     ร้อยละ     18.0
อื่นๆ อาทิเช่น ไม่มีเรื่องที่กังวล สภาพเศรษฐกิจ      ร้อยละ     0.54. ข้อคำถาม ?อยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้นหรือไม่?

อยากให้มี     ร้อยละ     84.5
ไม่อยากให้มี          ร้อยละ     9.3
ไม่แน่ใจ          ร้อยละ     6.2
5. จังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยว สัมผัสบรรยากาศหนาวมากที่สุด (5 อันดับ แรก)

เชียงใหม่     ร้อยละ     49.4
เชียงราย     ร้อยละ     13.0
เพชรบูรณ์     ร้อยละ     11.4
น่าน     ร้อยละ     7.1
เลย     ร้อยละ     5.3


6. รูปแบบการท่องเที่ยว ที่อยากเที่ยวในหน้าหนาวปีนี้
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดินป่า กางเต็นท์       ร้อยละ     46.0
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท     ร้อยละ     36.0
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์       ร้อยละ     32.9
การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี     ร้อยละ     32.8
การท่องเที่ยวแบบ glamping เป็นแคมป์แบบอำนวยความสะดวก     ร้อยละ     25.2
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์       ร้อยละ     11.3
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย     ร้อยละ     11.6
อื่นๆ อาทิเช่น เที่ยวแบบทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด     ร้อยละ     0.7รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้
2)     เพื่อสะท้อนว่าประชาชนอยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้นหรือไม่
3)     เพื่อสะท้อนรูปแบบการท่องเที่ยว ที่อยากเที่ยวในหน้าหนาวปีนี้

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 20 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ทวีวัฒนา ธนบุรีบางเขน บางแค บางกอกน้อย บางคอแหลม บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ภาษีเจริญ มีนบุรี วังทองหลาง สาทร สายไหม และหลักสี่ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,203 ตัวอย่าง

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 10 ? 16 พฤศจิกายน 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 26 พฤศจิกายน 2565


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     596     49.5
      หญิง     607     50.5
รวม     1,203     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     313     26.1
      31 ? 40 ปี     265     22.0
      41 ? 50 ปี     241     20.0
      51 ? 60 ปี     214     17.8
      61 ปีขึ้นไป      170     14.1
รวม     1,203     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     839     69.8
      ปริญญาตรี     337     28.0
      สูงกว่าปริญญาตรี     27     2.2
รวม     1,203     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     75     6.2
     ลูกจ้างเอกชน     331     27.5
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     468     38.8
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     50     4.2
     ทำงานให้ครอบครัว     8     0.7
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     126     10.5
     นักเรียน/นักศึกษา     127     10.6
     ว่างงาน      18     1.5
รวม     1,203     100.0ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ