กรุงเทพโพลล์: พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ

ข่าวผลสำรวจ Tuesday January 3, 2023 09:33 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ

พร 1 ข้อที่คนไทยอยากขอในวันขึ้นปีใหม่ ปีเถาะ 2566 ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจปังๆ รองลงมาคือ ขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงคิดเป็นร้อยละ 48.1

และขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.9

ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 เชื่อปีเถาะ 2566 ประเทศไทยจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ผลสำรวจเรื่อง ?พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,141 คน พบว่า

เมื่อถามว่า ?หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ปีเถาะ จะขออะไร ให้กับ คนไทย ประเทศไทย? ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ รองลงมาคือ ขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัย คิดเป็นร้อยละ 48.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.9 ขอให้โควิด-19 หมดไปจากประเทศไทยเสียที คิดเป็นร้อยละ 41.9 และขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 35.9

ทั้งนี้เมื่อถามความเห็นว่าปีเถาะ 2566 ในภาพรวมประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ โรคระบาดโรคติดต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 เห็นว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนร้อยละ 32.8 เห็นว่าพอๆ กับปีที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่าแย่กว่าปีที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

?

1. ข้อคำถาม ?หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ปีเถาะ จะขออะไร ให้กับ คนไทย ประเทศไทย?

ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ          ร้อยละ     57.4
ขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัย     ร้อยละ     48.1
ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน          ร้อยละ     46.9
ขอให้โควิด-19 หมดไปจากประเทศไทยเสียที           ร้อยละ     41.9
ขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง     ร้อยละ     35.9
ขอให้ยาเสพติดหมดไป     ร้อยละ     34.4
ขอให้น้ำมันถูกลงกว่าปีที่ผ่านมา     ร้อยละ     30.9
ขอให้โรคติดต่อร้ายแรงแบบโควิด-19 ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป     ร้อยละ     24.5
ขอให้การท่องเที่ยวคึกคักขึ้น คนไทย ชาวต่างชาติมาเที่ยวมากขึ้น     ร้อยละ     24.4
ขอให้ร่ำรวยเงินทอง     ร้อยละ     19.9
อื่นๆ อาทิเช่น นักการเมืองทุจริตหมดไป ไม่อยากให้กัญชาเสรี ไม่มีเรื่องอยากขอ     ร้อยละ     10.92. ข้อคำถาม ?คิดว่าปีเถาะ 2566 ในภาพรวมประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ โรคระบาดโรคติดต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน?

ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา          ร้อยละ     52.0
พอๆกับปีที่ผ่านมา     ร้อยละ     32.8
แย่กว่าปีที่ผ่านมา     ร้อยละ     15.2

กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนถึงหากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ปีเถาะ จะขออะไร ให้กับ คนไทย ประเทศไทย
2)     เพื่อสะท้อนความเห็นว่าปีเถาะ 2566 ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ โรคระบาดโรคติดต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 6 ? 9 ธันวาคม 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 31 ธันวาคม 2565ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     608     53.3
      หญิง     533     46.7
รวม     1,141     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     103     9.0
      31 ? 40 ปี     130     11.4
      41 ? 50 ปี     297     26.0
      51 ? 60 ปี     313     27.5
      61 ปีขึ้นไป      298     26.1
รวม     1,141     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     658     57.7
      ปริญญาตรี     361     31.6
      สูงกว่าปริญญาตรี     122     10.7
รวม     1,141     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     127     11.1
     ลูกจ้างเอกชน     212     18.6
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     443     38.7
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     82     7.2
     ทำงานให้ครอบครัว     1     0.1
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     244     21.4
     นักเรียน/นักศึกษา     20     1.8
     ว่างงาน      12     1.1
รวม     1,141     100.0ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ