ข่าวอินโฟเควสท์
17:45 ราคาทองคำฮ่องกงปิดตลาดวันนี้ เพิ่มขึ้นแตะ 14,025 HKD/tael   สมาคมแลกเปลี่ยนทองคำและเงินของจีน เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ตลาดฮ่องกงเพิ่มขึ้น 47 ดอล…
17:40 โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 10 อันดับสูงสุดประจำวันที่ 18 ก.ย. 2562   สูงสุดประจำวันที่ 18 ก.ย. 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มีมาร์เก็ตแช…
17:37 ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.53/54 ระหว่างวันเคลื่อนไหวกรอบแคบ ตลาดจับตาผลประชุมเฟดคืนนี้ คาดกรอบพรุ่งนี้ 30.40-30.60   นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเท…
17:37 ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 66,460 ล้านบาท   มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 66,460 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที…
17:27 TRC เผย"สหวิศวกร"ชนะประมูลงานนำสายไฟฟ้าลงดินของ กฟน.มูลค่า 517.76 ลบ.   บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) แจ้งว่าวันนี้ (18 ก.ย.) บริษัท สหการวิศ…

สวนดุสิตโพล: ความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 08:17:45 น.

“การเมือง” เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยมี “นโยบาย” เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สังคม การศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของประชาชน หากสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่นิ่ง ขาดความชัดเจนย่อมก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความวิตกกังวลให้

กับประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น

1,172 คน ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้
1. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข

อันดับ 1   การบริหารประเทศ การพัฒนาประเทศของรัฐบาล                                        43.76%

วิธีแก้ไข ควรเร่งดำเนินงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
แก้ให้ตรงจุด สร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย เลือกคนให้เหมาะกับงาน ฯลฯ

อันดับ 2   พฤติกรรมของนักการเมือง การทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งแตกแยก                        38.83%

วิธีแก้ไข นึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ยุติการทะเลาะเบาะแว้ง ควรใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาหักล้างกัน
มีข้อตกลงร่วมกันที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ ยอมรับได้ ฯลฯ

อันดับ 3   การทุจริต คอรัปชั่น แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ                                       33.20%

วิธีแก้ไข ควรเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ มีการติดตามดำเนินการอย่างเคร่งครัด
ควบคุมการใช้งบประมาณ มีบทลงโทษรุนแรง ไม่ละเว้น ฯลฯ

อันดับ 4   การแก้ไขรัฐธรรมนูญ                                                             14.19%

วิธีแก้ไข ต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีเนื้อหาเหมาะสมกับ
บริบทของไทย ไม่สองมาตรฐาน ใช้ได้ในระยะยาว ฯลฯ

อันดับ 5   เสถียรภาพทางการเมือง                                                          12.27%

วิธีแก้ไข รัฐบาลต้องมีจุดยืน ทุกฝ่ายตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน เร่งสร้างผลงาน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ ทำงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ฯลฯ
2. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านเศรษฐกิจ” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข

อันดับ 1   ของแพง ค่าครองชีพสูง                                                           62.39%

วิธีแก้ไข ภาครัฐต้องช่วยเหลืออย่างจริงจัง ควบคุมราคา การเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง
ประชาชนต้องประหยัด วางแผนการใช้จ่าย ฯลฯ

อันดับ 2   รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน                                                     35.05%

วิธีแก้ไข มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ลดดอกเบี้ย แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ต้องหารายได้เสริม
ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

อันดับ 3   เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ                                                        22.75%

วิธีแก้ไข รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติเข้ามาลงทุน มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกิดการจ้างงาน ฯลฯ

อันดับ 4   ปัญหาการตกงาน ว่างงาน                                                         16.15%

วิธีแก้ไข หาอาชีพเสริม สร้างงานสร้างรายได้ มีนโยบายช่วยเหลือช่วงว่างงาน
มีโครงการจัดหางานช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ

อันดับ 5   ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ                                                     14.22%

วิธีแก้ไข มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พยุงราคา มีตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า
ประชาชนช่วยกันอุดหนุน ฯลฯ
3. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านสังคม” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข

อันดับ 1    อาชญากรรม การใช้ความรุนแรง                                                   54.81%

วิธีแก้ไข บทลงโทษต้องรุนแรง ดำเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 2    คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกของคนในสังคม                                           29.45%

วิธีแก้ไข ครอบครัวปลูกฝัง อบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
พัฒนาการศึกษา ฟื้นฟูศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ฯลฯ

อันดับ 3    สถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง                                                      23.31%

วิธีแก้ไข รัฐบาลควรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
รณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

อันดับ 4    ปัญหาเด็กแว้น เสพยา ทะเลาะวิวาท                                                17.38%

วิธีแก้ไข สถานศึกษาและครอบครัวควรช่วยกันดูแลบุตรหลาน มีเวลาให้กัน
ให้ความรักความอบอุ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 5    การใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด                                                      11.55%

วิธีแก้ไข มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่แชร์สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ภาพที่ไม่เหมาะสม
ควรใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อ ฯลฯ
ที่มา: สวนดุสิตโพล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง