สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์2565

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday April 27, 2022 14:38 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์2565

? สาขาอุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.8

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ อาทิ

อุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเบียร์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัตราการใช้

กำลังการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์2565 อยู่ที่ร้อยละ 64.8

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์2565

อุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลียม ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน จากน มันดีเซล และน มันเครื่องบิน เป็นหลัก เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดและการกลับมาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ test & go

ท้าให้มีการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ น ส่งผลให้ความต้องการใช้น มันส้าเร็จรูปเพิ่มขึ น

อุตสาหกรรมเบียร์ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 40.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดจนใกล้เคียงระดับปกติ ท้าให้ความต้องการ

บริโภคเบียร์เริ่มกลับมาสูงขึ น รวมถึงจะมีการปรับราคาสินค้าเนื่องจากต้นทุนการผลิตปรับตัว

สูงขึ น ท้าให้ตัวแทนจ้าหน่ายเร่งสต๊อกสินค้าเพื่อรอจ้าหน่ายในช่วงสงกรานต์

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าสมัยใหม่ในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง

แม้ว่ายังมีปัญหา Supply shock ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังส่งผลท้าให้มีการขาดแคลนชิป

ในตลาดโลกอยู่

? สาขาอุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัว ได้แก่

อุตสาหกรรม Hard Disk Drive (HDD) ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอน จึงท้าให้ไม่สามารถ

ท้าการผลิต และส่งมอบสินค้าได้ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการทยอยยกเลิกการผลิตสินค้า

บางประเภทที่เป็นสินค้ารุ่นเก่า และความต้องการเริ่มลดลง

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน จากเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น ท่อเหล็กกล้า และเหล็กแผ่นเคลือบ

สังกะสี เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมปลายน รวมถึงปัจจัย

ราคาวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูง ท้าให้ผู้ผลิตบางรายต้องน้าเข้าวัตถุดิบจากจีนที่มีปริมาณจ้ากัด

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปีก่อน เนื่องจากค้าสั่งซื อของประเทศคู่ค้าที่มีเข้ามาน้อยลง ส่งผลให้การส่งออกลดลง

เช่นเดียวกับตลาดในประเทศที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอน

อัตราการใช้ก้าลังการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อยู่ที่ระดับร้อยละ

อัตราการใช้ก้าลังการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 64.0

อัตราการใช้ก้าลังการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ระดับร้อยละ 64.6

ข้อมูลเพิ่มเติม : นเรศ กิจจาพัฒนพันธ์ ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6806

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ