สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63)

ข่าวผลสำรวจ Monday June 29, 2020 09:45 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสถานศึกษาต่างๆ มีการเตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ทุกฝ่ายได้ทราบ โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้ปกครองเรื่องความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลานที่กำลังจะเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,253 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63)
1. ความวิตกกังวลของประชาชน กับ การเปิดภาคเรียน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
อันดับ 1 มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา               73.68%
อันดับ 2 การเรียนของบุตรหลาน/เรียนผ่านสื่อออนไลน์              70.04%
อันดับ 3 การดูแลตัวเองของบุตรหลาน                    69.83%
อันดับ 4 การดูแลบุตรหลานของสถานศึกษา                  69.80%
อันดับ 5 สุขภาพ ร่างกาย                        66.31%
อันดับ 6 สภาพอากาศ เข้าสู่ฤดูฝน                     65.54%
อันดับ 7 อาหารการกิน                         58.28%
อันดับ 8 ความปลอดภัย อุบัติเหตุ                      57.03%
อันดับ 9 การเดินทาง การจราจร                     56.42%
อันดับ 10 ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเทอม ชุดนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน       45.09%

2. สิ่งที่อยากฝากถึง “สถานศึกษา” คือ
อันดับ 1 กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด    45.74%
อันดับ 2 ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง   32.27%
อันดับ 3 จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัยมากที่สุด      16.08%
อันดับ 4 รักษาความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณก่อนเปิดเรียนและหลังเลิกเรียน    15.13%
อันดับ 5 ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี แนะนำ ให้ความรู้เพื่อห่างไกลจากโรคโควิด-19    6.50%

3. สิ่งที่อยากฝากถึง “รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” คือ
อันดับ 1 มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน เข้มงวด       42.40%
อันดับ 2 สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มที่    24.67%
อันดับ 3 จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่งโดยเคร่งครัด สม่ำเสมอ    17.20%
อันดับ 4 สนับสนุน ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง   12.80%
อันดับ 5 การออกมาตรการต่างๆต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย        9.07%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

ผลโพล : ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63)

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63)” ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,253 คน (สำรวจทางออนไลน์) สรุปผลได้ ดังนี้

สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) มากที่สุด คือ มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา ร้อยละ 73.68 รองลงมาคือ การเรียนของบุตรหลาน การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ร้อยละ 70.04 และการดูแลตัวเองของบุตรหลานที่สถานศึกษา ร้อยละ 69.83

สิ่งที่อยากฝากถึง “สถานศึกษา” คือ ควรกำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 45.74 ควรดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง ร้อยละ 32.27 และจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทันสมัย คำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด ร้อยละ 16.08

สิ่งที่อยากฝากถึง “รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” คือ มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน เข้มงวด ร้อยละ 42.40 สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ร้อยละ 24.67 และจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่งโดยเคร่งครัด สม่ำเสมอ ร้อยละ 17.20

จากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กังวลเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด-19 จึงอยากให้ สถานศึกษากำหนดมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาให้ชัดเจน และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังอยากให้รัฐบาลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในภาพรวมที่ชัดเจน และทุกคนทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดด้วย

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ