สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562”

ข่าวผลสำรวจ Monday December 2, 2019 07:52 —สวนดุสิตโพล

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทย ครั้งที่ 4 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,469 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 603 คน 24.42% ภาคกลาง 506 คน 20.49% ภาคเหนือ 366 คน 14.82% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 669 คน 27.10% และภาคใต้ 325 คน 13.17%) ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ“ดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย.62” คะแนนเต็ม 10 ได้ 3.94 คะแนน
อันดับ  ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                ต.ค. 62      พ.ย. 62
 1   การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                  5.67       5.22
 2   ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้          5.00       4.88
 3   จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ               4.97       4.70
 4   ความสามัคคีของคนในชาติ                  4.77       4.50
 5   การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม           4.57       4.33
 6   ผลงานของรัฐบาล                     3.79       4.30
 7   การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                4.64       4.28
 8   การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้            3.69       4.27
 9   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                4.43       4.18
 10  ผลงานของนายกรัฐมนตรี                   3.83       4.10
 11  การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า               4.32       4.08
 12  สภาพของสังคมโดยรวม                   4.24       4.03
 13  ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย             4.36       3.99
 14  การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                    4.05       3.72
 15  การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง      3.83       3.66
 16  ความเป็นอยู่ของประชาชน                  3.72       3.55
 17  การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ            3.97       3.47
 18  การแก้ปัญหายาเสพติด                    3.58       3.44
 19  การแก้ปัญหาความยากจน                   3.12       3.41
 20  การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                    3.48       3.40
 21  การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม             3.73       3.39
 22  ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ           3.67       3.35
 23  สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                  3.54       3.34
 24  การแก้ปัญหาการว่างงาน                   3.44       3.31
 25  ราคาสินค้า                        3.48       3.24
    ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน                  4.09       3.94

     *หมายเหตุ  สีแดง = ดีขึ้น   สีเขียว = แย่ลง

2. ประเด็นที่ “ดีขึ้น”กว่าเดือนที่แล้ว
ที่  ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                  ต.ค. 62     พ.ย. 62
1  ผลงานของรัฐบาล                       3.79       4.30
2  การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้             3.69       4.27
3  ผลงานของนายกรัฐมนตรี                    3.83       4.10
4  การแก้ปัญหาความยากจน                    3.12       3.41

3. ประเด็นที่ “แย่ลง”กว่าเดือนที่แล้ว
ที่  ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                  ต.ค. 62     พ.ย. 62
1  การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                    5.67       5.22
2  ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้           5.00       4.88
3  จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                4.97       4.70
4  ความสามัคคีของคนในชาติ                    4.77       4.50
5  การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม            4.57       4.33
6  การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                 4.64       4.28
7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                 4.43       4.18
8  การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                 4.32       4.08
9  สภาพของสังคมโดยรวม                     4.24       4.03
10 ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย              4.36       3.99
11 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                     4.05       3.72
12 การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง       3.83       3.66
13 ความเป็นอยู่ของประชาชน                    3.72       3.55
14 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ             3.97       3.47
15 การแก้ปัญหายาเสพติด                     3.58       3.44
16 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                      3.48       3.40
17 การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม               3.73       3.39
18 ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ             3.67       3.35
19 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                   3.54       3.34
20 การแก้ปัญหาการว่างงาน                    3.44       3.31
21 ราคาสินค้า                         3.48       3.24

4. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1  ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง       39.76%
อันดับ 2  นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม           30.38%
อันดับ 3  อยากให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        19.27%
อันดับ 4  ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน           16.57%
อันดับ 5  นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์         11.51%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ