มอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวการเมือง Tuesday October 6, 2020 18:48 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 368/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น

เนื่องจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 239/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 240/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีผลทำให้ผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 แผนงาน สามารถดำเนินการต่อไปได้ และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ ?ผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ? หมายความว่า ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ หรือมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการไว้เป็นการเฉพาะ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 368/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับการมอบหมาย และมอบอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้

(1) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(2) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(3) รัฐบาลดิจิทัล

2. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 2 นายวิษณุ เครืองาม เป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้

(1) ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

(2) ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 3 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้

(1) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

(2) พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 4 นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้

(1) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

(2) พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

5. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 5 นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้

(1) พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

6. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 6 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้

(1) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

(2) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(3) พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

สำหรับการดำเนินการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เห็นสมควรให้อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ