สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชน กรณี การรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต.

ข่าวผลสำรวจ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 11:30 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชน กรณี การรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต.

ตามที่ กกต.ยืนยันจะประกาศผลรับรองส.ส.ในวันที่ 7 – 8 พ.ค. เพื่อให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ ภายในกรอบ 150 วัน แต่สถานการณ์ ทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งยังคงอยู่ในกระแสและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าว การเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ความคาดหวังของประชาชนต่อการรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ของ กกต. จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชน กรณี การรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต.
1. ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งส.ส. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจาก กกต. คือ
อันดับ 1 กระบวนการ/ขั้นตอนมีความชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา 42.08%
อันดับ 2 ผลการรับรอง/ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 29.46%
อันดับ 3 ประกาศผลรับรอง ส.ส.ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด 18.44%
อันดับ 4 การเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ 13.53%
อันดับ 5 บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 9.22%
2. หลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้ว สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล กลัวว่าจะไม่สมหวังจาก กกต. คือ
อันดับ 1 ทำหน้าที่บกพร่อง ผิดพลาด ไม่โปร่งใส ผลคะแนนไม่ชัดเจน 43.15%
อันดับ 2 การประกาศผลไม่น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 41.09%
อันดับ 3 การใช้สูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ไม่ได้รับการยอมรับ 25.98%
3. ประชาชนคิดว่าความวุ่นวายทางการเมือง หลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 น่าจะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม 45.20%
เพราะ การเมืองไทยยังมีความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จ้องจับผิด
โจมตีกันไปมา การแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์มีอยู่ตลอด ฯลฯ
อันดับ 2 น่าจะวุ่นวายมากขึ้น 36.56%
เพราะ กฎหมายไทยยังมีช่องโหว่ การบังคับใช้ไม่เป็นธรรม
สองมาตรฐาน ทำให้เกิดการต่อต้าน การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น
การแข่งขันดุเดือด รุนแรง ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3 น่าจะวุ่นวายลดลง 18.24%
เพราะ กกต.สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้คลี่คลาย ดำเนินการตาม
กรอบรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ กำลังจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ฯลฯ
4. สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น “การเมืองไทย” หลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คือ
อันดับ 1 ความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน 39.27%
อันดับ 2 การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย 32.23%
อันดับ 3 การบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า 23.37%
อันดับ 4 การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 17.50%
อันดับ 5 มีการตรวจสอบ คานอำนาจจากฝ่ายค้านและภาคประชาชน 11.10%
5. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ผลการนับคะแนนใหม่ของ นครปฐม เขต 1 และทำให้จำนวนคะแนนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
อันดับ 1 เกิดความไม่โปร่งใส ส่อเค้าไปในทางทุจริต ไม่ชอบมาพากล 50.72%
อันดับ 2 ไม่มีมาตรฐาน ขาดการตรวจสอบ ควบคุมดูแล 29.19%
อันดับ 3 กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือลดลง 22.81%
อันดับ 4 ควรมีการคัดเลือก อบรมเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 16.59%
อันดับ 5 เป็นกรณีตัวอย่างที่ควรหาทางแก้ไขโดยด่วน /ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก 10.37%

--สวนดุสิตโพล--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ