ข่าวอินโฟเควสท์
18:39 นายกฯ ลงพื้นที่จ.อุบลพรุ่งนี้ รับฟังการบริหารจัดการน้ำ-ติดตามแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย   นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี…
18:33 "วิษณุ"ยันนายกฯถวายสัตย์ตามวิธีปฏิบัติเหมือนอดีต แจงคำวินิจฉัยศาลรธน.ชี้ชัดเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาล-พระมหากษัตริย์   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรั…
18:29 PLANB-CPALL ทำสัญญาลงทุนสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน 7-11   บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) แจ้งว่า บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกั…
18:28 อังกฤษเผยราคาบ้านเพิ่มขึ้นอัตราต่ำสุดรอบเกือบ 7 ปี ขณะค่าจ้างพุ่งสูงสุดรอบ 11 ปี   สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ราคาบ้านในอังกฤ…
18:17 ปอนด์ร่วง หลังอังกฤษเผยอัตราเงินเฟ้อขยายตัวต่ำสุดรอบเกือบ 3 ปี   ปอนด์ร่วงลงเทียบดอลลาร์ หลังจากที่อังกฤษเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อขยายตัวต่ำสุดใน…

สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 08:09:55 น.
ความเคลื่อนไหวของ ครม.ชุดใหม่ในช่วงนี้เห็นได้ว่าเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจ อีกทั้งประชาชนต่างมีความหวังว่า รมต.ใหม่ที่เข้ามาจะบริหาร

บ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากรมต.ทุกตำแหน่งมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ ก็จะส่งผลให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี

เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง จำนวนทั้งสิ้น 1,586 คน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ สำนักนายกรัฐมนตรี คือ

อันดับ 1   พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ                       63.93%

อันดับ 2   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด              35.03%

อันดับ 3   บริหารจัดการงบประมาณให้คุ้มค่า มีระบบติดตามตรวจสอบได้                        20.76%

2. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงกลาโหม คือ

อันดับ 1   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเต็มความสามารถ ทำเพื่อประชาชน           45.43%

อันดับ 2   ดูแลความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ                               31.85%

อันดับ 3   รักษาความสงบ ความสามัคคี สร้างความปรองดองให้กับประเทศ                     24.72%

3. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการคลัง คือ

อันดับ 1   ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานและงบประมาณได้                       38.98%

อันดับ 2   มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดเงินเฟ้อ ดูแลค่าครองชีพของประชาชน       36.61%

อันดับ 3   ควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้รั่วไหล ควบคุมค่าใช้จ่ายของกระทรวงต่างๆ                   26.77%

4. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการต่างประเทศ คือ

อันดับ 1   สร้างความเชื่อมั่นในเวทีระดับนานาชาติ สร้างสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศให้ดีขึ้น         65.40%

อันดับ 2   ส่งเสริมด้านการส่งออก สร้างความร่วมมือกับต่างชาติ ลดภาษีการนำเข้า               23.08%

อันดับ 3   สนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย                                    15.38%

5. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงมหาดไทย คือ

อันดับ 1   ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ          44.30%

อันดับ 2   ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เร่งสะสางคดีที่คั่งค้าง ทำงานอย่างต่อเนื่อง                       32.64%

อันดับ 3   ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด                              25.39%

6. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ

อันดับ 1   ส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์ม                65.86%

อันดับ 2   ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้                        21.34%

อันดับ 3   พัฒนาระบบการเกษตรให้ทันสมัย ควบคุมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน            13.91%

7. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงศึกษาธิการ คือ

อันดับ 1   สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา         43.08%

อันดับ 2   พัฒนาการศึกษาไทยให้ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้         33.94%

อันดับ 3   ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเด็กไทย เลิกท่องจำ                   26.11%

8. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ

อันดับ 1   พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย                       60.29%

อันดับ 2   เปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีถึงระดับอุดมศึกษา                  30.88%

อันดับ 3   ป้องกันดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เข้มงวดการรับน้องที่ใช้ความรุนแรง          22.06%

9. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงแรงงาน คือ

อันดับ 1   สร้างความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ          45.14%

อันดับ 2   เน้นส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน                       30.00%

อันดับ 3   แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย                            26.49%

10. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงวัฒนธรรม คือ

อันดับ 1   ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย                          66.67%

อันดับ 2   ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างจริงจัง                     33.36%

อันดับ 3   อนุรักษ์และสร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย                                  25.00%

11. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ

อันดับ 1   ทำให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ          51.64%

อันดับ 2   ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส แก้ปัญหาคนไร้บ้าน          33.61%

อันดับ 3   แก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม ปัญหาภายในครอบครัว สตรี เด็ก และคนชรา             17.21%

12. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ

อันดับ 1   พัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น            50.38%

อันดับ 2   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาด การเดินทางสะดวก                        31.30%

อันดับ 3   ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง สนับสนุนสินค้าชุมชน                              25.19%

13. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงคมนาคม คือ

อันดับ 1   มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น                        51.09%

อันดับ 2   แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ จัดระเบียบการจราจร                        31.52%

อันดับ 3   ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ พัฒนาคุณภาพและการบริการ ปรับลดค่าโดยสาร             23.91%

14. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ

อันดับ 1   ดูแลควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน                         53.85%

อันดับ 2   มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการลงทุน การค้าขายออนไลน์ที่เป็นธรรม                     32.31%

อันดับ 3   ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาเด็กไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี                          23.08%

15. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ
อันดับ 1   ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองและทั่วประเทศ  53.25%

อันดับ 2   เพิ่มบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิด ล่าสัตว์ บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า                     38.96%

อันดับ 3   บริหารทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับจำนวนประชากร                             23.38%

16. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงพลังงาน คือ

อันดับ 1   ควบคุมราคาพลังงาน เช่น ลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า                             59.28%

อันดับ 2   ส่งเสริมพลังงานทดแทน ผลักดันพลังงานสะอาด                                  22.75%

อันดับ 3   ซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่                                           21.56%

17. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงพาณิชย์ คือ

อันดับ 1   พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร           66.35%

อันดับ 2   ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานเป็นรูปธรรม แก้ปัญหารวดเร็ว                 22.54%

อันดับ 3   ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย ลดการจัดเก็บภาษีครัวเรือนให้ต่ำลง                       15.34%

18. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงยุติธรรม คือ

อันดับ 1   มีความยุติธรรมในการตัดสินคดี โปร่งใส ไม่สองมาตรฐาน                          64.39%

อันดับ 2   ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน                                         25.90%

อันดับ 3   บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้มีบทลงโทษตามกฎหมาย                           12.95%

19. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงสาธารณสุข คือ

อันดับ 1   มีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย                            48.23%

อันดับ 2   พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้มีคุณภาพ มาตรฐาน                                  32.43%

อันดับ 3   เพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวง เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น                     22.45%

20. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงอุตสาหกรรม คือ

อันดับ 1   พัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน ผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้          48.50%

อันดับ 2   พัฒนาด้านการส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร                             33.33%

อันดับ 3   ควบคุมปริมาณมลพิษ ตรวจสอบมลภาวะอากาศ ขยะ ลดการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์       21.19%

ที่มา: สวนดุสิตโพล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง