การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับองค์การห้ามขายอาวุธเคมีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสำหรับการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ขององค์การห้ามอาวุธเคมี

ข่าวการเมือง Tuesday June 30, 2020 18:47 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับองค์การห้ามอาวุธเคมีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสำหรับการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ขององค์การห้ามอาวุธเคมี พร้อมอนุมัติให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย และโดยที่องค์การห้ามอาวุธเคมีแจ้งว่า ไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ในกรณีนี้จึงไม่ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็มให้ผู้ลงนาม ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการลงนาม ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการร่วมสนับสนุนองค์การห้ามอาวุธเคมีในการสร้างศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ จะเป็นการแสดงบทบาทของไทยในฐานะรัฐภาคีที่จะมีส่วนร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องขององค์การห้ามอาวุธเคมี นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและองค์การห้ามอาวุธเคมี ในด้านการวิจัย พัฒนา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงเทคนิค กระทรวงการต่างประเทศจึงอนุมัติเงิน จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ของการทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ องค์การห้ามอาวุธเคมีได้กำหนดให้ประเทศที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสำหรับการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ดังกล่าว จะต้องจัดความตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนกับองค์การห้ามอาวุธเคมี โดยร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเป็นร่างเอกสารมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสต่อแนวทางการบริหารจัดการเงินบริจาค

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 มิถุนายน 2563


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ