ข่าวอินโฟเควสท์
17:37 ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 66,460 ล้านบาท   มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 66,460 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที…
17:27 TRC เผย"สหวิศวกร"ชนะประมูลงานนำสายไฟฟ้าลงดินของ กฟน.มูลค่า 517.76 ลบ.   บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) แจ้งว่าวันนี้ (18 ก.ย.) บริษัท สหการวิศ…
17:27 (เพิ่มเติม) ศาล รธน.วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ"ประยุทธ์"ไม่สิ้นสุดลงเพราะไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ   ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยว่าค…
17:18 สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,367.92 ลบ.(SET+MAI)   ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562 ดังนี้ กลุ่ม มูลค่าซื้อ (ลบ…
17:17 สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,346.73 ลบ.(SET)   ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562 ดังนี้ กลุ่ม มูลค่าซื้อ % มูลค่…

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562”

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 08:40:32 น.

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และ

หาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา

ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ ได้สำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และจะดำเนินการ

สำรวจประชาชนทั่วประเทศทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจ

ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,438 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 607 คน 24.90% ภาคกลาง 516 คน 21.16%

ภาคเหนือ 352 คน 14.44% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 653 คน 26.78% และภาคใต้ 310 คน 12.72%) ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562”
โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ประเด็น ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้  4.51 คะแนน
2. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้

อันดับ   ภูมิภาค                                            คะแนน

1    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                4.88

2    ภาคกลาง                                           4.68

3    กรุงเทพมหานคร                                      4.55

4    ภาคใต้                                             4.10

5    ภาคเหนือ                                           3.81

3. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามรายละเอียด 25 ตัวชี้วัด ดังนี้

อันดับ   ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                         คะแนนเต็ม 10

1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                               5.92

2    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้              5.28

3    จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                        5.08

4    ความสามัคคีของคนในชาติ                               4.91

5    การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                          4.90

6    การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม                4.72

7    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                    4.70

8    ผลงานของนายกรัฐมนตรี                                4.63

9    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                          4.62

10   การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                         4.60

11   การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ                  4.57

12   ผลงานของรัฐบาล                                     4.56

13   การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้                  4.49

14   สภาพของสังคมโดยรวม                                 4.47

15   การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม                     4.38

16   การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                  4.23

17   ความเป็นอยู่ของประชาชน                               4.19

18   การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง      4.09

18   สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                              4.09

18   การแก้ปัญหายาเสพติด                                  4.09

21   ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ                 4.08

22   การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                   4.01

22   การแก้ปัญหาการว่างงาน                                4.01

24   การแก้ปัญหาความยากจน                                3.91

25   ราคาสินค้า                                          3.86

ที่มา: สวนดุสิตโพล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง