รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ข่าวการเมือง Tuesday March 31, 2020 18:33 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 50 ที่บัญญัติให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณทราบ เพื่อจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-21 กุมภาพันธ์ 2563

จำแนกรายจ่าย พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ. 2562

ภาพรวม / 3,000,000.00

รายจ่ายประจำ / 2,350,861.54

รายจ่ายลงทุน / 649,138.46

  • เบิกจ่าย
  • ก่อหนี้

จำแนกรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนแผน

จำนวน / ร้อยละ/พ.ร.บ.

ภาพรวม 1,369,673.32 / 45.66

รายจ่ายประจำ 1,223,583.77 / 52.6

รายจ่ายลงทุน 133,089.55 / 20.5

  • เบิกจ่าย
  • ก่อหนี้

จำแนกรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนที่จัดสรรแล้ว

จำนวน / ร้อยละ/แผน

ภาพรวม 1,323,868.20 / 96.66

รายจ่ายประจำ 1,237,986.28 / 100.11

รายจ่ายลงทุน 85,881.92 / 64.53

  • เบิกจ่าย
  • ก่อหนี้

จำแนกรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผลเบิกจ่าย/ก่อหนี้

จำนวน / ร้อยละ/จัดสรร

ภาพรวม 1,033,424.30 / 78.06

รายจ่ายประจำ 995,023.70 / 80.37

รายจ่ายลงทุน

  • เบิกจ่าย 38,400.60 / 44.71
  • ก่อหนี้ 63,808.62 / 74.3

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(1) ด้านความมั่นคง / 137,278.93

(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ / 136,773.80

(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน / 253,412.40

(4) ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ / 207,328.03

(5) ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / 30,729.19

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ / 439,058.29

(7) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ / 165,092.68

ยุทธศาสตร์ / งบประมาณที่จัดสรรแล้ว

(1) ด้านความมั่นคง / 128,345.39 (ร้อยละ 93.49)

(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ / 133,848.52 (ร้อยละ 97.86)

(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน / 249,677.38 (ร้อยละ 98.53)

(4) ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโต จากภายใน / 207,061.02 (ร้อยละ 99.87)

(5) ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / 30,449.38 (ร้อยละ 99.09)

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ / 436,963.72 (ร้อยละ 99.52)

(7) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ / 137,522.79 (ร้อยละ 83.30)

ยุทธศาสตร์ / เบิกจ่ายแล้ว

(1) ด้านความมั่นคง / 77,971.05 (ร้อยละ 60.75)

(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ / 102,295.21 (ร้อยละ 76.43)

(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน / 197,932.79 (ร้อยละ 79.28)

(4) ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโต จากภายใน / 173,888.16 (ร้อยละ 83.98)

(5) ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / 17,374.96 (ร้อยละ 57.06)

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ / 345,633.96 (ร้อยละ 79.10)

(7) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ / 118,328.17 (ร้อยละ 86.04)

สงป. ได้อนุมัติเงินจัดสรร บริหารงบประมาณรายจ่าย และหักงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว และการอนุมัติจัดสรรจะดำเนินการตามจำนวนที่เหลือจากการหักงบประมาณ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 มกราคม 2563) เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณให้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามเป้าหมายภาพรวมของประเทศต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 31 มีนาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ