งานแถลงความร่วมมือด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก: ประสบการณ์ไทยสู่โลก

ข่าวต่างประเทศ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:52 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund - UNICEF) ประจำประเทศไทย ได้จัดงานแถลงความร่วมมือด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก: ประสบการณ์ไทยสู่โลก (Announcement of South-South Cooperation on Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) of HIV and Syphilis: Sharing Thailand’s EMTCT Best Practice with the World) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขอนามัยแม่และเด็ก ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย

นายอรรถยุทธ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ UNICEF ที่มีมายาวนาน ซึ่งไทยได้ร่วมส่งเสริมประเด็นเกี่ยวกับเด็กในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนาเด็กปฐมวัย และปัญหาเด็กผู้อพยพ และกระทรวงการต่างประเทศยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือใต้-ใต้ (ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา) และไตรภาคีเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น โดยสาธารณสุขเป็นหนึ่งในสาขาหลักที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถแบ่งปันกับประเทศต่าง ๆ ได้ โดยมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานดำเนินงานผ่านโครงการเพื่อการพัฒนา ให้ทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ

ในช่วงแถลงความร่วมมือด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก: ประสบการณ์ไทยสู่โลก แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ความสำเร็จของไทยเกิดขึ้นจากการบูรณาการความพยายามที่ต่อเนื่องของภาคีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานของสหประชาชาติ สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ทุกฝ่ายยินดีและให้คำมั่นในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นก้าวต่อไปของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และได้ให้ข้อมูลว่า อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในไทยลดลงจากร้อยละ ๑๐.๓ ในปี ๒๕๔๖ เหลือเพียงร้อยละ ๑.๖๘ ในปี ๒๕๖๐ และกระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะดำเนินการให้อัตราลดลงต่ำกว่าร้อยละ ๑ ในปี ๒๕๖๓

Ms. Beena Kuttiparambil ผู้แทน UNICEF ประเทศไทย เน้นย้ำว่า ความร่วมมือใต้-ใต้ เป็นเครื่องมือที่สามารถมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชน และ EMTCT เป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การกำจัดโรคเอดส์ โดยประเทศไทยมีความพร้อมที่จะแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีกับต่างประเทศในด้าน EMTCT และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพสำหรับแม่และเด็ก โดยที่ผ่านมา UNICEF ได้สนับสนุนประเทศต่าง ๆ มาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยแล้ว เช่น จีน อินเดีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และอิหร่าน

นอกจากนี้ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้กล่าวในการเสวนาในหัวข้อ “EMTCT of HIV and Syphilis in Thailand: yesterday’s effort, today’s success, and future prospect” ถึงการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาของไทย ทั้งในกรอบ South-South และ North-South-South และพร้อมจะมีความร่วมมือกับประเทศและหุ้นส่วนใหม่ ๆ ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๕๙ ไทยเป็นประเทศลำดับที่สองของโลกหลังจากคิวบา และประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองว่า สามารถบรรลุเป้าหมายการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกในอัตราต่ำกว่าร้อยละ ๒ และสามารถรักษาคุณภาพการดำเนินงาน จนได้รับการประกาศรับรองต่อเนื่องเมื่อปี ๒๕๖๑

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ UNICEF จึงเห็นความสำคัญในการต่อยอดจากความร่วมมือที่ผ่านมาในลักษณะความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในความพยายามของนานาชาติด้าน EMTCT โดยสนับสนุนให้เข้าถึงความรู้ของไทยและร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิดผลในวงกว้างยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานไทยให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ระดับโลกในด้าน EMTCT และสนับสนุนบทบาทไทยในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวอาจรวมถึงการจัดการศึกษาดูงานนานาชาติ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแก่ประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคที่มีความพร้อมและพัฒนาการด้าน EMTCT ที่แตกต่างกัน การสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือและแบ่งปันองค์ความรู้ในระดับระหว่างประเทศ และการระบุและสร้างเครือข่ายหน่วยงานไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ