การสัมมนาเพื่อนำเสนอรายงาน “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019: Towards Smart Urban Transportation”

ข่าวต่างประเทศ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 13:43 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ได้จัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอรายงาน “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019: Towards Smart Urban Transportation” ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกล่าวเปิดการสัมมนา และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน การศึกษา และคณะทูตานุทูต ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า ๑๒๐ คน

ในการสัมมนาครั้งนี้ นาย Kensuke Tanaka หัวหน้าฝ่ายเอเชียของ OECD Development Centre ได้นำเสนอรายงาน Economic Outlook ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในภาพรวม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ Emerging Asia (ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน และอินเดีย) ในปี ๒๕๖๑ ยังคงมั่นคง โดยคาดว่าในช่วงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ GDP จะเติบโตร้อยละ ๖.๑ อย่างไรก็ดี การกีดกันทางการค้า โอกาสและความท้าทายจาก FinTech และภัยพิบัติ เป็นปัจจัยที่ท้าทายสำหรับการส่งออก นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ได้จัดทำประเด็นศึกษาเป็นการจำเพาะ เรื่อง “การขนส่งในเมืองอัจฉริยะ”(Smart Urban Transportation) โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองเกิดใหม่ ซึ่งรายงานได้เสนอแนะแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การขยายและปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Big Data ในการบริหารจัดการจราจร การส่งเสริมเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น และการใช้มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อควบคุมจำนวนยานพาหนะในเมือง

ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญวิทยากรจากกระทรวงคมนาคม (ดร.ชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ดร.รุ่งพร เริงพิทยา รองผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน) เข้าร่วมอภิปราย

ในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและการบริหารจัดการระบบการจราจรในเมือง เพื่อเป็นการนำเสนอมุมมองของไทยในประเด็นข้างต้นอีกด้วย

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับ OECD จัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอรายงาน OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India ในไทยเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ ๙ ที่ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาข้างต้น ซึ่งเป็นการสะท้อนความร่วมมืออันเหนียวแน่นระหว่างไทยและ OECD ที่มีมาอย่างยาวนาน

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ