กรุงเทพโพลล์: นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่

ข่าวผลสำรวจ Tuesday June 6, 2023 08:23 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.9 วอนว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหาปากท้อง ข้าวของแพง

รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหายาเสพติด

ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.1 เฝ้ารอนโยบายลดค่าครองชีพ

รองลงมาคือ ปราบปรามยาเสพติด และสร้างงานสร้างรายได้

ผลสำรวจเรื่อง ?นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ?นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่? โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,120 คน พบว่า

เรื่องที่ประชาชนอยากขอให้ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหามากที่สุดคือ ปัญหาปากท้องค่าครองชีพสูง ข้าวของราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 75.9 รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 57.2 ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 50.1 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 40.1 และปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ 34.4

สำหรับนโยบายที่เฝ้ารอและคาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่คือ ลดค่าครองชีพเช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือ ปราบปรามยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 45.9 สร้างงาน สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 44.3 สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทย คิดเป็นร้อยละ 40.2 และสวัสดิการเด็กเล็ก / ผู้สูงวัย คิดเป็นร้อยละ 39.8

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

?

1. เรื่องที่อยากขอให้ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหามากที่สุด

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ปัญหาปากท้องค่าครองชีพสูง ข้าวของราคาแพง     ร้อยละ     75.9
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ             ร้อยละ     57.2
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม        ร้อยละ     50.1
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ        ร้อยละ     40.1
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น     ร้อยละ     34.4
ปัญหาการศึกษาการเรียนรู้     ร้อยละ     26.8
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความแตกแยกในสังคม     ร้อยละ      24.0
ปัญหาภัยธรรมชาติและโรคระบาด     ร้อยละ     15.5
อื่นๆ อาทิ แก้รัฐธรรมนูญ การศึกษา น้ำมันแพง     ร้อยละ     2.3

2. นโยบายที่เฝ้ารอและคาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลดค่าครองชีพเช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูก     ร้อยละ     67.1
ปราบปรามยาเสพติด       ร้อยละ     45.9
สร้างงาน สร้างรายได้      ร้อยละ     44.3
สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทย     ร้อยละ     40.2
สวัสดิการเด็กเล็ก / ผู้สูงวัย     ร้อยละ     39.8
ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ / เงินเดือนปริญญาตรี     ร้อยละ      37.5
ปฏิรูปการศึกษา     ร้อยละ     33.8
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ SMEs     ร้อยละ     32.3
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น            ร้อยละ     30.4
ปฏิรูปที่ดินทำกิน     ร้อยละ     26.2
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม     ร้อยละ     25.2
การปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร        ร้อยละ     21.1
จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่     ร้อยละ     20.8
เลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด     ร้อยละ     15.7
อื่นๆ อาทิ ไม่คาดหวัง หนี้นอกระบบ ประกันราคาสินค้าเกษตร     ร้อยละ     2.0


รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่อยากขอให้ว่าที่รัฐบาลใหม่ แก้ปัญหามากที่สุด
2)     เพื่อสะท้อนถึงนโยบายที่คาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 26- 31 พฤษภาคม 2566

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 3 มิถุนายน 2566


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll


ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย      597      53.3
      หญิง      523      46.7
รวม      1,120      100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี      122      10.9
      31 ? 40 ปี      149      13.3
      41 ? 50 ปี      273      24.4
      51 ? 60 ปี      323      28.8
      61 ปีขึ้นไป      253      22.6
รวม      1,120      100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี      672      60.0
      ปริญญาตรี      332      29.6
      สูงกว่าปริญญาตรี      116      10.4
รวม      1,120      100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล      125      11.2
     ลูกจ้างเอกชน      249      22.2
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร      449      40.1
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง      54      4.8
         ทำงานให้ครอบครัว      3      0.3
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ      194      17.3
     นักเรียน/นักศึกษา      32      2.9
     ว่างงาน      14      1.2
รวม      1,120      100.0
ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ