การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 16

ข่าวต่างประเทศ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:53 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ 16 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมแสดงความยินกับนายกรัฐมนตรีอินเดียในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย รวมทั้งยินดีต่อนโยบายมุ่งตะวันออกของอินเดีย (India’s Act East Policy) และการที่อินเดียให้การสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนและร่วมมือในกลไกความร่วมมือที่อาเซียนมีบทบาทนำ (ASEAN-led mechanisms) ในสถาปัตยกรรมภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก

ในมิติความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคง ผู้นำให้ความสำคัญเรื่องการรับมือการก่อการร้าย การต่อต้านแนวคิดนิยมความรุนแรงและสุดโต่ง และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล และความมั่นคงไซเบอร์ ทั้งนี้ ผู้นำเห็นว่าอาเซียนและอินเดียต่างมีมุมมองต่ออินโด-แปซิฟิกที่สอดประสานกัน

ในมิติเศรษฐกิจ ที่ประชุมมุ่งหวังที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างอินเดียและอาเซียนถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะเปิดการเข้าถึงตลาดระหว่างกันมากขึ้นภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ทั้งนี้ ที่ประชุมสนับสนุนให้มีการขยายเครือข่ายภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายมากขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ที่ประชุมได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงโดยผ่านกรอบอนุภูมิภาค อาทิ ACMECS และกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำแม่โขง-คงคา เป็นต้น โดยสนับสนุนการขยายความเชื่อมโยงทั้งทางบกและอากาศ โดยเฉพาะโครงการทางหลวงสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway) และความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศ

ในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุมแสดงความชื่นชมที่อินเดียได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษาในอาเซียนจำนวน 1,000 ทุน ในสาขาเทคโนโลยี นอกจากนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนและสตรี การพัฒนาทุนมนุษย์ เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ การรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติ

การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดียครั้งนี้ มุ่งเป้าเพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดียในทุกมิติ โดยที่ประชุมได้หารือ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดียใหม่ในปีหน้า เพื่อทดแทนแผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดีย ค.ศ. 2016 - 2020 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดียให้ก้าวหน้า สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ