ข่าวอินโฟเควสท์
07:49 "กรุงเทพธนาคม"เตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเข้าร่วมโครงการท่อสายสื่อสาร หวังได้รับความร่วมมือจากทุกค่าย   นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานก…
07:43 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดัง…
07:42 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:41 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:41 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย:…

สวนดุสิตโพล: ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 08:26:29 น.
หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงนโยบายต่อสภาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์

เกี่ยวกับการอภิปรายทั้งส.ส.ฝ่ายค้าน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และสว. ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงและต้องติดตามต่อไป โดยเฉพาะบทบาทการทำหน้าที่ของทั้ง

ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อการบริหารบ้านเมืองจะสามารถทำได้จริงตามที่เคยประกาศไว้หรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,902 คน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562

สรุปผลได้ ดังนี้
1.  สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ

อันดับ 1   แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปากท้องของประชาชน                                        76.98%

เพราะ เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ค้าขายลำบาก
ควรเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง ฯลฯ

อันดับ 2   ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ                                                        30.25%

เพราะ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน มีหนี้สิน ขายไม่ได้กำไร ถูกเอารัดเอาเปรียบ
อยากให้ช่วยพยุงราคา กระตุ้นการส่งออก ฯลฯ

อันดับ 3   การทุจริตคอรัปชั่น ประพฤติมิชอบ                                                       27.43%

เพราะ การทุจริตยังมีอยู่ในสังคมไทย เป็นปัญหาที่ฝังรากลึก แก้ไขยาก ทำให้ประเทศไม่พัฒนา
ผู้ที่กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย ฯลฯ

อันดับ 4   การบริหารประเทศ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า                                           26.64%

เพราะ ต้องการเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ประเทศจะได้เจริญก้าวหน้า มั่นคง พัฒนาต่อเนื่อง
ไม่สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 5   ปฏิรูปการศึกษา                                                                    16.14%

เพราะ อยากให้ประเทศเจริญก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน
แข่งขันกับต่างชาติได้ ยังมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาส ฯลฯ
2.  สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายค้าน” ต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ

อันดับ 1   ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น                     51.88%

เพราะ เป็นการคานอำนาจไม่ให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไป เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
ลดปัญหาการทุจริต  คอรัปชั่น ฯลฯ

อันดับ 2   ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม                            49.57%

เพราะ เป็นการนำความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาบ้านเมือง
เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ฯลฯ

อันดับ 3   ตรวจสอบการใช้งบประมาณ การทุจริตในโครงการต่าง ๆ                                     21.10%

เพราะ รัฐบาลมีการกู้เงินและใช้งบประมาณจำนวนมาก อยากให้มีการตรวจสอบความโปร่งใส
ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯลฯ

อันดับ 4   ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายต่าง ๆ                                           15.46%

เพราะ อยากให้กฎหมายเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
ป้องกันการหาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมาย ฯลฯ

อันดับ 5   การสร้างความสามัคคี ปรองดอง                                                        10.55%

เพราะ ต้องการให้สถานการณ์บ้านเมืองสงบสุข ทุกคนรักและเข้าใจกัน รับฟังความเห็นที่แตกต่าง
ทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ฯลฯ
3. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือ

อันดับ 1   เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่                            50.79%

อันดับ 2   ใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เกินความจำเป็น                                24.21%

อันดับ 3   การวางตนในสภาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี                                          15.41%

อันดับ 4   ออกนโยบายที่กระทบต่อประชาชน เช่น การขึ้นภาษี การขึ้นราคาสินค้าและบริการ                     14.78%

อันดับ 5   ไม่ดำเนินงานตามนโยบาย ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เช่น การขึ้นค่าแรง                              7.23%

4. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายค้าน” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือ

อันดับ 1   การทุจริต ทำให้ประเทศชาติเสียหาย                                                     34.68%

อันดับ 2   การอภิปรายที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เคารพกฎระเบียบของรัฐสภา                                    33.62%

อันดับ 3   การค้านทุกเรื่องโดยไม่ฟังเหตุผล มีอคติ                                                   27.02%

อันดับ 4   สร้างความแตกแยกในสังคม ปลุกระดมทางความคิด                                           14.47%

อันดับ 5   นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ปล่อยข่าวเท็จ                                       11.28%

5. สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด คือ

อันดับ 1   ปัญหาปากท้อง ของแพง คนตกงาน ว่างงาน เงินไม่พอใช้                                      79.64%

อันดับ 2   ความขัดแย้งทางการเมือง แตกแยก ขาดความสามัคคี                                         35.07%

อันดับ 3   การก่อเหตุร้าย วางระเบิด                                                            22.06%

อันดับ 4   กฎหมายไม่มีความยุติธรรม เหลื่อมล้ำ                                                     16.52%

อันดับ 5   เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ                                            14.25%

ที่มา: สวนดุสิตโพล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง