การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนธันวาคม 2566 เป็นข้อมูลเบื้องต้น)

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 15, 2024 13:17 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง,

ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม, ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม, อัตราการใช้การใช้กำลังการผลิต

(ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล) (*) ตัวเลขเบื้องต้น

                    2565     2566
                    ธ.ค.     ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.     พ.ค.     มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.*
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)                    93.63     99.34     99.22     105.42     82.99     94.89     92.76     90.88     91.64     91.34     89.36     90.93     87.76
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)                    93.58     99.51     99.34     105.89     82.72     95.39     93.28     91.26     91.94     91.97     90.20     92.07     87.48
ดัชนีการส่งสินค้า                    97.50     94.81     97.14     107.45     86.69     98.24     95.14     95.15     92.54     93.89     91.40     92.68     91.20
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง                    124.24     136.15     139.19     146.40     136.30     137.08     139.20     132.32     136.96     138.32     138.96     137.91     126.94
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง                    141.74     160.05     152.28     149.54     177.32     157.09     162.67     149.26     161.36     155.75     163.96     156.83     153.81
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม                    96.68     97.72     96.84     100.49     86.98     96.34     93.83     92.09     91.65     92.11     89.77     90.57     89.47
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม                     103.55     106.33     107.19     111.44     100.71     104.36     105.37     103.97     104.40     101.05     101.20     101.90     99.33
อัตราการใช้กำลังการผลิต                     59.56     62.16     62.77     66.49     53.55     60.25     59.22     58.09     57.91     58.05     56.79     58.13     55.25
"2565
(ม.ค.-ธ.ค.)"          "2566
(ม.ค.-ธ.ค.*)"          "อัตรา
การเปลี่ยนแปลง (%)"
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)                    98.05          93.05          -5.11
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)                    98.01          93.42          -4.68
ดัชนีการส่งสินค้า                    99.54          94.69          -4.87
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง                    135.38          137.14          1.30
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง                    144.94          158.33          9.23
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม                    97.04          93.15          -4.01
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม                     105.88          103.94          -1.84
อัตราการใช้กำลังการผลิต                     62.76          59.06ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ