กรณีการเผยแพร่ข่าวสารเท็จเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทางสื่อสังคมออนไลน์

ข่าวต่างประเทศ Monday March 6, 2017 11:33 —กระทรวงการต่างประเทศ

ตามที่ได้ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนาในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ การยุบรวมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกรมการศาสนา การควบรวมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การยุบ มหาเถรสมาคม การให้พระสงฆ์บวชแล้วห้ามลาสิกขา การห้ามพระสงฆ์เปิดบัญชีธนาคารเพื่อสะสมทรัพย์ และรายได้ที่มิได้เกิดจากจิตศรัทธาต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้า เป็นต้น นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้รับการประสานจากคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้แจ้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทยทั้งในและต่างประเทศทราบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ข้อมูลดังกล่าวมีเจตนาบิดเบือนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เสนอการแก้ไขกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน ๒ มาตรา คือ ๑๖๒๒ และ ๑๖๒๓ เท่านั้น และคณะกรรมาธิการฯ ได้ตั้งคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาขึ้นมาพิจารณาศึกษาเฉพาะประเด็นดังกล่าว

อย่างไรก็ดี เพื่อให้สังคมลดทอนความสับสนเข้าใจผิด คณะกรรมาธิการฯ จึงได้มีมติยุติการดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าวแล้ว

--กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ