สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนธันวาคม 2562”

ข่าวผลสำรวจ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 11:34 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนธันวาคม 2562”

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทย ครั้งที่ 5 “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,481 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 606 คน 24.43% ภาคกลาง 501 คน 20.19% ภาคเหนือ 376 คน 15.16% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 656 คน 26.44% และภาคใต้ 342 คน 13.78%) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนธันวาคม 2562”
1. ภาพรวม“ดัชนีการเมืองไทย เดือน ธ.ค.62” ตกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ได้เพียง 3.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
2. เมื่อจำแนกตามตัวชี้วัด 25 ประเด็น เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
อันดับ ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” พ.ย. 62 ธ.ค. 62
1 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.22 5.20
2 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 4.88 4.74
3 จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.70 4.70
4 ความสามัคคีของคนในชาติ 4.50 4.56
5 การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.28 4.36
6 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.08 4.28
7 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.33 4.23
8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.18 4.14
8 ผลงานของรัฐบาล 4.30 4.14
10 สภาพของสังคมโดยรวม 4.03 4.07
10 ผลงานของนายกรัฐมนตรี 4.10 4.07
12 ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 3.99 3.92
13 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 4.27 3.68
14 การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 3.66 3.67
15 การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 3.39 3.65
16 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 3.72 3.63
17 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 3.47 3.58
18 ความเป็นอยู่ของประชาชน 3.55 3.43
19 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 3.40 3.41
20 การแก้ปัญหายาเสพติด 3.44 3.31
21 ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 3.35 3.29
21 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 3.34 3.29
23 การแก้ปัญหาการว่างงาน 3.31 3.25
24 ราคาสินค้า 3.24 3.20
25 การแก้ปัญหาความยากจน 3.41 3.14
ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน 3.94 3.89
*หมายเหตุ สีแดง = ดีขึ้น สีเขียว = แย่ลง สีดำ = เท่าเดิม
3. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนธันวาคม”ที่ดีกว่า“เดือนพฤศจิกายน” มี 8 ประเด็น ดังนี้
ที่ ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” พ.ย. 62 ธ.ค. 62
1 ความสามัคคีของคนในชาติ 4.50 4.56
2 การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.28 4.36
3 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.08 4.28
4 สภาพของสังคมโดยรวม 4.03 4.07
5 การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 3.66 3.67
6 การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 3.39 3.65
7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 3.47 3.58
8 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 3.40 3.41
4. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนธันวาคม”ที่แย่กว่า“เดือนพฤศจิกายน” มี 16 ประเด็น ดังนี้
ที่ ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” พ.ย. 62 ธ.ค. 62
1 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.22 5.20
2 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 4.88 4.74
3 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.33 4.23
4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.18 4.14
4 ผลงานของรัฐบาล 4.30 4.14
6 ผลงานของนายกรัฐมนตรี 4.10 4.07
7 ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 3.99 3.92
8 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 4.27 3.68
9 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 3.72 3.63
10 ความเป็นอยู่ของประชาชน 3.55 3.43
11 การแก้ปัญหายาเสพติด 3.44 3.31
12 ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 3.35 3.29
12 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 3.34 3.29
14 การแก้ปัญหาการว่างงาน 3.31 3.25
15 ราคาสินค้า 3.24 3.20
16 การแก้ปัญหาความยากจน 3.41 3.14
5. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 รัฐบาลต้องใส่ใจดูแลประชาชน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 34.83%
อันดับ 2 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 26.65%
อันดับ 3 รัฐบาลและฝ่ายค้านควรร่วมมือกันทำงาน เห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ 21.13%
อันดับ 4 นักการเมืองที่ดีควรมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเต็มกำลังความสามารถ 16.11%
อันดับ 5 ทุกคนทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 10.12%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ