สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562”

ข่าวผลสำรวจ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 07:52 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562”

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทย ครั้งที่ 4 “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,469 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 603 คน 24.42% ภาคกลาง 506 คน 20.49% ภาคเหนือ 366 คน 14.82% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 669 คน 27.10% และภาคใต้ 325 คน 13.17%) ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562”
1. ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ“ดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย.62” คะแนนเต็ม 10 ได้ 3.94 คะแนน
อันดับ ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” ต.ค. 62 พ.ย. 62
1 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.67 5.22
2 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 5.00 4.88
3 จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.97 4.70
4 ความสามัคคีของคนในชาติ 4.77 4.50
5 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.57 4.33
6 ผลงานของรัฐบาล 3.79 4.30
7 การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.64 4.28
8 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 3.69 4.27
9 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.43 4.18
10 ผลงานของนายกรัฐมนตรี 3.83 4.10
11 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.32 4.08
12 สภาพของสังคมโดยรวม 4.24 4.03
13 ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 4.36 3.99
14 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 4.05 3.72
15 การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 3.83 3.66
16 ความเป็นอยู่ของประชาชน 3.72 3.55
17 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 3.97 3.47
18 การแก้ปัญหายาเสพติด 3.58 3.44
19 การแก้ปัญหาความยากจน 3.12 3.41
20 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 3.48 3.40
21 การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 3.73 3.39
22 ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 3.67 3.35
23 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 3.54 3.34
24 การแก้ปัญหาการว่างงาน 3.44 3.31
25 ราคาสินค้า 3.48 3.24
ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน 4.09 3.94
*หมายเหตุ สีแดง = ดีขึ้น สีเขียว = แย่ลง
2. ประเด็นที่ “ดีขึ้น”กว่าเดือนที่แล้ว
ที่ ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” ต.ค. 62 พ.ย. 62
1 ผลงานของรัฐบาล 3.79 4.30
2 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 3.69 4.27
3 ผลงานของนายกรัฐมนตรี 3.83 4.10
4 การแก้ปัญหาความยากจน 3.12 3.41
3. ประเด็นที่ “แย่ลง”กว่าเดือนที่แล้ว
ที่ ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” ต.ค. 62 พ.ย. 62
1 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.67 5.22
2 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 5.00 4.88
3 จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.97 4.70
4 ความสามัคคีของคนในชาติ 4.77 4.50
5 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.57 4.33
6 การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.64 4.28
7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.43 4.18
8 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.32 4.08
9 สภาพของสังคมโดยรวม 4.24 4.03
10 ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 4.36 3.99
11 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 4.05 3.72
12 การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 3.83 3.66
13 ความเป็นอยู่ของประชาชน 3.72 3.55
14 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 3.97 3.47
15 การแก้ปัญหายาเสพติด 3.58 3.44
16 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 3.48 3.40
17 การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 3.73 3.39
18 ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 3.67 3.35
19 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 3.54 3.34
20 การแก้ปัญหาการว่างงาน 3.44 3.31
21 ราคาสินค้า 3.48 3.24
4. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 39.76%
อันดับ 2 นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 30.38%
อันดับ 3 อยากให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 19.27%
อันดับ 4 ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน 16.57%
อันดับ 5 นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 11.51%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ