สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562”

ข่าวผลสำรวจ Monday September 30, 2019 09:57 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562”

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา

ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 2 นับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และเข้ามาบริหารประเทศจนถึง ณ วันนี้เป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ซึ่งได้มีการให้คะแนนดัชนี การเมืองไทยเดือนสิงหาคมไปแล้ว จึงให้ประชาชนเปรียบเทียบกับ

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562”
เดือนกันยายนนี้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดือนที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน         ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,456 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 598 คน 24.35% ภาคกลาง 502 คน 20.44% ภาคเหนือ 361 คน 14.70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 641 คน 26.10% และภาคใต้ 354 คน 14.41%) ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562”

โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ประเด็น ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.12 คะแนน

2. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้
อันดับ   ภูมิภาค         ส.ค. 62   ก.ย. 62
 1    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    4.88    4.32
 2    ภาคกลาง         4.68    4.18
 3    ภาคเหนือ         3.81    4.16
 4    กรุงเทพมหานคร       4.55    4.04
 5    ภาคใต้          4.10    3.72
     ภาพรวมคะแนนเต็ม 10    4.51    4.12

3. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามรายละเอียด 25 ตัวชี้วัด ดังนี้
อันดับ   ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”              ส.ค. 62   ก.ย. 62
 1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                5.92    5.75
 2    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้       5.28    5.06
 3    จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ             5.08    4.81
 4    ความสามัคคีของคนในชาติ                4.91    4.81
 5    การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน              4.90    4.51
 6    การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม         4.72    4.44
 7    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย           4.70    4.44
 8    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน              4.62    4.25
 9    การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า             4.60    4.22
 10   การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                  4.23    4.13
 11   สภาพของสังคมโดยรวม                 4.47    4.12
 12   การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ          4.57    4.10
 13   ผลงานของนายกรัฐมนตรี                 4.63    3.92
 14   ผลงานของรัฐบาล                   4.56    3.90
 15   การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้          4.49    3.89
 16   การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม           4.38    3.88
 17   ความเป็นอยู่ของประชาชน                4.19    3.79
 18   การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    4.09    3.74
 19   การแก้ปัญหายาเสพติด                  4.09    3.72
 20   ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ         4.08    3.64
 21   สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                4.09    3.64
 22   การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                  4.01    3.62
 23   การแก้ปัญหาการว่างงาน                 4.01    3.59
 24   การแก้ปัญหาความยากจน                 3.91    3.36
 25   ราคาสินค้า                      3.86    3.33

4. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1  ควรห่วงใยประชาชนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น น้ำท่วม การเกษตร เป็นต้น  32.97%
อันดับ 2  เน้นความสามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา           21.55%
อันดับ 3  ควรแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด แก้ให้ตรงจุด  19.15%
อันดับ 4  บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  18.05%
อันดับ 5  มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานเต็มกำลังเต็มความสามารถ    16.76%

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ