บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข่าวผลสำรวจ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 15:58 น. —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร"ภาวะการทำงานของประชากร"

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.32 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.00 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 2.38 แสนคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 1.8 แสนคน (จาก 37.60 ล้านคน เป็น 37.78 ล้านคน) ผู้ว่างงานลดลง 1.91 แสนคน (จาก 4.91 แสนคน เป็น 3.00 แสนคน)

ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ พบว่าในจำนวนผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคนมีผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ 2.22 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของผู้มีงานทำทั้งหมดซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีงานทำ แต่ยังมีเวลาที่ต้องการทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

ประสบการณ์ทำงานของผู้ว่างงาน

ผู้ว่างงาน 3.00 แสนคน เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.57 แสนคนและเคยทำงานมาก่อน 1.43 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ