สวนดุสิตโพล: ความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday September 9, 2019 08:17 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้

“การเมือง” เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยมี “นโยบาย” เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของประชาชน หากสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่นิ่ง ขาดความชัดเจนย่อมก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความวิตกกังวลให้ กับประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,172 คน ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: ความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้
1. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข
อันดับ 1  การบริหารประเทศ การพัฒนาประเทศของรัฐบาล                    43.76%
วิธีแก้ไข ควรเร่งดำเนินงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
แก้ให้ตรงจุด สร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย เลือกคนให้เหมาะกับงาน ฯลฯ
อันดับ 2  พฤติกรรมของนักการเมือง การทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งแตกแยก            38.83%
วิธีแก้ไข นึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ยุติการทะเลาะเบาะแว้ง ควรใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาหักล้างกัน
มีข้อตกลงร่วมกันที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ ยอมรับได้ ฯลฯ
อันดับ 3  การทุจริต คอรัปชั่น แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ                    33.20%
วิธีแก้ไข ควรเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ มีการติดตามดำเนินการอย่างเคร่งครัด
ควบคุมการใช้งบประมาณ มีบทลงโทษรุนแรง ไม่ละเว้น ฯลฯ
อันดับ 4  การแก้ไขรัฐธรรมนูญ                               14.19%
วิธีแก้ไข ต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีเนื้อหาเหมาะสมกับ
บริบทของไทย ไม่สองมาตรฐาน ใช้ได้ในระยะยาว ฯลฯ
อันดับ 5  เสถียรภาพทางการเมือง                             12.27%
วิธีแก้ไข รัฐบาลต้องมีจุดยืน ทุกฝ่ายตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน เร่งสร้างผลงาน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ ทำงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านเศรษฐกิจ” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข
อันดับ 1  ของแพง ค่าครองชีพสูง                              62.39%
วิธีแก้ไข ภาครัฐต้องช่วยเหลืออย่างจริงจัง ควบคุมราคา การเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง
ประชาชนต้องประหยัด วางแผนการใช้จ่าย ฯลฯ
อันดับ 2  รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน                           35.05%
วิธีแก้ไข มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ลดดอกเบี้ย แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ต้องหารายได้เสริม
ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ฯลฯ
อันดับ 3  เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ                            22.75%
วิธีแก้ไข รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติเข้ามาลงทุน มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกิดการจ้างงาน ฯลฯ
อันดับ 4  ปัญหาการตกงาน ว่างงาน                             16.15%
วิธีแก้ไข หาอาชีพเสริม สร้างงานสร้างรายได้ มีนโยบายช่วยเหลือช่วงว่างงาน
มีโครงการจัดหางานช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ
อันดับ 5  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ                           14.22%
วิธีแก้ไข มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พยุงราคา มีตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า
ประชาชนช่วยกันอุดหนุน ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านสังคม” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข
อันดับ 1  อาชญากรรม การใช้ความรุนแรง                          54.81%

วิธีแก้ไข บทลงโทษต้องรุนแรง ดำเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 2  คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกของคนในสังคม                      29.45%

วิธีแก้ไข ครอบครัวปลูกฝัง อบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

พัฒนาการศึกษา ฟื้นฟูศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ฯลฯ

อันดับ 3  สถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง                           23.31%

วิธีแก้ไข รัฐบาลควรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

รณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

อันดับ 4  ปัญหาเด็กแว้น เสพยา ทะเลาะวิวาท                        17.38%

วิธีแก้ไข สถานศึกษาและครอบครัวควรช่วยกันดูแลบุตรหลาน มีเวลาให้กัน

ให้ความรักความอบอุ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 5  การใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด                           11.55%

วิธีแก้ไข มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่แชร์สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ภาพที่ไม่เหมาะสม

ควรใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อ ฯลฯ

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ