สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง

ข่าวผลสำรวจ Monday July 22, 2019 08:09 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง

ความเคลื่อนไหวของ ครม.ชุดใหม่ในช่วงนี้เห็นได้ว่าเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจ อีกทั้งประชาชนต่างมีความหวังว่า รมต.ใหม่ที่เข้ามาจะบริหาร บ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากรมต.ทุกตำแหน่งมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ ก็จะส่งผลให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง จำนวนทั้งสิ้น 1,586 คน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง
1. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ สำนักนายกรัฐมนตรี คือ
อันดับ 1  พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ            63.93%
อันดับ 2  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด       35.03%
อันดับ 3  บริหารจัดการงบประมาณให้คุ้มค่า มีระบบติดตามตรวจสอบได้            20.76%

2. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงกลาโหม คือ
อันดับ 1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเต็มความสามารถ ทำเพื่อประชาชน      45.43%
อันดับ 2  ดูแลความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ                31.85%
อันดับ 3  รักษาความสงบ ความสามัคคี สร้างความปรองดองให้กับประเทศ           24.72%

3. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการคลัง คือ
อันดับ 1  ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานและงบประมาณได้            38.98%
อันดับ 2  มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดเงินเฟ้อ ดูแลค่าครองชีพของประชาชน    36.61%
อันดับ 3  ควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้รั่วไหล ควบคุมค่าใช้จ่ายของกระทรวงต่างๆ          26.77%

4. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการต่างประเทศ คือ
อันดับ 1  สร้างความเชื่อมั่นในเวทีระดับนานาชาติ สร้างสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศให้ดีขึ้น     65.40%
อันดับ 2  ส่งเสริมด้านการส่งออก สร้างความร่วมมือกับต่างชาติ ลดภาษีการนำเข้า        23.08%
อันดับ 3  สนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย                  15.38%

5. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงมหาดไทย คือ
อันดับ 1  ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ     44.30%
อันดับ 2  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เร่งสะสางคดีที่คั่งค้าง ทำงานอย่างต่อเนื่อง            32.64%
อันดับ 3  ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด               25.39%

6. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ
อันดับ 1  ส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์ม        65.86%
อันดับ 2  ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้            21.34%
อันดับ 3  พัฒนาระบบการเกษตรให้ทันสมัย ควบคุมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน      13.91%

7. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงศึกษาธิการ คือ
อันดับ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา     43.08%
อันดับ 2  พัฒนาการศึกษาไทยให้ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้     33.94%
อันดับ 3  ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเด็กไทย เลิกท่องจำ          26.11%

8. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ
อันดับ 1  พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย            60.29%
อันดับ 2  เปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีถึงระดับอุดมศึกษา         30.88%
อันดับ 3  ป้องกันดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เข้มงวดการรับน้องที่ใช้ความรุนแรง     22.06%

9. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงแรงงาน คือ
อันดับ 1  สร้างความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ     45.14%
อันดับ 2  เน้นส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน            30.00%
อันดับ 3  แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย              26.49%

10. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงวัฒนธรรม คือ
อันดับ 1  ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย             66.67%
อันดับ 2  ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างจริงจัง           33.36%
อันดับ 3  อนุรักษ์และสร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย                 25.00%

11. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ
อันดับ 1  ทำให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ     51.64%
อันดับ 2  ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส แก้ปัญหาคนไร้บ้าน     33.61%
อันดับ 3  แก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม ปัญหาภายในครอบครัว สตรี เด็ก และคนชรา       17.21%

12. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ
อันดับ 1  พัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น      50.38%
อันดับ 2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาด การเดินทางสะดวก            31.30%
อันดับ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง สนับสนุนสินค้าชุมชน               25.19%

13. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงคมนาคม คือ
อันดับ 1  มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น            51.09%
อันดับ 2  แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ จัดระเบียบการจราจร            31.52%
อันดับ 3  ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ พัฒนาคุณภาพและการบริการ ปรับลดค่าโดยสาร       23.91%

14. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ
อันดับ 1  ดูแลควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน             53.85%
อันดับ 2  มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการลงทุน การค้าขายออนไลน์ที่เป็นธรรม           32.31%
อันดับ 3  ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาเด็กไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี             23.08%

15. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ
อันดับ 1  ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองและทั่วประเทศ 53.25%
อันดับ 2  เพิ่มบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิด ล่าสัตว์ บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า           38.96%
อันดับ 3  บริหารทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับจำนวนประชากร               23.38%

16. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงพลังงาน คือ
อันดับ 1  ควบคุมราคาพลังงาน เช่น ลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า               59.28%
อันดับ 2  ส่งเสริมพลังงานทดแทน ผลักดันพลังงานสะอาด                 22.75%
อันดับ 3  ซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่                      21.56%

17. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงพาณิชย์ คือ
อันดับ 1  พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร      66.35%
อันดับ 2  ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานเป็นรูปธรรม แก้ปัญหารวดเร็ว         22.54%
อันดับ 3  ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย ลดการจัดเก็บภาษีครัวเรือนให้ต่ำลง            15.34%

18. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงยุติธรรม คือ
อันดับ 1  มีความยุติธรรมในการตัดสินคดี โปร่งใส ไม่สองมาตรฐาน             64.39%
อันดับ 2  ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน                     25.90%
อันดับ 3  บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้มีบทลงโทษตามกฎหมาย              12.95%

19. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงสาธารณสุข คือ
อันดับ 1  มีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย              48.23%
อันดับ 2  พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้มีคุณภาพ มาตรฐาน                 32.43%
อันดับ 3  เพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวง เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น           22.45%

20. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงอุตสาหกรรม คือ
อันดับ 1  พัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน ผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้     48.50%
อันดับ 2  พัฒนาด้านการส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร               33.33%
อันดับ 3  ควบคุมปริมาณมลพิษ ตรวจสอบมลภาวะอากาศ ขยะ ลดการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์    21.19%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ