สวนดุสิตโพล: มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก ในทัศนะประชาชน

ข่าวผลสำรวจ Monday March 30, 2020 10:28 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก ในทัศนะประชาชน

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-19 ของกองทัพบก ในช่วงวันที่ 21- 22 มีนาคม 2563 หลังจาก ที่กองทัพบกได้เริ่มมีการปฏิบัติการ ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีสำรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (แบบสอบถามออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,288 ตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้

1. การรับทราบเกี่ยวกับปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนทั่วประเทศของกองทัพบก ในช่วงเวลา 01.00-05.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563
สวนดุสิตโพล: มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก ในทัศนะประชาชน
อันดับ 1  ทราบ          81.47%
อันดับ 2  ไม่ทราบ         18.53%

2. ในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของ
กองทัพบกมากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1  มากที่สุด         47.75%
อันดับ 2  มาก           38.20%
อันดับ 3  ปานกลาง         10.84%
อันดับ 4  น้อย           2.15%
อันดับ 5  น้อยที่สุด          1.06%

3. ประชาชนคิดว่าปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันของกองทัพบก
เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1  มากที่สุด         43.24%
อันดับ 2  มาก           38.09%
อันดับ 3  ปานกลาง         14.65%
อันดับ 4  น้อย           3.06%
อันดับ 5  น้อยที่สุด          0.96%

4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบกมากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1  เชื่อมั่นมาก        37.82%
อันดับ 2  เชื่อมั่นปานกลาง      32.83%
อันดับ 3  เชื่อมั่นมากที่สุด       19.80%
อันดับ 4  เชื่อมั่นน้อย         6.60%
อันดับ 5  เชื่อมั่นน้อยที่สุด       2.95%

5. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก คือ
อันดับ 1  มีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ได้             26.52%
อันดับ 2  มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ได้              22.12%
อันดับ 3  สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนได้            19.08%
อันดับ 4  มีส่วนสนับสนุนนโยบายการป้องกันโรคโควิด–19 ของรัฐบาล           17.42%
อันดับ 5  มีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้                 14.86%

6. ข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก คือ
อันดับ 1  ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19      29.94%
อันดับ 2  ขยายพื้นที่/สถานที่ในการดำเนินการตามมาตรการของกองทัพบกให้ทั่วถึง      27.49%
อันดับ 3  ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง        21.58%
อันดับ 4  แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน          12.52%
อันดับ 5  ประชาสัมพันธ์มาตรการของกองทัพบกให้มากขึ้นและหลากหลายช่องทาง       8.47%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ