การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต และแนวปฏิบัติต่อผู้มีเอกสิทธิ์ฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ข่าวต่างประเทศ Tuesday February 28, 2017 13:10 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต และแนวปฏิบัติต่อผู้มีเอกสิทธิ์ฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ณ สโมสรตำรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจท่องเที่ยว และกองบัญชาการตำรวจภูธรทั้ง 10 ภาค มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาวันละประมาณ 100 นาย โดยนายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต และ พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การสัมมนาฯ ดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้นโยบายการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านพิธีการทูตให้กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกในเชิงรุก หรือ Protocol Outreach เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต และซักซ้อมแนวปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่ประสบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตในประเทศไทย อาทิ กรณีการทำผิดกฎจราจร การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การพกพาอาวุธในที่สาธารณะ เป็นต้น โดยผลลัพธ์จากการจัดสัมมนาข้างต้นสรุปได้ดังนี้

1. ส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างกรมพิธีการทูตกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมพิธีการทูตกับหน่วยงานต่าง ๆ ของตำรวจทั้งในส่วนกลางและภูธร

2. สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในการมีปฏิสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับผู้มีเอกสิทธิ์ฯ อย่างถูกต้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎระเบียบและกฎหมายภายในของประเทศไทย

3. เสริมสร้างองค์ความรู้ในงานเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต ทั้งจากการศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติจากคู่มือเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต ในหัวข้อสิทธิของบุคคลทรัพย์สินอาคารและสถานที่ที่จัดทำขึ้นโดยกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ การทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. ว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 พ.ร.บ. ว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ. 2490 เป็นต้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ

4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัดกุม

กรมพิธีการทูตและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่างเห็นพ้องถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาดังกล่าว และจะร่วมมือพัฒนาและยกระดับการทำงานที่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูตให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป

--กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ