กรุงเทพโพลล์: เปิดเทอมนี้ พ่อแม่เตรียมเงินในกระเป๋าพร้อมหรือยัง

ข่าวผลสำรวจ Monday May 8, 2023 08:34 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: เปิดเทอมนี้ พ่อแม่เตรียมเงินในกระเป๋าพร้อมหรือยัง
ผลสำรวจเรื่อง ?เปิดเทอมนี้ พ่อแม่เตรียมเงินในกระเป๋าพร้อมหรือยัง?
พ่อแม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 ระบุว่าสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเปิดเทอมนี้ พอๆ กับปีที่แล้ว
โดยร้อยละ 50.1 เตรียมแบ่งเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร/หลานไว้อยู่แล้ว
ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.6 ระบุว่าเตรียมงบประมาณสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆไว้ประมาณ 1,000-3,000 บาท ต่อคน
ทั้งนี้ร้อยละ 70.4 ระบุเปิดเทอมนี้ยังมีความกังวลเรื่องการแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน

โดยคาดหวังให้ระบบการศึกษาไทยปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง และเน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง ?เปิดเทอมนี้ พ่อแม่เตรียมเงินในกระเป๋าพร้อมหรือยัง? โดยเก็บข้อมูลจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,040 คน พบว่า

สภาพคล่องทางการเงินของพ่อแม่ ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมปีนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 ระบุว่า พอๆกับปีที่แล้ว รองลงมาร้อยละ 38.5 ระบุว่า แย่กว่าปีที่แล้ว ที่เหลือร้อยละ 11.6 ระบุว่า ดีกว่าปีที่แล้ว

โดยเปิดเทอมนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.1 เตรียมเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร/หลานจากเงินที่แบ่งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่แล้ว รองลงมาร้อยละ 35.2 ระบุว่าใช้เงินประหยัดกว่าช่วงปกติ เพื่อมีเงินพอกับค่าใช้จ่าย และร้อยละ 26.9 ระบุว่ารอเงินเดือนล่าสุดออก

เมื่อถามว่า ท่านเตรียมเงินสำหรับซื้อ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ (ไม่รวมค่าเทอม) ของบุตร/หลานต่อคนเป็นเงินเท่าไหร่ นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.6 ระบุว่า เตรียมไว้ 1,000-3,000 บาท รองลงมาร้อยละ 34.8 ระบุว่า 3,001-6,000 บาท และร้อยละ 7.1 ระบุว่า มากกว่า 9,000 บาท

ส่วนเรื่องที่กังวลเกี่ยวกับบุตร/หลานในเทอมนี้นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 ระบุว่า กังวลเรื่องการแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน รองลงมาร้อยละ 33.5 ระบุว่า อุบัติเหตุจากการเดินทาง/โดนลูกหลง และร้อยละ 32.7 ระบุว่า การคบเพื่อนไม่ดี

สำหรับสิ่งที่คาดหวังจากระบบการศึกษาไทยมากที่สุดร้อยละ 17.7 คือ ให้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง คิดวิเคราะห์ได้ รองลงมาร้อยละ 11.8 คือ เน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้ใช้ได้จริงมากขึ้น และร้อยละ 11.2 ระบุว่า ให้การอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ติดอบายมุข

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สภาพคล่องทางการเงินของท่านในช่วงเปิดเทอมปีนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงเปิดเทอมปีที่แล้ว

แย่กว่าปีที่แล้ว     ร้อยละ     38.5
พอๆกับปีที่แล้ว     ร้อยละ     49.9
ดีกว่าปีที่แล้ว     ร้อยละ     11.6

2. เปิดเทอมนี้ท่านเตรียมการค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร/หลาน จาก.........
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีเงินที่แบ่งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่แล้ว     ร้อยละ     50.1
ใช้เงินประหยัดกว่าช่วงปกติ เพื่อมีเงินพอกับค่าใช้จ่าย     ร้อยละ     35.2
รอเงินเดือนล่าสุดออก          ร้อยละ     26.9
หารายได้เสริมนอกจากอาชีพหลัก     ร้อยละ     21.5
ขอยืมเงินจากญาติ/ พี่น้อง / เพื่อน ก่อน     ร้อยละ     19.3
จำนำทรัพย์สิน เช่น ทอง ทีวี ฯลฯ     ร้อยละ     5.0
รูดบัตรเครดิต ผ่อนจ่ายได้/จ่ายเดือนถัดไปได้     ร้อยละ     4.9
กู้เงินนอกระบบ     ร้อยละ     3.4
ใช้บัตรกดเงินสด/กู้เงินธนาคาร     ร้อยละ     2.0
นำของมีค่าออกมาขาย     ร้อยละ     1.9

3. ท่านเตรียมเงินสำหรับซื้อ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ (ไม่รวมค่าเทอม) ต่อคนเป็นเงิน

น้อยกว่า 1,000 บาท     ร้อยละ     1.9
1,000-3,000 บาท     ร้อยละ     52.6
3,001-6,000 บาท     ร้อยละ     34.8
6,001-9,000 บาท     ร้อยละ     3.6
มากกว่า 9,000 บาท     ร้อยละ     7.1

4. ในเทอมที่จะถึงนี้ ท่านกังวลเรื่องใดเกี่ยวกับบุตร/หลานของท่านบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน     ร้อยละ     70.4
อุบัติเหตุจากการเดินทาง/โดนลูกหลง     ร้อยละ     33.5
การคบเพื่อนไม่ดี     ร้อยละ     32.7
ค่าใช้จ่ายที่ให้ลูกไปโรงเรียน     ร้อยละ     31.9
ยาเสพติด     ร้อยละ     29.1
กิจกรรมเยอะ/ ได้ความรู้ไม่เต็มที่      ร้อยละ     20.6
สถานที่เรียนไกลบ้าน     ร้อยละ     9.8
อื่นๆ อาทิ ฝุ่น PM2.5 ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน ฯลฯ     ร้อยละ     0.5

5. สิ่งที่ท่านคาดหวังจากระบบการศึกษาไทยมากที่สุด (5 อันดับแรก)
ให้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง คิดวิเคราะห์ได้
ร้อยละ     17.7
เน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้ใช้ได้จริงมากขึ้น     ร้อยละ     11.8
ให้การอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ติดอบายมุข
ร้อยละ     11.2
เน้นด้านวิชาการ มากกว่ากิจกรรม     ร้อยละ     10.4
ครูตั้งใจสอนและใส่ใจดูแลเด็กให้มากกว่านี้     ร้อยละ     10.1


?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของบุตรหลานในเทอมใหม่นี้ รวมถึงเรื่องที่กังวลเกี่ยวกับตัวบุตรหลานในเทอมที่จะถึงนี้และสิ่งที่คาดหวังจากระบบการศึกษาไทย ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีบุตร หลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยแบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ เขตคันนายาว     จตุจักร     ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต     บางเขน บางแค     บางกะปิ บางซื่อ บึงกุ่ม     ปทุมวัน ภาษีเจริญ สายไหมหลักสี่ และปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานีและสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,040 คน

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open ended) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 25-30 เมษายน 2566

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 6 พฤษภาคม 2566

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     392     37.7
      หญิง     648     62.3
รวม     1,040     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     159     15.3
      31 ? 40 ปี     345     33.2
      41 ? 50 ปี     347     33.3
      51 ? 60 ปี     134     12.9
      61 ปีขึ้นไป      55     5.3
รวม     1,040     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     707     68.0
      ปริญญาตรี     294     28.3
      สูงกว่าปริญญาตรี     39     3.7
รวม     1,040     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     131     12.6
     ลูกจ้างเอกชน     301     28.9
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     432     41.5
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     40     3.9
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     6     0.6
     นักเรียน/นักศึกษา     113     10.9
     ว่างงาน      17     1.6
รวม     1,040     100.0


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ