สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ข่าวผลสำรวจ Friday March 3, 2023 15:06 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ส นักงานสถิติแห่งชาติ ด เนินการส รวจภาวะการท งานของประชากร หรือส รวจแรงงาน

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ ทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2506 โดยในช่วงแรกส รวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการ

ส รวจนอกฤดูเกษตร และรอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี2527 - 2540 ส รวจปีละ 3 รอบ โดยเพิ่ม

การส รวจช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อให้มีข้อมูลแรงงานที่จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน และ

ในปี 2541 ได้เพิ่มการส รวจขึ้นอีก 1 รอบ คือเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต

การเกษตร ท ให้การส รวจภาวะการท งานของประชากรมีข้อมูลครบทั้ง 4 ไตรมาส ในปี 2544

ส นักงานสถิติแห่งชาติได้ปรับปรุงการส รวจเป็นรายเดือน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามภาวะการมีงานท

ของประชากรได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดยน เสนอผลการส รวจในระดับภาค และประเทศ

โครงสร้างก ลังแรงงาน

หน่วย : ล้านคน

สถานภาพแรงงาน

2565 2566

มกราคม กุมภาพันธ์ ธันวาคม มกราคม

ประชากรอาย 15 ปีขนึ้ ไป 58.49 58.51 58.76 58.78

1. ผู้อยู่ในก ลังแรงงาน 39.75 39.60 40.30 40.07

1.1 ผู้ที่มีงานท

1.2 ผู้ว่างงาน

1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล

38.69

0.76

0.30

38.73

0.56

0.31

39.81

0.39

0.10

39.34

0.49

0.24

2. ผู้อยู่นอกก ลังแรงงาน 18.74 18.91 18.46 18.71

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

58.78 ล้านคน

ผู้อยู่ในก ลังแรงงาน

40.07

ล้านคน

ผู้มีงานท

39.34

ล้านคน

ผู้ว่างงาน

0.49

ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล

0.24

ล้านคน

ผู้อยู่นอกก ลังแรงงาน

18.71

ล้านคน ท งานบ้าน

5.23

ล้านคน

เรียนหนังสือ

4.69

ล้านคน

อื่นๆ

8.79 ล้านคน

การมีงานท

ส หรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 จ นวนผู้มีงานท

39.34 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานท ในภาคเกษตรกรรม

10.92 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 28.42 ล้านคน

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า

ผู้มีงานท ลดลง 0.47 ล้านคน (จาก 39.81 ล้านคน เป็น

39.34 ล้านคน)

ผู้มีงานท ในภาคเกษตรกรรม มีจ นวนลดลง

2.12 ล้านคน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเสร็จสิ้นฤดูกาล

เก็บเกี่ยว

จ นวนผู้ท งานนอกภาคเกษตรกรรม ในภาพรวม

เพิ่มขึ้น 1.65 ล้านคน

โดยสาขาที่เพิ่มขึ้น 3 ล ดับแรก ได้แก่ สาขา

การขายส่ง และการขายปลีกฯ เพิ่มขึ้น 8.6 แสนคน ที่พักแรม

และการบริการด้ นอาหาร เพิ่มขึ้น 2.8 แสนคน และ

กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ เพิ่มขึ้น

1.8 แสนคน

ส่วนสาขาที่ลดลง ได้แก่ สาขาการขนส่ง และ

สถานที่เก็บสินค้า ลดลง 1.5 แสนคน กิจกรรมการจ้างงาน

ในครัวเรือนส่วนบุคคล ลดลง 0.9 แสนคน และสาขา

การผลิต ลดลง 0.7 แสนคน

จ นวนผทู้ งานต กว่าระดับ (ด้านเวลา) จ แนกตามเพศ

การท งานต กว่าระดับด้านเวลา หากพิ จารณาถึงจ นวนผู้มีงานท แต่ยังท งานได้ไม่เต็มเวลา

ซึ่งหมายถึงผู้ท งานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องการท งานเพิ่มหรือเรียกว่าผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ

ด้านเวลา (Time-Related Underemployment workers) จากผลการส รวจพบว่า มีผู้ท งานต กว่าระดับ

ด้านเวลาจ นวน 2.73 แสนคน หรือร้อยละ 0.7 ของจ นวนผู้ท งานทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่าจ นวนผู้ว่างงาน จ แนกตามประสบการณ์การท งานและระดับการศึกษาที่ส เร็จ

มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง (จ นวน 1.64 แสนคน และ 1.09 แสนคน ตามล ดับ)

ผู้ว่างงานที่ไม่เคยท งานมาก่อน ส เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด จ นวน 1.31 แสนคน

(ร้อยละ 56.7 ของผู้ว่างงานที่ไม่เคยท งานมาก่อน) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.32 แสนคน

(ร้อยละ 13.9) และระดับ ปวช./ปวส. 0.31 แสนคน (ร้อยละ 13.4) ตามล ดับ

ผู้ว่างงานที่เคยท งานมาก่อน ส เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด จ นวน 0.64 แสนคน

(ร้อยละ 24.7 ของผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ 0.58 แสนคน

(ร้อยละ 22.4) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.45 แสนคน (ร้อยละ 17.4) ตามล

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


แท็ก ข้อมูล  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ