กรุงเทพโพลล์: ที่สุดแห่งปี 2022

ข่าวผลสำรวจ Monday December 26, 2022 09:12 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ที่สุดแห่งปี 2022

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 เห็นว่าเหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู เป็นข่าวหรือสถานการณ์

ในประเทศ ที่สร้างการจดจำมากที่สุดแห่งปี 2022

โดยบิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ เป็นศิลปิน นักแสดง ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมที่สุดแห่งปี 2022

รองลงมาคือ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่)

ลิซ่า blackpink เป็นศิลปิน นักแสดง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สากลที่สุดแห่งปี 2022

รองลงมาคือ ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)

ผลสำรวจเรื่อง ?ที่สุดแห่งปี 2022?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?ที่สุดแห่งปี 2022? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,141 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 เห็นว่าเหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู เป็นข่าวหรือสถานการณ์ในประเทศ ที่สร้างการจดจำมากที่สุดแห่งปี 2022 รองลงมาคือ ข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงชื่อดัง แตงโม นิดา คิดเป็นร้อยละ 42.3 และสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 34.5

เมื่อถามว่าได้รับข่าวหรือสถานการณ์ในประเทศ ผ่านช่องทางใดมากที่สุดในปี 2022 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.2 ได้รับผ่านโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 39.1 ได้รับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Tiktok Line และร้อยละ 13.4 ได้รับผ่าน Youtube

เมื่อถามถึงผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดง สร้างสรรค์ประโยชน์ มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมที่สุดแห่งปี 2022 อันดับแรกคือ บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) คิดเป็นร้อยละ 20.6 และอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) คิดเป็นร้อยละ 17.5

ด้านผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สากลที่สุดแห่งปี 2022 อันดับแรกคือ ลลิษา มโนบาล (ลิซ่า blackpink) คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์) คิดเป็นร้อยละ 10.7 และดนุภา คณาธีรกุล (มิลลิ) คิดเป็นร้อยละ 10.4

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข่าวหรือสถานการณ์ในประเทศ ที่สร้างการจดจำมากที่สุดแห่งปี 2022 (5 อันดับแรก)

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู     ร้อยละ     71.8
ข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงชื่อดัง แตงโม นิดา     ร้อยละ     42.3
สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ ในประเทศไทย     ร้อยละ     34.5
ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ     ร้อยละ     33.4
กัญชา กัญชง พ้นยาเสพติด     ร้อยละ     31.4
หมอกระต่ายถูกตำรวจขี่บิ๊กไบค์ชนบนทางม้าลาย     ร้อยละ     19.52. ข้อคำถาม ?ได้รับข่าวหรือสถานการณ์ในประเทศ ผ่านช่องทางใดมากที่สุดในปี 2022?

โทรทัศน์           ร้อยละ     45.2
สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Twitter Tiktok Line          ร้อยละ     39.1
Youtube     ร้อยละ     13.4
เว็บไซต์ต่างๆ     ร้อยละ     1.2
วิทยุ     ร้อยละ     1.13. ผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดง สร้างสรรค์ประโยชน์ มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมที่สุดแห่งปี 2022 (5 อันดับแรก)

บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์      ร้อยละ     31.4
ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่)     ร้อยละ     20.6
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)     ร้อยละ     17.5
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม ปนัดดา)     ร้อยละ     10.3
ไดอาน่า จงจินตนาการ (ได๋ ไดอาน่า)      ร้อยละ     6.2
4. ผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สากลที่สุดแห่งปี 2022 (5 อันดับแรก)

ลลิษา มโนบาล (ลิซ่า blackpink)          ร้อยละ     48.3
ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)     ร้อยละ     10.7
ดนุภา คณาธีรกุล (มิลลิ)     ร้อยละ     10.4
ไปรยา สวนดอกไม้ (ปูไปรยา)     ร้อยละ     3.0
กันต์พิมุกต์ ภูวกุล (แบมแบม got7)     ร้อยละ     1.7


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนถึงข่าวหรือสถานการณ์ในประเทศ ที่สร้างการจดจำมากที่สุดแห่งปี 2022
2)     เพื่อสะท้อนถึงการได้รับข่าวหรือสถานการณ์ในประเทศ ผ่านช่องทางใดมากที่สุดในปี 2022
3)     เพื่อสะท้อนถึงผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดง สร้างสรรค์ประโยชน์ มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมที่สุดแห่งปี 2022
4)     เพื่อสะท้อนถึงผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สากลที่สุดแห่งปี 2022

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 6 ? 9 ธันวาคม 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 24 ธันวาคม 2565ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     608     53.3
      หญิง     533     46.7
รวม     1,141     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     103     9.0
      31 ? 40 ปี     130     11.4
      41 ? 50 ปี     297     26.0
      51 ? 60 ปี     313     27.5
      61 ปีขึ้นไป      298     26.1
รวม     1,141     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     658     57.7
      ปริญญาตรี     361     31.6
      สูงกว่าปริญญาตรี     122     10.7
รวม     1,141     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     127     11.1
     ลูกจ้างเอกชน     212     18.6
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     443     38.7
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     82     7.2
     ทำงานให้ครอบครัว     1     0.1
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     244     21.4
     นักเรียน/นักศึกษา     20     1.8
     ว่างงาน      12     1.1
รวม     1,141     100.0ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ