เจาะ10 เดือน สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทย ยังคงเติบโตได้ดีในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday December 28, 2023 14:29 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เจาะ10 เดือน สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทย ยังคงเติบโตได้ดีในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยในตลาดโลก พบว่า ไทยยังคงรักษา ตลาดส่งออกได้ โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลกในช่วง 10 เดือนของปี 2566 (มกราคม-ตุลาคม 2566) เท่ากับ 2,012,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,987 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.80 โดยไทยมีมูลค่าการค้ากับจีน (23.49%) มากเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ อาเซียน (22.81%) สหรัฐอเมริกา (8.03%) สหภาพยุโรป (7.67%) และญี่ปุ่น (7.17%)

สำหรับสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยในตลาดอาเซียน 9 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) ในช่วง 10 เดือนของปี 2566 (มกราคม-ตุลาคม 2566) พบว่า สินค้าเกษตรไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับอาเซียน คิดเป็นมูลค่า 195,811 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ 5 กลุ่มแรก ได้แก่ (1) น้ำตาล มูลค่า 81,604 ล้านบาท อาทิ น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (2) เครื่องดื่ม มูลค่า 43,565 ล้านบาท อาทิ เครื่องดื่มชูกำลัง นมยูเอชที นมถั่วเหลือง (3) ข้าวและธัญพืช มูลค่า 31,284 ล้านบาท อาทิ ข้าวเจ้าขาวอื่น 5% ปลายข้าว ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100% (4) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่า 27,419 ล้านบาท อาทิ เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม ซอสพริก น้ำปลา กะปิ และ (5) ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง และนม มูลค่า 23,828 ล้านบาท อาทิ อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก เส้นหมี่ วุ้นเส้น บิสกิต และเค้ก

ในขณะที่การนำเข้ามีการขยายตัวลดลง โดยมีมูลค่านำเข้า 131,571 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 4.76 สินค้าเกษตรนำเข้าสูงสุด 5 กลุ่มแรก ได้แก่ (1) พืชผักที่บริโภคได้ มูลค่า 20,749 ล้านบาท อาทิ มันเส้น หัวมันสำปะหลังสดหรือแห้ง มันสำปะหลังอัดเม็ด ถั่วบีนแห้ง พริกสดหรือแช่เย็น (2) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่า 16,378 ล้านบาท อาทิ เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม กาแฟสำเร็จรูป ซอสพริก น้ำปลา กะปิ ซอสถั่วเหลือง (3) ข้าวและธัญพืช มูลค่า 15,321 ล้านบาท อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกเดือยทั้งเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวบาสมาติ (4) ปลาและสัตว์น้ำ มูลค่า 14,664 ล้านบาท อาทิ เนื้อปลาบดแช่แข็งปลาทะเลอื่นๆ สดหรือแช่เย็น เช่น ปลากรุพเพอร์ ปลาดอกหมากครีบยาว เป็นต้น และ (5) ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม มูลค่า 11,126 ล้านบาท อาทิ อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก บิสกิต เค้ก แวฟเฟิล และเวเฟอร์

ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 65,104 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.89 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในอาเซียน สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ ข้าวเจ้าขาวอื่น 5% ปลายข้าวเจ้า ปลายข้าวเหนียว อาหารสุนัขหรือแมว อาหารสุกร อาหารกุ้ง ปลาป่น ลำไย มะพร้าวอ่อน ลำไยแห้ง อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก เค้ก และบิสกิต

รองลงมา คือ มาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออก 64,408 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.67 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในอาเซียน สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำยางธรรมชาติ ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางลาเท็กซ์เครพ ยางสกิม น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ ไก่แช่แข็ง (ทั้งตัว/ชิ้นเนื้อ/เครื่องใน) ข้าวเจ้าขาวอื่น 5% ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100% ข้าวโพดสำหรับเพาะปลูก อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก เส้นหมี่ วุ้นเส้น และบิสกิต

อันดับสาม คือ กัมพูชา มีมูลค่าการส่งออก 43,897 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในอาเซียน สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง นมยูเอชที นมถั่วเหลือง น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ลูกกวาด ช็อกโกแลตขาว กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ครีมเทียม กาแฟสำเร็จรูป ซอสพริก น้ำปลา กะปิ น้ำมันหอย เนื้อปลาซูริมิปรุงแต่ง ไส้กรอก เส้นหมี่ วุ้นเส้น เค้ก และบิสกิต

นอกจากนี้ สศก. ยังได้ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับตลาดหลักที่เป็นคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป พบว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปตลาดจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยผลไม้เมืองร้อนของไทย เช่น ทุเรียน สับปะรด มังคุด มะม่วง ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวจีน เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการผลไม้ที่หลากหลาย อีกทั้งยังเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทย ประกอบกับรายได้ประชากรที่สูงขึ้น ทำให้มีกำลังซื้อสูง อย่างไรก็ดี แม้ว่าตลาดผลไม้จีนมีการเติบโตในทิศทางที่สดใส แต่มีการแข่งขันสูงเช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ของผู้บริโภคชาวจีนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพฤติกรรม ของชาวจีนยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

สถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ (ม.ค.-ต.ค. 65 เปรียบเทียบ ม.ค.-ต.ค. 66)

การส่งออกสินค้าเกษตรไทย                 ปี2565        ปี2566    อัตรา
                       มูลค่า (ล้านบาท)    มูลค่า (ล้านบาท)   (ร้อยละ)
ภาพรวมการค้า                     459,877       458,953   -0.20%
การส่งออก                      321,725       327,382    1.76%
ตลาดส่งออก
 - อินโดนีเซีย                     53,995       65,104   20.57%
 - มาเลเซีย                      72,196       64,408   -10.79%
 - กัมพูชา                       43,106       43,897   -1.84%
 - เมียนมา                      38,023       35,206   -7.41%
 - ฟิลิปปินส์                      28,672       34,584   20.62%
กลุ่มสินค้าเกษตรส่งออก
 - น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล              70,673       81,604   15.47%
 - เครื่องดื่ม                      46,270       43,565   -5.85%
 - ข้าวและธัญพืช                     9,171       31,284   241.12%
 - ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้             27,330       27,419    0.33%
 - ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง และนม            23,482       23,828    1.47%

ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

สถานการณ์นำเข้าสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ (ม.ค.-ต.ค. 65 เปรียบเทียบ ม.ค.-ต.ค. 66)

การนำเข้าสินค้าเกษตรไทย                 ปี2565       ปี2566    อัตรา
                        มูลค่า (ล้านบาท)   มูลค่า (ล้านบาท)   (ร้อยละ)
ภาพรวมการค้า                     459,877       458,953   -0.20%
การนำเข้า                      138,152       131,571   -4.76%
ตลาดนำเข้า
 - เวียดนาม                      29,070       26,685   -8.20%
 - เมียนมา                      26,185       24,877   -5.00%
 - อินโดนีเซีย                     23,058       22,254   -3.49%
 - มาเลเซีย                      18,224       16,641   -8.69%
 - สิงคโปร์                      15,701       14,584   -7.11%
กลุ่มสินค้าเกษตรนำเข้า
 - พืชผักที่บริโภคได้                   20,251       20,749    2.46%
 - ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้             17,716       16,378   -7.55%
 - ข้าวและธัญพืช                    14,418       15,321    6.26%
 - ปลาและสัตว์น้ำ                    17,100       14,664   -14.25%
 - ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง และนม            11,191       11,126   -0.58%

ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

สัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ (มกราคม-ตุลาคม 2566)

ประเทศ        มูลค่าการค้า    มูลค่า    สัดส่วนมูลค่า    มูลค่า    สัดส่วนมูลค่า   ดุลการค้า
                 การส่งออก   การส่งออก(%)  การนำเข้า   การนำเข้า(%)
อินโดนีเซีย        87,358   65,104      19.89   22,254      16.91   42,850
มาเลเซีย         81,049   64,408      19.67   16,641      12.65   47,767
กัมพูชา          52,469   43,897      13.41    8,572       6.52   35,325
เมียนมา         60,083   35,206      10.75   24,877      18.91   10,329
ฟิลิปปินส์         38,878   34,584      10.56    4,294       3.26   30,289
เวียดนาม         60,587   33,902      10.36   26,685      20.28    7,217
ลาว           41,653   27,989      8.55   13,664      10.39   14,325
สิงคโปร์         35,999   21,414      6.54   14,584      11.08    6,830
บรูไน          877.559   877.508      0.268    0.051     0.00004   877.457
รวม          458,953   327,382       100   131,571       100   195,811

ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 10 อันดับแรก ปี 2563-2565
อันดับ   รายการ                           มูลค่าการส่งออก                    สัดส่วน     GR

(ล้านบาท)

                                       2563    2564    2565    เฉลี่ย   (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
1   ทุเรียนสด                               47,798   98,310  106,038   84,049    24.63    48.94
2   มันสำปะหลังฝานหรือทำเป็นเพลเลต                     21,408   41,334   51,296   38,013    11.14    54.79
3   สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง                         22,222   37,487   37,631   32,447    9.51    30.13
4   ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค                    22,271   37,366   30,491   30,043     8.8    17.01
5   น้ำยางธรรมชาติ                            13,749   15,990   18,144   15,961    4.68    14.88
6   ผลไม้และลูกนัตอื่นๆ เช่น สับปะรด และมังคุด                  6,325   9,397   16,009   10,577     3.1    59.09
7   ผลไม้สด อาทิ ลิ้นจี่ เงาะ ลางสาด                     13,325   19,008   13,769   15,368     4.5    1.65
8   ชิ้นเนื้อและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส แช่แข็ง         11,098   10,449   13,485   11,677    3.42    10.23
9   น้ำตาลอื่นๆ อาทิ มอลโทส น้ำผึ้งเทียม                     5,493   6,650   13,186   8,443    2.47    54.94
10   ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือแห้ง                     11,955   16,268   12,648   13,623    3.99    2.86
    รวม10 อันดับ                             175,644  292,259  312,698  260,200    76.24    33.43
    อื่นๆ                                 66,527   83,143   93,607   81,092    23.76    18.62
    รวมทั้งหมด                              242,171  375,401  406,305  341,293     100    29.53

ที่มา: กรมศุลกากร (2566)

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ